Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 39 POZ 4

Tytuł:

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 stycznia 2010 r. o wyborze Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

Data ogłoszenia:2010-02-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 39 POZ 4

L 39/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.2.2010

DECYZJE

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO z dnia 20 stycznia 2010 r. o wyborze Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich (2010/86/UE, Euratom)

PARLAMENT EUROPEJSKI,

uwzględniając zaproszenie do składania kandydatur (2), uwzględniając głosowanie w dniu 20 stycznia 2010 r.,

POSTANAWIA:

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a w szczególności jego art. 24 ust. 3 i art. 228, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, a w szczególności jego art. 106a, uwzględniając swoją decyzję 94/262/EWWiS, WE, Euratom z dnia 9 marca 1994 r. w sprawie przepisów i ogólnych warunków regulujących wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich (1), uwzględniając art. 204 Regulaminu,

wybrać Nikiforosa DIAMANDOUROSA na stanowisko Europej­ skiego Rzecznika Praw Obywatelskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 stycznia 2010 r. W imieniu Parlamentu Europejskiego

J. BUZEK

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 113 z 4.5.1994, s. 15.

(2) Dz.U. C 216 z 10.9.2009, s. 7.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 39 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L39 - 20 z 201012.2.2010

  Umowa między Unią Europejską a Japonią w sprawie wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych

 • Dz. U. L39 - 19 z 201012.2.2010

  Decyzja Rady 2010/88/WPZiB/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca podpisania w imieniu Unii Europejskiej Umowy w sprawie wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych między Unią Europejską a Japonią

 • Dz. U. L39 - 5 z 201012.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 593) (1)

 • Dz. U. L39 - 3 z 201012.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 125/2010 z dnia 11 lutego 2010 r. ustalające maksymalne obniżenie należności celnych przywozowych na kukurydzę w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 676/2009

 • Dz. U. L39 - 1 z 201012.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 124/2010 z dnia 11 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.