Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 38 POZ 11

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 9 lutego 2010 r. ustanawiająca klasy reakcji na ogień niektórych wyrobów budowlanych w odniesieniu do dekoracyjnych okładzin ściennych w postaci zwoików i paneli (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 397) (1)

Data ogłoszenia:2010-02-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 38 POZ 11

11.2.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 38/11

DECYZJA KOMISJI z dnia 9 lutego 2010 r. ustanawiająca klasy reakcji na ogień niektórych wyrobów budowlanych w odniesieniu do dekoracyjnych okładzin ściennych w postaci zwoików i paneli (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 397)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/82/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (5)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

Dążąc do zharmonizowanego rozwiązania, na mocy decyzji Komisji 2000/147/WE z dnia 8 lutego 2000 r. wykonującej dyrektywę Rady 89/106/EWG przyjęto system klas w odniesieniu do klasyfikacji odporności wyrobów budowlanych na działanie ognia (3).

uwzględniając dyrektywę Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonaw­ czych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych (1), w szczególności jej art. 20 ust. 2 lit. a),

(6)

W przypadku dekoracyjnych okładzin ściennych w postaci zwoików i paneli niezbędne jest stosowanie klasyfikacji ustanowionej w decyzji 2000/147/WE.

(7)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 89/106/EWG przewiduje, że aby uwzględnić różne poziomy zabezpieczeń prac budowlanych na szczeblach narodowym, regionalnym i lokalnym, konieczne może być ustanowienie, przez dokumenty interpretacyjne, klas odpowiadających odporności wyrobów dotyczących każdego z wymogów zasadni­ czych. Dokumenty te opublikowano w formie komuni­ katu Komisji w sprawie dokumentów interpretacyjnych do dyrektywy 89/106/EWG (2).

Reakcja na ogień wielu wyrobów lub materiałów budow­ lanych w ramach klasyfikacji przewidzianej w decyzji 2000/147/WE jest dobrze ugruntowana i na tyle dobrze znana organom nadzoru przeciwpożarowego w państwach członkowskich, że nie wymagają one badania tej szczególnej charakterystyki reakcji.

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Budownictwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(2)

W odniesieniu do zasadniczego wymogu bezpieczeństwa w wypadku pożaru dokument interpretacyjny nr 2 wyszczególnia kilka wzajemnie powiązanych środków wspólnie określających strategię bezpieczeństwa pożaro­ wego, która ma być rozwijana w różnorodny sposób w państwach członkowskich.

Artykuł 1 W załączniku określa się wyroby lub materiały budowlane, które spełniają wszystkie wymagania w zakresie odporności na działania ognia („reakcji na ogień”) bez konieczności dalszego badania.

(3)

Dokument interpretacyjny nr 2 określa jeden z tych środków jako ograniczenie powstawania i rozprzestrze­ niania się ognia i dymu w obrębie danego obszaru poprzez ograniczenie stopnia, w jakim materiały budow­ lane mogą przyczyniać się do pełnego rozwinięcia się pożaru.

Artykuł 2 Szczególne klasy stosowane do różnych wyrobów lub mate­ riałów budowlanych, w ramach klasyfikacji reakcji na ogień przyjętej w decyzji 2000/147/WE, określone są w załączniku do niniejszej decyzji.

(4)

Poziom tego ograniczenia może być wyrażony wyłącznie w kategoriach różnego poziomu reakcji na ogień wyrobów w ich zastosowaniu końcowym.

Artykuł 3 W stosownych przypadkach wyroby rozpatrywane w związku z ich zastosowaniem końcowym.

(3) Dz.U. L 50 z 23.2.2000, s. 14.

(1) Dz.U. L 40 z 11.2.1989, s. 12. (2) Dz.U. C 62 z 28.2.1994, s. 1.

L 38/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.2.2010

Artykuł 4 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 lutego 2010 r. W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący

ZAŁĄCZNIK W tabeli zawartej w niniejszym załączniku wymieniono wyroby lub materiały budowlane, które spełniają wszystkie wymagania w zakresie cechy reakcji na ogień bez konieczności badania. Tabela Klasy reakcji na ogień dekoracyjnych okładzin ściennych w postaci zwoików i paneli

Wyrób (1) Maksymalna masa na jednostkę powierzchni (g/m2) Maksymalna grubość (mm) Klasa (2)

Okładziny ścienne na bazie włókien celulozy Okładziny ścienne na bazie włókien celulozy z powłoką polimerową lub nadrukiem Okładziny ścienne na bazie mieszanki celulozy i włókien poliestrowych Okładziny ścienne na bazie mieszanki celulozy i włókien poliestrowych z powłoką polimerową lub nadrukiem Okładziny ścienne na bazie tkaniny z powłoką polimerową Okładziny ścienne z tkanych materiałów włókien­ niczych na podkładzie z włókien celulozy lub włókien celulozy i poliestrowych Okładziny ścienne ze spienionego PCV na podkładzie z włókien celulozy lub włókien celu­ lozy i poliestrowych

190 470 160 410

0,9 0,7 0,3 0,5 D-s3, d2

510 450

0,7 0,8

310

1,8

(1) Wyroby zgodne z normą EN 15102 zamontowane na podłożu co najmniej klasy A2-s1,d0 o minimalnej grubości 12 mm i minimalnej gęstości 800 kg/m3 z wykorzystaniem kleju opartego na skrobi lub mieszance skrobi i PVA lub mieszance celulozy i PVA nakładanego w maksymalnej ilości 200 g/m2. (2) Klasy przewidziane w tabeli 1 załącznika do decyzji 2000/147/WE.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 38 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L38 - 17 z 201011.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 lutego 2010 r. ustanawiająca klasy odporności na ogień niektórych wyrobów budowlanych w odniesieniu do podkładów na bazie cementu i siarczanu wapnia oraz podkładów podłogowych na bazie żywicy syntetycznej (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 772) (1)

 • Dz. U. L38 - 15 z 201011.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 lutego 2010 r. ustanawiająca nowy termin składania dokumentacji dotyczącej niektórych substancji, które mają zostać zbadane w ramach 10-letniego programu pracy, o którym mowa w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 764) (1)

 • Dz. U. L38 - 13 z 201011.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 lutego 2010 r. ustanawiająca klasy reakcji na ogień niektórych wyrobów budowlanych w odniesieniu do schnących pod wpływem powietrza materiałów do spoinowania (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 399) (1)

 • Dz. U. L38 - 9 z 201011.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 lutego 2010 r. ustanawiająca klasy właściwości użytkowej niektórych wyrobów budowlanych w zakresie reakcji na ogień w odniesieniu do klejów do płytek ceramicznych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 382) (1)

 • Dz. U. L38 - 7 z 201011.2.2010

  Decyzja Rady Europejskiej z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie mianowania Komisji Europejskiej

 • Dz. U. L38 - 5 z 201011.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 123/2010 z dnia 10 lutego 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L38 - 3 z 201011.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 122/2010 z dnia 10 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L38 - 1 z 201011.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 121/2010 z dnia 9 lutego 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Provolone del Monaco (ChNP)]

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.