Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 38 POZ 15

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 9 lutego 2010 r. ustanawiająca nowy termin składania dokumentacji dotyczącej niektórych substancji, które mają zostać zbadane w ramach 10-letniego programu pracy, o którym mowa w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 764) (1)

Data ogłoszenia:2010-02-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 38 POZ 15

11.2.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 38/15

DECYZJA KOMISJI z dnia 9 lutego 2010 r. ustanawiająca nowy termin składania dokumentacji dotyczącej niektórych substancji, które mają zostać zbadane w ramach 10-letniego programu pracy, o którym mowa w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 764)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/84/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (1), w szczególności jej art. 16 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

ziły zainteresowanie przejęciem roli uczestnika w odniesieniu do niektórych substancji i typów produktów zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1451/2007. Należy zatem ustanowić nowy termin składania doku­ mentacji dotyczącej wspomnianych substancji i typów produktów zgodnie z art. 12 ust. 3 akapit drugi wymie­ nionego rozporządzenia. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Biobójczych,

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1451/2007 (2) usta­ nawia wykaz substancji czynnych, które mają zostać poddane ocenie w celu ich ewentualnego włączenia do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE. We wspomnianym wykazie wymieniono szereg kombi­ nacji substancji i typów produktów, w przypadku których albo wszyscy uczestnicy wycofali się z uczestnictwa w programie przeglądu albo państwo członkowskie wyznaczone jako sprawozdawca w zakresie oceny nie otrzymało w terminie określonym w art. 9 i art. 12 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1451/2007 kompletnej dokumentacji. W związku z tym na mocy art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 i art. 13 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1451/2007 Komisja dokonała stosownego powiadomienia państw członkowskich. Informacja ta została również ogłoszona w formie elektronicznej w dniach 13 stycznia, 11 lutego i 11 marca 2009 r. W ciągu trzech miesięcy od ogłoszenia tej informacji w formie elektronicznej niektóre przedsiębiorstwa wyra­

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(2)

Artykuł 1 Nowy termin składania dokumentacji dotyczącej substancji i typów produktów wymienionych w załączniku upływa dnia 28 lutego 2011 r. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(3)

Sporządzono w Brukseli dnia 9 lutego 2010 r. W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

(4)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 123 z 24.4.1998, s. 1. (2) Dz.U. L 325 z 11.12.2007, s. 3.

L 38/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.2.2010

ZAŁĄCZNIK Substancje i typy produktów, dla których nowy termin składania dokumentacji upływa dnia 28 lutego 2011 r.

Nazwa Numer WE Numer CAS Typ produktu RMS

Bromek amonu Kwas borny Chloraloza Chloraloza Miedź Miedź Miedź N′-tert-butylo-N-cyklopropylo-6-(metylotio)-1,3,5triazyno-2,4-diamina N′-tert-butylo-N-cyklopropylo-6-(metylotio)-1,3,5triazyno-2,4-diamina Oligo(chlorek 2-(2-etoksy)etoksyetylguanidyny) Oligo(chlorek 2-(2-etoksy)etoksyetylguanidyny) Oligo(chlorek 2-(2-etoksy)etoksyetylguanidyny) Oligo(chlorek 2-(2-etoksy)etoksyetylguanidyny) Oligo(chlorek 2-(2-etoksy)etoksyetylguanidyny) Oligo(chlorek 2-(2-etoksy)etoksyetylguanidyny) Oligo(chlorek 2-(2-etoksy)etoksyetylguanidyny) Oligo(chlorek 2-(2-etoksy)etoksyetylguanidyny) Oligo(chlorek 2-(2-etoksy)etoksyetylguanidyny) Sosna ekst. Poli(chlorek heksametylenodiaminoguanidyny) Poli(chlorek heksametylenodiaminoguanidyny) Poli(chlorek heksametylenodiaminoguanidyny) Poli(chlorek heksametylenodiaminoguanidyny) Poli(chlorek heksametylenodiaminoguanidyny) Poli(chlorek heksametylenodiaminoguanidyny) Poli(chlorek heksametylenodiaminoguanidyny) Poli(chlorek heksametylenodiaminoguanidyny) Poli(chlorek heksametylenodiaminoguanidyny) Tosylochloramid sodu

235-183-8 233-139-2 240-016-7 240-016-7 231-159-6 231-159-6 231-159-6 248-872-3 248-872-3 Polimer Polimer Polimer Polimer Polimer Polimer Polimer Polimer Polimer 304-455-9 Polimer Polimer Polimer Polimer Polimer Polimer Polimer Polimer Polimer 204-854-7

12124-97-9 10043-35-3 15879-93-3 15879-93-3 7440-50-8 7440-50-8 7440-50-8 28159-98-0 28159-98-0 374572-91-5 374572-91-5 374572-91-5 374572-91-5 374572-91-5 374572-91-5 374572-91-5 374572-91-5 374572-91-5 94266-48-5 57028-96-3 57028-96-3 57028-96-3 57028-96-3 57028-96-3 57028-96-3 57028-96-3 57028-96-3 57028-96-3 127-65-1

11 22 15 23 2 4 5 7 10 2 3 4 7 9 10 11 12 20 10 2 3 4 7 9 10 11 12 20 11

SE NL PT PT FR FR FR NL NL FR FR FR FR FR FR FR FR FR LV FR FR FR FR FR FR FR FR FR ES

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 38 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L38 - 17 z 201011.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 lutego 2010 r. ustanawiająca klasy odporności na ogień niektórych wyrobów budowlanych w odniesieniu do podkładów na bazie cementu i siarczanu wapnia oraz podkładów podłogowych na bazie żywicy syntetycznej (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 772) (1)

 • Dz. U. L38 - 13 z 201011.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 lutego 2010 r. ustanawiająca klasy reakcji na ogień niektórych wyrobów budowlanych w odniesieniu do schnących pod wpływem powietrza materiałów do spoinowania (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 399) (1)

 • Dz. U. L38 - 11 z 201011.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 lutego 2010 r. ustanawiająca klasy reakcji na ogień niektórych wyrobów budowlanych w odniesieniu do dekoracyjnych okładzin ściennych w postaci zwoików i paneli (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 397) (1)

 • Dz. U. L38 - 9 z 201011.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 lutego 2010 r. ustanawiająca klasy właściwości użytkowej niektórych wyrobów budowlanych w zakresie reakcji na ogień w odniesieniu do klejów do płytek ceramicznych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 382) (1)

 • Dz. U. L38 - 7 z 201011.2.2010

  Decyzja Rady Europejskiej z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie mianowania Komisji Europejskiej

 • Dz. U. L38 - 5 z 201011.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 123/2010 z dnia 10 lutego 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L38 - 3 z 201011.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 122/2010 z dnia 10 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L38 - 1 z 201011.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 121/2010 z dnia 9 lutego 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Provolone del Monaco (ChNP)]

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.