Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 38 POZ 13

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 9 lutego 2010 r. ustanawiająca klasy reakcji na ogień niektórych wyrobów budowlanych w odniesieniu do schnących pod wpływem powietrza materiałów do spoinowania (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 399) (1)

Data ogłoszenia:2010-02-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 38 POZ 13

11.2.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 38/13

DECYZJA KOMISJI z dnia 9 lutego 2010 r. ustanawiająca klasy reakcji na ogień niektórych wyrobów budowlanych w odniesieniu do schnących pod wpływem powietrza materiałów do spoinowania (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 399)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/83/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (5)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

Dążąc do zharmonizowanego rozwiązania, na mocy decyzji Komisji 2000/147/WE z dnia 8 lutego 2000 r. wykonującej dyrektywę Rady 89/106/EWG przyjęto system klas w odniesieniu do klasyfikacji odporności wyrobów budowlanych na działanie ognia (3).

uwzględniając dyrektywę Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonaw­ czych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych (1), w szczególności jej art. 20 ust. 2 lit. a),

(6)

W przypadku schnących pod wpływem powietrza mate­ riałów do spoinowania konieczne jest stosowanie klasy­ fikacji ustanowionej decyzją 2000/147/WE.

a także mając na uwadze, co następuje:

(7)

(1)

Dyrektywa 89/106/EWG przewiduje, że aby uwzględnić różne poziomy zabezpieczeń prac budowlanych na szczeblach narodowym, regionalnym i lokalnym, konieczne może być ustanowienie, przez dokumenty interpretacyjne, klas odpowiadających odporności wyrobów dotyczących każdego z wymogów zasadni­ czych. Dokumenty te opublikowano w formie komuni­ katu Komisji w sprawie dokumentów interpretacyjnych do dyrektywy 89/106/EWG (2).

Reakcja na ogień wielu wyrobów lub materiałów budow­ lanych w ramach klasyfikacji przewidzianej w decyzji 2000/147/WE jest dobrze ugruntowana i na tyle dobrze znana organom nadzoru przeciwpożarowego w państwach członkowskich, że nie wymagają one badania tej szczególnej charakterystyki reakcji.

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Budownictwa,

(2)

W odniesieniu do zasadniczego wymogu bezpieczeństwa w wypadku pożaru dokument interpretacyjny nr 2 wyszczególnia kilka wzajemnie powiązanych środków wspólnie określających strategię bezpieczeństwa pożaro­ wego, która ma być rozwijana w różnorodny sposób w państwach członkowskich.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

(3)

Dokument interpretacyjny nr 2 określa jeden z tych środków jako ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obrębie danego obszaru poprzez ograniczenie stopnia, w jakim materiały budowlane mogą przyczyniać się do pełnego rozwinięcia się pożaru.

W załączniku określa się wyroby lub materiały budowlane, które spełniają wszystkie wymagania w zakresie odporności na działanie ognia („reakcja na ogień”), bez konieczności dalszego badania.

Artykuł 2

(4)

Poziom tego ograniczenia może być wyrażony wyłącznie w kategoriach różnego poziomu reakcji na ogień wyrobów w ich zastosowaniu końcowym.

Szczególne klasy stosowane do różnych wyrobów lub mate­ riałów budowlanych, w ramach klasyfikacji reakcji na ogień przyjętej w decyzji 2000/147/WE, określone są w załączniku do niniejszej decyzji.

(3) Dz.U. L 50 z 23.2.2000, s. 14.

(1) Dz.U. L 40 z 11.2.1989, s. 12. (2) Dz.U. C 62 z 28.2.1994, s. 1.

L 38/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.2.2010

Artykuł 3 W stosownych przypadkach wyroby rozpatrywane są w związku z ich zastosowaniem końcowym. Artykuł 4 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 lutego 2010 r. W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący

ZAŁĄCZNIK W tabeli zawartej w niniejszym załączniku wymieniono wyroby lub materiały budowlane spełniające wszystkie wymogi charakterystyki reakcji na ogień bez potrzeby badania. Tabela Klasy reakcji na ogień dla schnących pod wpływem powietrza materiałów do spoinowania

Szczegółowy opis wyrobu w odniesieniu do spojenia Maksymalna zawartość materii organicznej (% masy)

Wyrób (1)

Klasa (2)

Schnące pod wpływem powietrza materiały do spoino­ wania płyt gipsowo-kartonowych do stosowania z papierową taśmą łączącą. Mieszanka gotowa do użycia lub w postaci proszku do wymieszania z wodą do zasto­ sowania na każdym podłożu co najmniej klasy A2-s1,d0 o grubości co najmniej 6 mm i gęstości co najmniej 700 kg/m3 (z wyłączeniem pokryć podłogowych).

Schnące pod wpływem powietrza materiały do spoino­ wania typu 1 A, 2 A i 3 A oraz papie­ rowa taśma łącząca (3) zgodnie z EN 13963

7,0

A2-s1,d0

(1) Gęstość próbki materiału do spoinowania w stanie wilgotnym co najmniej 1,1 kg/l (1 100 kg/m3). (2) Klasy przewidziane w tabeli 1 załącznika do decyzji 2000/147/WE. (3) Maksymalna szerokość papierowej taśmy łączącej: 55 mm; maksymalna masa papierowej taśmy łączącej na jednostkę powierzchni: 135 g/m2.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 38 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L38 - 17 z 201011.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 lutego 2010 r. ustanawiająca klasy odporności na ogień niektórych wyrobów budowlanych w odniesieniu do podkładów na bazie cementu i siarczanu wapnia oraz podkładów podłogowych na bazie żywicy syntetycznej (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 772) (1)

 • Dz. U. L38 - 15 z 201011.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 lutego 2010 r. ustanawiająca nowy termin składania dokumentacji dotyczącej niektórych substancji, które mają zostać zbadane w ramach 10-letniego programu pracy, o którym mowa w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 764) (1)

 • Dz. U. L38 - 11 z 201011.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 lutego 2010 r. ustanawiająca klasy reakcji na ogień niektórych wyrobów budowlanych w odniesieniu do dekoracyjnych okładzin ściennych w postaci zwoików i paneli (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 397) (1)

 • Dz. U. L38 - 9 z 201011.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 lutego 2010 r. ustanawiająca klasy właściwości użytkowej niektórych wyrobów budowlanych w zakresie reakcji na ogień w odniesieniu do klejów do płytek ceramicznych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 382) (1)

 • Dz. U. L38 - 7 z 201011.2.2010

  Decyzja Rady Europejskiej z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie mianowania Komisji Europejskiej

 • Dz. U. L38 - 5 z 201011.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 123/2010 z dnia 10 lutego 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L38 - 3 z 201011.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 122/2010 z dnia 10 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L38 - 1 z 201011.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 121/2010 z dnia 9 lutego 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Provolone del Monaco (ChNP)]

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.