Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 37 POZ 74 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 19 października 2009 r. zmieniająca decyzje 2006/679/WE oraz 2006/860/WE w zakresie technicznych specyfikacji interoperacyjności dotyczących podsystemów transeuropejskich systemów kolei konwencjonalnych i kolei dużych prędkości (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7787) (1)

Data ogłoszenia:2010-02-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 37 POZ 74 - Strona 3

Strona 3 z 4

48 49 50 51 52 53

Zastrzeżony UNISIG SUBSET-059 UNISIG SUBSET-103 Zastrzeżony UNISIG SUBSET-058 Zastrzeżony AEIF-ETCS-Variables-Manual

2.1.1 1.0.0

2.1.1

54 55 56

Celowo usunięty Zastrzeżony Zastrzeżony 05E538 Juridical recorder baseline requirements ERTMS Key Management Conformance Requirements

57

Zastrzeżony UNISIG SUBSET-107

Requirements on pre-fitting of ERTMS on-board equipment

58 59

UNISIG SUBSET-097 Zastrzeżony UNISIG SUBSET-105

Requirements for RBC-RBC Safe Communication Interface Requirements on pre-fitting of ERTMS track side equipment

1.1.0

60

Zastrzeżony UNISIG SUBSET-104

ETCS version management

61 62

Zastrzeżony Zastrzeżony UNISIG SUBSET-099

GSM-R version management RBC-RBC Test specification for Safe Communication Interface

63

UNISIG SUBSET-098

RBC-RBC Safe Communication Interface

1.0.0

WYKAZ SPECYFIKACJI O CHARAKTERZE OBOWIĄZKOWYM Uwagi: Specyfikacje typu „1” przedstawiają aktualny stan prac w zakresie przygotowania specyfikacji obowiązkowej, która jest nadal „zastrzeżona”. Specyfikacje typu „2” zawierają informacje dodatkowe, uzasadniające wymagania zawarte w specyfikacjach obowiązko­ wych oraz wspomagające ich stosowanie. Indeks B32 ma na celu zapewnienie stosowania jednolitych odniesień w dokumentach, o których mowa w załączniku A. Ponieważ jest on używany wyłącznie do celów redakcyjnych oraz jako pomoc przy wprowadzaniu zmian w powołanych dokumentach w przyszłości, nie posiada on klasyfikacji „Typ”, ani nie jest powiązany z obowiązkowym dokumentem z załącznika A. Dokumenty B25, B27, B28, B29 i B30 mają zastosowanie jedynie w odniesieniu do GSM-R DMI. W odniesieniu do ETCS DMI zastosowanie ma jedynie dokument B34.

10.2.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 37/79

Nr indeksu

Nr referencyjny

Nazwa dokumentu

Wersja

Typ

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7

EEIG 02S126 EEIG 97S066 UNISIG SUBSET-074-1 EEIG 97E267 O_2475 UNISIG SUBSET-038 UNISIG SUBSET-074-3

RAM requirements (chapter 2 only) Environmental conditions Methodology for testing FFFIS STM ODOMETER FFFIS ERTMS GSM-R QoS Test Specification Off-line Key Management FIS FFFIS STM test specification traceability of test cases with Specific Transmission Module FFFIS FFFIS STM Test Specification Traceability of testing the packets specified in the FFFIS STM Application Layer ERTMS/ETCS Class 1, Test plan Methodology to prepare features Methodology of testing Test sequence generation: Methodology and Rules ERTMS ETCS Class 1 States for Test Sequences On-Board Data Dictionary SRS v.2.2.2 Traceability UNISIG test data base Test Cases Coverage

6 5 1.0.0 5 1.0.0 2.1.9 1.0.0

2 (index 28) 2 (index A5) 2 (index 36) 1 (Index 44) 2 1 (index 11) 2 (Index 36)

B8

UNISIG SUBSET-074-4

1.0.0

2 (Index 36)

B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20 B21 B22 B23

UNISIG SUBSET 076-0 UNISIG SUBSET 076-2 UNISIG SUBSET 076-3 UNISIG SUBSET 076-4-1 UNISIG SUBSET 076-4-2 UNISIG SUBSET 076-5-3 UNISIG SUBSET 076-5-4 UNISIG SUBSET 076-6-1 UNISIG SUBSET 076-6-4 Celowo usunięty UNISIG SUBSET 077 UNISIG SUBSET 078 UNISIG SUBSET 079 UNISIG SUBSET 080 UNISIG SUBSET 081

2.3.1 2.3.0 2.3.1 1.0.2 1.0.2 2.3.0 2.3.1 2.3.1 2.3.1

2 (Index 37) 2 (Index 37) 2 (Index 37) 2 (Index 37) 2 (Index 37) 2 (Index 37) 2 (Index 37) 2 (Index 37) 2 (Index 37)

UNISIG Causal Analysis Process RBC interface: Failure modes and effects analysis MMI: Failure Modes and Effects Analysis TIU: Failure Modes and Effects Analysis Transmission system: Failure Modes and Effects Analysis

2.2.2 2.4.0 2.2.2 2.2.2 2.3.0

2 (Index 27) 2 (Index 27) 2 (Index 27) 2 (Index 27) 2 (Index 27)

L 37/80

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.2.2010

Nr indeksu

Nr referencyjny

Nazwa dokumentu

Wersja

Typ

B24 B25

UNISIG SUBSET 088 TS50459-1

ETCS Application Levels 1&2 – Safety Analysis Railway applications – European Rail Traffic Mana­ gement System – Driver Machine Interface part 1 – Ergonomic principles of ERTMS/ETCS/GSM-R Information Zastąpiony przez B34 Railway applications – Communication, signalling and processing systems – European Rail Traffic Management System – Driver Machine Interface – part 3 – Ergonomic arrangements of ERTMS/GSMR Information Railway applications – Communication, signalling and processing systems – European Rail Traffic Management System – Driver Machine Interface – part 4 – Data entry for the ERTMS/ETCS/GSM-R systems Railway applications – Communication, signalling and processing systems – European Rail Traffic Management System – Driver Machine Interface – part 5 – Symbols Railway applications – Communication, signalling and processing systems – European Rail Traffic Management System – Driver Machine Interface – part 6 – Audible Information Railway applications – European Rail Traffic Mana­ gement System – Driver Machine Interface – part 7 – Specific Transmission Modules Guideline for references Global System for Mobile communication (GSM); Requirements for GSM operation in railways. ERTMS/ETCS Driver Machine Interface ERTMS Key Management Conformance Require­ ments

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2010 NR 37 POZ 74 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L37 - 73 z 201010.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie zmiany wysokości progów określonych w art. 157 lit. b) oraz w art. 158 ust. 1 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2342/2002 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia finansowego

 • Dz. U. L37 - 72 z 201010.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 lutego 2010 r. ustanawiająca nowy termin składania dokumentacji dotyczącej terbutryny, która ma zostać zbadana w ramach 10-letniego programu pracy, o którym mowa w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 752) (1)

 • Dz. U. L37 - 70 z 201010.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 lutego 2010 r. przyznająca okres przejściowy w celu wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 762/2008 w sprawie przekazywania przez państwa członkowskie statystyk w dziedzinie akwakultury, w odniesieniu do Republiki Czeskiej, Niemiec, Grecji, Austrii, Polski, Portugalii i Słowenii (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 735)

 • Dz. U. L37 - 55 z 201010.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 5 lutego 2010 r. dotycząca wkładu finansowego Unii na rzecz skoordynowanego programu monitorowania występowania Listeria monocytogenes w niektórych rodzajach żywności gotowej do spożycia przeprowadzanego w państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 592)

 • Dz. U. L37 - 52 z 201010.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 lutego 2010 r. zmieniająca decyzję 2005/629/WE ustanawiającą Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa

 • Dz. U. L37 - 50 z 201010.2.2010

  Decyzja Rady z dnia 25 stycznia 2010 r. uchylająca decyzję 2009/472/WE oraz dotycząca działań podjętych w związku z procedurą konsultacji z Islamską Republiką Mauretańską na mocy art. 96 umowy o partnerstwie AKP-WE

 • Dz. U. L37 - 47 z 201010.2.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/11/UE z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia warfaryny jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L37 - 44 z 201010.2.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/10/UE z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia brodifakum jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L37 - 40 z 201010.2.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/9/UE z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu rozszerzenia włączenia fosforku glinu uwalniającego fosfinę jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy na produkt typu 18 zgodnie z definicją w załączniku V do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L37 - 37 z 201010.2.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/8/UE z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia soli sodowej warfaryny jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L37 - 33 z 201010.2.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/7/UE z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia fosforku magnezu uwalniającego fosfinę jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L37 - 29 z 201010.2.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/6/UE z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do rtęci, wolnego gossypolu, azotanów(III) oraz Mowrah, Bassia, Madhuca (1)

 • Dz. U. L37 - 27 z 201010.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 120/2010 z dnia 9 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L37 - 26 z 201010.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 119/2010 z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 1233/2009 ustanawiające szczególne środki wspierania rynku na rynku mleczarskim

 • Dz. U. L37 - 21 z 201010.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 118/2010 z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 900/2008 ustanawiające metody analizy i inne przepisy techniczne niezbędne do stosowania systemu przywozu niektórych towarów pochodzących z przetwórstwa produktów rolnych

 • Dz. U. L37 - 19 z 201010.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 117/2010 z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 904/2008 ustanawiające metody analizy i inne przepisy techniczne niezbędne do stosowania systemu wywozu towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L37 - 16 z 201010.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 116/2010 z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykazu oświadczeń żywieniowych (1)

 • Dz. U. L37 - 13 z 201010.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 115/2010 z dnia 9 lutego 2010 r. ustanawiające warunki stosowania aktywowanego tlenku glinu do usuwania fluorków z naturalnych wód mineralnych i wód źródlanych (1)

 • Dz. U. L37 - 12 z 201010.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 114/2010 z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2229/2004 w odniesieniu do okresu przyznanego Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) na dostarczenie opinii w sprawie projektów sprawozdań z przeglądu dotyczących substancji czynnych, co do których istnieją wyraźne dowody, że nie mają one szkodliwych skutków (1)

 • Dz. U. L37 - 1 z 201010.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 113/2010 z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenie (WE) nr 471/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi w odniesieniu do zakresu zgłaszanego handlu, definicji danych, sporządzania statystyk handlowych w podziale według charakterystyki działalności oraz według waluty fakturowania, a także w odniesieniu do szczególnych towarów lub przepływów (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.