Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 39 POZ 20

Tytuł:

Umowa między Unią Europejską a Japonią w sprawie wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych

Data ogłoszenia:2010-02-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 39 POZ 20

Strona 1 z 12
L 39/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.2.2010

TŁUMACZENIE

UMOWA między Unią Europejską a Japonią w sprawie wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych

UNIA EUROPEJSKA, i JAPONIA, PRAGNĄC nawiązać skuteczniejszą współpracę między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Japonią w dziedzinie wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych, PRAGNĄC, by ta współpraca przyczyniła się do zwalczania przestępczości, POTWIERDZAJĄC swoje zobowiązanie poszanowania sprawiedliwości, zasad praworządności i demokracji oraz nieza­ leżności sądów, UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Przedmiot i cel umowy 1. Państwo otrzymujące wniosek zapewnia na prośbę państwa wystosowującego wniosek wzajemną pomoc prawną (zwaną dalej „pomocą”) w związku z dochodzeniami, ściganiem i innymi postępowaniami w sprawach karnych, w tym postę­ powaniami sądowymi, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 2. Niniejsza umowa nie ma zastosowania do ekstradycji, przekazywania ścigania w sprawach karnych ani wykonywania wyroków innych niż konfiskata, o której mowa w art. 25. Artykuł 2 Definicje Do celów niniejszej umowy: a) „umawiające się strony” oznaczają Unię Europejską i Japonię; b) „państwo członkowskie” oznacza państwo członkowskie Unii Europejskiej; c) „państwo” oznacza państwo członkowskie lub Japonię; d) „składniki mienia” oznaczają dokumenty, zapisy i inne dowody; e) „mienie” oznacza wszelkiego rodzaju majątek materialny i niematerialny, ruchomy i nieruchomy oraz dokumenty lub akty prawne wskazujące na tytuł prawny do tego majątku lub interes z nim związany; f) „narzędzia” oznaczają wszelkie mienie wykorzystane lub mające zostać wykorzystane w jakikolwiek sposób, w całości lub częściowo, do popełnienia przestępstwa; g) „dochody z przestępstwa” oznaczają wszelkie mienie pocho­ dzące z przestępstwa lub uzyskane pośrednio lub bezpo­ średnio w wyniku popełnienia przestępstwa;

h) „zajęcie” oznacza tymczasowy zakaz przenoszenia, prze­ kształcania lub przemieszczania majątku lub dysponowania nim lub tymczasowe przejęcie opieki lub kontroli nad mająt­ kiem na podstawie nakazu wydanego przez sąd lub inny właściwy organ; oraz i) „konfiskata”, która w stosownym przypadku obejmuje prze­ padek, oznacza skutkującą ostatecznym przepadkiem mienia karę lub środek karny prawomocnie orzeczony przez sąd po przeprowadzeniu postępowania w związku z popełnieniem przestępstwa lub przestępstw. Artykuł 3 Zakres pomocy Pomoc obejmuje, co następuje: a) odebranie zeznań lub oświadczeń; b) umożliwienie przesłuchania metodą wideokonferencji; c) uzyskanie składników mienia, również przez dokonanie przeszukania i zajęcia; d) uzyskanie zapisów z rachunków bankowych lub związanych z nimi dokumentów czy sprawozdań; e) przesłuchiwanie osób, sprawdzanie składników mienia lub miejsc; f) lokalizowanie lub identyfikację osób, składników mienia lub miejsc; g) przekazywanie składników mienia będących w posiadaniu organów ustawodawczych, administracyjnych lub sądowych państwa otrzymującego wniosek oraz jego organów lokal­ nych;

12.2.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 39/21

h) doręczanie dokumentów i informowanie osób o wezwaniu do stawienia się w państwie wystosowującym wniosek; i) tymczasowe przeniesienie osoby przebywającej w areszcie do celów złożenia zeznań lub do celów dowodowych; j) pomoc w postępowaniu związanym z zajęciem i konfiskatą dochodów z przestępstwa lub narzędzi służących do jego popełnienia; oraz k) wszelka inna pomoc dozwolona na mocy prawa państwa otrzymującego wniosek i uzgodniona między państwem członkowskim a Japonią. Artykuł 4 Wyznaczanie organów centralnych i zakres ich odpowiedzialności Każde państwo wyznacza organ centralny, tj. organ odpowie­ dzialny za wysyłanie i odbieranie wniosków o pomoc oraz za odpowiadanie na takie wnioski, ich wykonywanie lub przeka­ zywanie do organów mających jurysdykcję do wykonania takiego wniosku na mocy prawa państwa.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 39 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L39 - 19 z 201012.2.2010

  Decyzja Rady 2010/88/WPZiB/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca podpisania w imieniu Unii Europejskiej Umowy w sprawie wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych między Unią Europejską a Japonią

 • Dz. U. L39 - 5 z 201012.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 593) (1)

 • Dz. U. L39 - 4 z 201012.2.2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 stycznia 2010 r. o wyborze Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

 • Dz. U. L39 - 3 z 201012.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 125/2010 z dnia 11 lutego 2010 r. ustalające maksymalne obniżenie należności celnych przywozowych na kukurydzę w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 676/2009

 • Dz. U. L39 - 1 z 201012.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 124/2010 z dnia 11 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.