Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 18

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 12/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

Data ogłoszenia:2010-01-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 18

Strona 18 z 57

ex 3701 99 00

10

0%

1.1.2010-31.12.2013

*ex 3705 90 90

10

0%

1.1.2010-31.12.2014

ex 3707 10 00 ex 3707 10 00

10 15

0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013

ex 3707 10 00

25

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3707 10 00

30

Preparat na bazie światłoczułego akrylu zawierający polimery, pigmenty barwne, 2-metoksy-1-metyloetylooctan i cykloheksanon oraz nawet zawierający etylo-3-etoksypropionian Emulsja światłoczuła, składająca się z polimerów akrylanu i/lub metakry­ lanu, zawierających nie więcej niż 7 % masy prekursorów światłoczułego kwasu, rozpuszczonego w rozpuszczalniku organicznym, zawierającym co najmniej octan 2-metoksy-1-metyloetylu Emulsja do uczulania powierzchni, zawierająca: — nie więcej niż 10 % masy estrów naftochinonodiazydowych, — 2 % lub więcej, ale nie więcej niż 20 % masy kopolimerów hydroksy­ styrenu — nie więcej niż 7 % masy pochodnych zawierających związki epoksy­ dowe rozpuszczone w octanie 1-etoksy-2-propylu i/lub mleczanie etylu

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3707 10 00

35

0%

1.1.2010-31.12.2011

ex 3707 10 00

40

0%

1.1.2010-31.12.2011

8.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 4/31

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicz­ nego

Okres obowiązywania

*ex 3707 10 00

45

Światłoczuła emulsja składająca się z cyklizowanego poliizoprenu zawie­ rająca: — 55 % lub więcej, ale nie więcej niż 75 % masy ksylenu, oraz — 12 % lub więcej, ale nie więcej niż 18 % masy etylobenzenu

0%

1.1.2010-31.12.2014

*ex 3707 10 00

50

Światłoczuła emulsja zawierająca: — 20 % lub więcej, ale nie więcej niż 45 % masy kopolimerów akry­ lanów i/lubmetakrylanów i pochodnych hydroksystyrenu — 25 % lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy rozpuszczalnika orga­ nicznego zawierającego co najmniej mleczan etylu i/lub octan eteru metylowego glikolu propylenowego — 5 % lub więcej, ale nie więcej niż 30 % masy akrylanów — nie więcej niż 12 % fotoinicjatora

0%

1.1.2010-31.12.2014

*ex 3707 90 20

10

Toner w postaci proszku, składający się z kopolimeru styrenu i akrylanu butylu, i albo magnetytu albo sadzy, stosowany jako wywoływacz do produkcji kaset do telefaksów lub drukarek komputerowych (1) Toner, na bazie żywicy poliolowej, w postaci proszku Toner na bazie żywicy poliestrowej wytwarzany w procesie polimery­ zacji, stosowany jako wywoływacz do produkcji wkładów do drukarek komputerowych i kserokopiarek (1) Powłoka przeciwodblaskowa, składająca się z modyfikowanego polimeru metakrylu, zawierająca nie więcej niż 10 % masy polimeru, w postaci roztworu w octanie 2-metoksy-1-metyloetylu i 1-metokspropan-2-olu Powłoka przeciwodblaskowa, w postaci roztworu wodnego, zawierająca: — nie więcej niż 2 % masy pochodnych perfluorowcowanego kwasu sulfonowego, — nie więcej niż 1 % masy polimeru winylu

0%

1.1.2010-31.12.2013

*ex 3707 90 20 *ex 3707 90 20

20 40

0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013

ex 3707 90 90

10

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3707 90 90 ex 3824 90 97

30 91

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3801 20 90

10

Grafit koloidalny w wodnej zawiesinie, stosowany jako warstwa wewnętrzna w kolorowych kineskopach (lampach elektronopromienio­ wych) (1) Olejek sosnowy

0%

1.1.2010-31.12.2013

3805 90 10 ex 3808 91 90 10

1,7 % 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013

Indoxacarb (ISO) oraz jego (R) izomer związany na nośniku z ditlenku krzemu Preparat zawierający endospory lub spory i kryształy białka pochodzące z: — Bacillus thuringiensis Berliner subsp. aizawai i kurstaki lub — Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki lub — Bacillus thuringiensis subsp. israelensis lub — Bacillus thuringiensis subsp. aizawai lub — Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L4 - 94 z 20108.1.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/163/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych w odniesieniu do neotamu (  Dz.U. L 344 z 23.12.2009)

 • Dz. U. L4 - 91 z 20108.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać europejskie normy dotyczące zabezpieczonych przed dziećmi urządzeń do samodzielnego montażu blokujących okna i drzwi balkonowe zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10298) (1)

 • Dz. U. L4 - 89 z 20108.1.2010

  Decyzja Rady z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Rzeczypospolitej Polskiej pomocy państwa na zakup nieruchomości rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

 • Dz. U. L4 - 87 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 14/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L4 - 85 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 13/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.