Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 16

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 12/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

Data ogłoszenia:2010-01-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 16

Strona 16 z 57

ex 3208 20 10

10

Kopolimer N-winylokaprolaktamu, N-winylo-2-pirolidonu oraz metakry­ lanu dimetyloaminoetylu, w postaci roztworu w etanolu zawierający 34 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 40 % masy kopolimeru Roztwór do zewnętrznych powłok kontaktowych zawierający 2 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 15 % masy kopolimerów akrylowo-meta­ krylowo-alkenosulfonowych z fluorowanymi łańcuchami bocznymi w roztworze n-butanolu i/lub 4-metylo-2-pentanolu i/lub diizoamyloe­ teru Poli(metakrylan 1H,1H-heptafluoro-butylu) rozpuszczony w mieszaninie eteru metyloperfluorobutylowego i eteru metyloperfluoroizobutylowego

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3208 20 10

20

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3208 20 10

40

0%

1.1.2010-31.12.2011

L 4/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.1.2010

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicz­ nego

Okres obowiązywania

ex 3208 90 19

10

Kopolimer kwasu maleinowego oraz eteru metylowinylowego, monoest­ ryfikowany grupą etylową oraz/lub izopropylową oraz/lub butylową, w postaci roztworu w etanolu, etanolu i butanolu, izopropanolu lub izopropanolu i butanolu Modyfikowane, chlorowane poliolefiny, nawet w postaci roztworu lub dyspersji

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3208 90 19 ex 3902 90 90 ex 3208 90 19

15 94 40

0%

1.1.2010-31.12.2013

Polimer metylosiloksanu, w postaci roztworu w mieszaninie acetonu, butanolu, etanolu i izopropanolu, zawierający 5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 11 % masy polimeru metylosiloksanu Roztwór zawierający: — (65 +/- 10) % masy γ-butyrolaktonu; — (30 +/- 10) % masy żywicy poliamidowej; — (3,5 +/- 1,5) % masy pochodnej estru naftochinonu, oraz — (1,5 +/- 0,5) % masy kwasu arylokrzemowego

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3208 90 19

50

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3208 90 19

60

Kopolimer hydroksystyrenu i styrenu lub alkoksystyrenu, lub obydwu, rozpuszczony w mleczanie etylu Kopolimer acenaftalenu w roztworze mleczanu etylu Mieszanina zawierająca: — 30~45 % masy żywicy poliamidowej; — 2~10 % masy diazonaftochinonu; — 50~65 % masy γ-butyrolaktonu

0%

1.1.2010-31.12.2011

ex 3208 90 19 ex 3208 90 19

75 85

0% 0%

1.1.2010-31.12.2012 1.1.2010-31.12.2013

ex 3208 90 91

10

Preparat na bazie polihydroksyamidu zawierającego co najmniej pochodne esteru naftochinonu albo tosylan rozpuszczony w γ-butyro­ laktonie i/lub 2-metoksy-1-metyloetylooctanie Roztwór na bazie chemicznie modyfikowanych polimerów naturalnych, zawierający dwa lub więcej z poniżej wymienionych barwników: — 8’-acetoksy-1,3,3,5,6-pentametylo-2,3-dihydrospiro[1H-indolo-2,3’nafto[2,1-b][1,4]oksazyno]-9’-karboksylanu metylu; — 6-(izobutyryloksy)-2,2-difenylo-2H-benzo[h]chromeno-5-karboksylan metylu; — 13-izopropylo-3,3-bis(4-metoksyfenylo)-6,11-dimetylo-3,13-dihydro­ benzo [h]indeno[2,1-f]chromen-13-ol; — 8-metylo-2,2-difenylo-2H-benzo[h]chromeno-5-karboksylan karbonylometylu; — 13-etylo-3-[4-(morfolino)fenylo]-3-fenylo-3,13-dihydrobenzo [h]indeno[2,1-f]chromen-13-ol etoksy­

0%

1.1.2010-31.12.2012

ex 3208 90 99

10

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3208 90 99

20

Roztwór na bazie chemicznie modyfikowanych polimerów naturalnych, zawierający dwa lub więcej z poniżej wymienionych barwników: — 4-[4-(13,13-dimetylo-3-fenylo-3,13-dihydrobenzo f]chromen-3-ilo)fenylo]morfolina; [h]indeno[2,1-

0%

1.1.2010-31.12.2013

8.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 4/29

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicz­ nego

Okres obowiązywania

— 4-{4-[3-(4-metoksyfenylo)-13,13-dimetylo-3,13-dihydrobenzo [h]indeno[2,1-f]chromen-3-ilo]fenylo}morfolina; — 8-metylo-2,2-difenylo-2H-benzo[h]chromeno-5-karboksylan cyklohe­ ksylu; — 6-acetoksy-2,2-difenylo-2H-benzo[h]chromeno-5-karboksylan etoksy­ karbonylometylu; — 2-pentylo-7,7-difenylobenzo[h]chromeno[6,5-d]-1,3-dioxin-4(7H)-on; — 13-butylo-13-etoksy-6,11-dimetoksy-3,3-bis(4-metoksyfenylo)-3,13dihydrobenzo [h]indeno[2,1-f]chromen; — 3-(4-metoksyfenylo)-13,13-dimetylo-3-fenylo-3,13-dihydrobenzo [h]indeno[2,1-f]chromen; — 6,7-dimetoksy-3,3-bis(4-metoksyfenylo)-13,13-dimetylo-3,13-dihyd­ robenzo [h]indeno[2,1-f]chromen ex 3215 11 00 ex 3215 19 00 *ex 3215 90 00 10 10 10 Farba drukarska, płynna, składająca się z dyspersji kopolimeru akrylanu winylu i pigmentów barwnych w izoparafinach, zawierająca nie więcej niż 13 % masy kopolimeru akrylanu winylu i pigmentów barwnych 0% 1.1.2010-31.12.2013

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L4 - 94 z 20108.1.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/163/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych w odniesieniu do neotamu (  Dz.U. L 344 z 23.12.2009)

 • Dz. U. L4 - 91 z 20108.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać europejskie normy dotyczące zabezpieczonych przed dziećmi urządzeń do samodzielnego montażu blokujących okna i drzwi balkonowe zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10298) (1)

 • Dz. U. L4 - 89 z 20108.1.2010

  Decyzja Rady z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Rzeczypospolitej Polskiej pomocy państwa na zakup nieruchomości rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

 • Dz. U. L4 - 87 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 14/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L4 - 85 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 13/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.