Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 37 POZ 70

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 9 lutego 2010 r. przyznająca okres przejściowy w celu wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 762/2008 w sprawie przekazywania przez państwa członkowskie statystyk w dziedzinie akwakultury, w odniesieniu do Republiki Czeskiej, Niemiec, Grecji, Austrii, Polski, Portugalii i Słowenii (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 735)

Data ogłoszenia:2010-02-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 37 POZ 70

L 37/70

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.2.2010

DECYZJA KOMISJI z dnia 9 lutego 2010 r. przyznająca okres przejściowy w celu wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 762/2008 w sprawie przekazywania przez państwa członkowskie statystyk w dziedzinie akwakultury, w odniesieniu do Republiki Czeskiej, Niemiec, Grecji, Austrii, Polski, Portugalii i Słowenii (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 735)

(Jedynie teksty w języku czeskim, niemieckim, greckim, polskim, portugalskim i słoweńskim są autentyczne)

(2010/76/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (2)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 762/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie przekazy­ wania przez państwa członkowskie statystyk w dziedzinie akwa­ kultury, uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 788/96 (1), w szczególności jego art. 5 ust. 2 i art. 7 ust. 1, uwzględniając wniosek złożony przez Słowenię w dniu 25 listopada 2008 r., uwzględniając wniosek złożony przez Republikę Czeską w dniu 17 grudnia 2008 r., uwzględniając wniosek 19 grudnia 2008 r., złożony przez Niemcy w dniu

(3)

Należy przyznać takie okresy przejściowe Republice Czeskiej, Niemcom, Grecji, Austrii, Polsce, Portugalii i Słowenii w następstwie złożonych przez te kraje wnio­ sków. Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 762/2008 państwo członkowskie, któremu przyznano okres przejściowy, nadal stosuje przepisy rozporządzenia (WE) nr 788/96 podczas przyznanego okresu przejściowego. Zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 762/2008 dane dotyczące struktury sektora akwakultury, o których mowa w załączniku V, przekazywane są co trzy lata. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Statystyk Rolniczych usta­ nowionego decyzją Rady 72/279/EWG (2),

(4)

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając wniosek złożony przez Grecję w dniu 2 grudnia 2008 r., uwzględniając wniosek 19 grudnia 2008 r., złożony przez Austrię w dniu

Artykuł 1 Okresy przejściowe dotyczące przekazywania danych, o których mowa w załącznikach II, III i IV rozporządzenia (WE) nr 762/2008 Do celów wykonania art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 762/2008: 1. Przyznaje się Republice Czeskiej okres przejściowy upływa­ jący w dniu 31 grudnia 2009 r. Pierwszym rokiem kalenda­ rzowym, którego dotyczą przekazywane statystyki, jest rok 2009. 2. Przyznaje się Portugalii okres przejściowy upływający w dniu 31 grudnia 2010 r. Pierwszym rokiem kalendarzowym, którego dotyczą przekazywane statystyki, jest rok 2010. 3. Przyznaje się Niemcom, Grecji, Austrii, Polsce i Słowenii okres przejściowy upływający w dniu 31 grudnia 2011 r. Pierwszym rokiem kalendarzowym, którego dotyczą przeka­ zywane statystyki, jest rok 2011.

(2) Dz.U. L 179 z 7.8.1972, s. 1.

uwzględniając wniosek złożony przez Portugalię w dniu 22 grudnia 2008 r., uwzględniając wniosek złożony przez Polskę w dniu 31 grudnia 2008 r., a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 762/2008 Komisja może przyznać państwom członkowskim okres przejściowy na wykonanie wymienionego rozporzą­ dzenia, jeżeli stosowanie tego rozporządzenia w odniesieniu do krajowych systemów statystycznych wymaga wprowadzenia istotnych dostosowań i może wiązać się ze znacznymi problemami praktycznymi.

(1) Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 1.

10.2.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 37/71

Artykuł 2 Okresy przejściowe dotyczące przekazywania danych, o których mowa w załączniku V rozporządzenia (WE) nr 762/2008 Do celów wykonania art. 5 ust. 2 rozporządzenia nr 762/2008 przyznaje się Republice Czeskiej, Niemcom, Grecji, Austrii, Polsce, Portugalii i Słowenii okres przejściowy upływający w dniu 31 grudnia 2011 r. Pierwszym rokiem kalendarzowym, którego dotyczą przekazywane statystyki, jest rok 2011. Artykuł 3 Okresy przejściowe dotyczące sprawozdania na temat oceny jakości Okresy przejściowe wskazane w art. 1 i 2 niniejszej decyzji mają zastosowanie, z uwzględnieniem niezbędnych zmian, do celów wykonania art. 6 rozporządzenia (WE) nr 762/2008.

Artykuł 4 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Czeskiej, Repub­ liki Federalnej Niemiec, Republiki Greckiej, Republiki Austrii, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Portugalii oraz Republiki Słowenii.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 lutego 2010 r.

W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 37 POZ 70 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L37 - 74 z 201010.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 19 października 2009 r. zmieniająca decyzje 2006/679/WE oraz 2006/860/WE w zakresie technicznych specyfikacji interoperacyjności dotyczących podsystemów transeuropejskich systemów kolei konwencjonalnych i kolei dużych prędkości (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7787) (1)

 • Dz. U. L37 - 73 z 201010.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie zmiany wysokości progów określonych w art. 157 lit. b) oraz w art. 158 ust. 1 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2342/2002 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia finansowego

 • Dz. U. L37 - 72 z 201010.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 lutego 2010 r. ustanawiająca nowy termin składania dokumentacji dotyczącej terbutryny, która ma zostać zbadana w ramach 10-letniego programu pracy, o którym mowa w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 752) (1)

 • Dz. U. L37 - 55 z 201010.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 5 lutego 2010 r. dotycząca wkładu finansowego Unii na rzecz skoordynowanego programu monitorowania występowania Listeria monocytogenes w niektórych rodzajach żywności gotowej do spożycia przeprowadzanego w państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 592)

 • Dz. U. L37 - 52 z 201010.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 lutego 2010 r. zmieniająca decyzję 2005/629/WE ustanawiającą Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa

 • Dz. U. L37 - 50 z 201010.2.2010

  Decyzja Rady z dnia 25 stycznia 2010 r. uchylająca decyzję 2009/472/WE oraz dotycząca działań podjętych w związku z procedurą konsultacji z Islamską Republiką Mauretańską na mocy art. 96 umowy o partnerstwie AKP-WE

 • Dz. U. L37 - 47 z 201010.2.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/11/UE z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia warfaryny jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L37 - 44 z 201010.2.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/10/UE z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia brodifakum jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L37 - 40 z 201010.2.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/9/UE z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu rozszerzenia włączenia fosforku glinu uwalniającego fosfinę jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy na produkt typu 18 zgodnie z definicją w załączniku V do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L37 - 37 z 201010.2.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/8/UE z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia soli sodowej warfaryny jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L37 - 33 z 201010.2.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/7/UE z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia fosforku magnezu uwalniającego fosfinę jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L37 - 29 z 201010.2.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/6/UE z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do rtęci, wolnego gossypolu, azotanów(III) oraz Mowrah, Bassia, Madhuca (1)

 • Dz. U. L37 - 27 z 201010.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 120/2010 z dnia 9 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L37 - 26 z 201010.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 119/2010 z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 1233/2009 ustanawiające szczególne środki wspierania rynku na rynku mleczarskim

 • Dz. U. L37 - 21 z 201010.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 118/2010 z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 900/2008 ustanawiające metody analizy i inne przepisy techniczne niezbędne do stosowania systemu przywozu niektórych towarów pochodzących z przetwórstwa produktów rolnych

 • Dz. U. L37 - 19 z 201010.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 117/2010 z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 904/2008 ustanawiające metody analizy i inne przepisy techniczne niezbędne do stosowania systemu wywozu towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L37 - 16 z 201010.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 116/2010 z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykazu oświadczeń żywieniowych (1)

 • Dz. U. L37 - 13 z 201010.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 115/2010 z dnia 9 lutego 2010 r. ustanawiające warunki stosowania aktywowanego tlenku glinu do usuwania fluorków z naturalnych wód mineralnych i wód źródlanych (1)

 • Dz. U. L37 - 12 z 201010.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 114/2010 z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2229/2004 w odniesieniu do okresu przyznanego Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) na dostarczenie opinii w sprawie projektów sprawozdań z przeglądu dotyczących substancji czynnych, co do których istnieją wyraźne dowody, że nie mają one szkodliwych skutków (1)

 • Dz. U. L37 - 1 z 201010.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 113/2010 z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenie (WE) nr 471/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi w odniesieniu do zakresu zgłaszanego handlu, definicji danych, sporządzania statystyk handlowych w podziale według charakterystyki działalności oraz według waluty fakturowania, a także w odniesieniu do szczególnych towarów lub przepływów (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.