Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 38 POZ 7

Tytuł:

Decyzja Rady Europejskiej z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie mianowania Komisji Europejskiej

Data ogłoszenia:2010-02-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 38 POZ 7

11.2.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 38/7

DECYZJE

DECYZJA RADY EUROPEJSKIEJ z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie mianowania Komisji Europejskiej (2010/80/UE)

RADA EUROPEJSKA, (5)

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 17 ust. 3 i 4 oraz art. 17 ust. 7 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

Decyzją 2009/903/UE (2) Rada przyjęła, za wspólnym porozumieniem z wybranym Przewodniczącym Komisji, listę pozostałych osób, które proponuje mianować człon­ kami Komisji. Tego samego dnia, decyzją 2009/950/UE (3), Rada Europejska mianowała, za zgodą Przewodniczącego Komisji, Catherine ASHTON na stano­ wisko Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagra­ nicznych i Polityki Bezpieczeństwa, na okres od końca kadencji aktualnej Komisji do dnia 31 października 2014 r. Na mocy decyzji 2010/41/UE, Euratom (4), która uchyla i zastępuje decyzję 2009/903/UE, Rada przyjęła, za wspólnym porozumieniem z wybranym Przewodni­ czącym Komisji, nową listę pozostałych osób, które proponuje mianować członkami Komisji. W drodze głosowania w dniu 9 lutego 2010 r. Parlament Europejski zatwierdził kolegialnie mianowanie Przewod­ niczącego, Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz pozosta­ łych członków Komisji. Należy zatem mianować Komisję,

Okoliczności związane z procesem ratyfikacji traktatu z Lizbony spowodowały, że Komisja mianowana w dniu 22 listopada 2004 r. pozostała na stanowisku po dniu 31 października 2009 r., w oczekiwaniu na zakończenie procesu mianowania nowej Komisji zgodnie z postanowieniami Traktatu o Unii Europejskiej, zmie­ nionymi przez traktat z Lizbony.

(7)

(2)

Po wejściu w życie traktatu z Lizbony, w dniu 1 grudnia 2009 r., Rada Europejska mianowała Catherine ASHTON, decyzją 2009/880/UE (1), za zgodą Przewodniczącego Komisji, Wysokim Przedstawicielem Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, na okres od dnia 1 grudnia 2009 r. do końca trwającej wówczas kadencji Komisji.

(8)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

(3)

Zgodnie z art. 17 ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej nowa Komisja składająca się z jednego obywatela każdego państwa członkowskiego – przy czym skład ten obejmuje jej Przewodniczącego i Wysokiego Przed­ stawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpie­ czeństwa, który jest jednym z wiceprzewodniczących Komisji – musi zostać mianowana na okres od końca kadencji Komisji urzędującej w momencie wejścia w życie traktatu z Lizbony do dnia 31 października 2014 r.

Niniejszym mianuje się następujące osoby członkami Komisji Europejskiej, na okres od dnia 10 lutego 2010 r. do dnia 31 października 2014 r.: — Przewodniczący: José Manuel DURÃO BARROSO — członek, wiceprzewodniczący, na mocy art. 18 ust. 4 Trak­ tatu o Unii Europejskiej:

(4)

Rada Europejska wyznaczyła José Manuela DURÃO BARROSO jako osobę proponowaną Parlamentowi Euro­ pejskiemu na stanowisko Przewodniczącego Komisji, a Parlament Europejski wybrał tak wyznaczonego kandy­ data.

Catherine ASHTON, Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa

(2) Dz.U. L 321 z 8.12.2009, s. 51. (3) Dz.U. L 328 z 15.12.2009, s. 69. (4) Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 5.

(1) Dz.U. L 315 z 2.12.2009, s. 49.

L 38/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.2.2010

— członkowie: Joaquín ALMUNIA AMANN László ANDOR Michel BARNIER Dacian CIOLOȘ John DALLI Maria DAMANAKI Karel DE GUCHT Štefan FÜLE Máire GEOGHEGAN-QUINN Kristalina GEORGIEVA Johannes HAHN Connie HEDEGAARD Siim KALLAS Neelie KROES Janusz LEWANDOWSKI Cecilia MALMSTRÖM Günther H. OETTINGER Andris PIEBALGS

Janez POTOČNIK Viviane REDING Olli REHN Maroš ŠEFČOVIČ Algirdas Gediminas ŠEMETA Antonio TAJANI Androulla VASSILIOU Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem 10 lutego 2010 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 lutego 2010 r. W imieniu Rady Europejskiej

H. VAN ROMPUY

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 38 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L38 - 17 z 201011.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 lutego 2010 r. ustanawiająca klasy odporności na ogień niektórych wyrobów budowlanych w odniesieniu do podkładów na bazie cementu i siarczanu wapnia oraz podkładów podłogowych na bazie żywicy syntetycznej (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 772) (1)

 • Dz. U. L38 - 15 z 201011.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 lutego 2010 r. ustanawiająca nowy termin składania dokumentacji dotyczącej niektórych substancji, które mają zostać zbadane w ramach 10-letniego programu pracy, o którym mowa w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 764) (1)

 • Dz. U. L38 - 13 z 201011.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 lutego 2010 r. ustanawiająca klasy reakcji na ogień niektórych wyrobów budowlanych w odniesieniu do schnących pod wpływem powietrza materiałów do spoinowania (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 399) (1)

 • Dz. U. L38 - 11 z 201011.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 lutego 2010 r. ustanawiająca klasy reakcji na ogień niektórych wyrobów budowlanych w odniesieniu do dekoracyjnych okładzin ściennych w postaci zwoików i paneli (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 397) (1)

 • Dz. U. L38 - 9 z 201011.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 lutego 2010 r. ustanawiająca klasy właściwości użytkowej niektórych wyrobów budowlanych w zakresie reakcji na ogień w odniesieniu do klejów do płytek ceramicznych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 382) (1)

 • Dz. U. L38 - 5 z 201011.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 123/2010 z dnia 10 lutego 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L38 - 3 z 201011.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 122/2010 z dnia 10 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L38 - 1 z 201011.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 121/2010 z dnia 9 lutego 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Provolone del Monaco (ChNP)]

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.