Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 21

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 12/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

Data ogłoszenia:2010-01-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 21

Strona 21 z 57

ex 3815 90 90 ex 3815 90 90

16 20

0% 0%

1.1.2010-31.12.2012 1.1.2010-31.12.2013

ex 3815 90 90

50

Katalizator składający się z trichlorku tytanu, w postaci zawiesiny w heksanie lub heptanie, zawierający, w heksanie lub w materiale wolnym od heptanu 9 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 30 % masy tytanu Katalizator składający się z mieszaniny mrówczanu (2-hydroksypro­ pylo)trimetyloamonu i glikolu dipropylenowego Katalizator zawierający heksanian N-(2-hydroksypropyloamono)diazobicyklo (2,2,2) oktano-2-etylu rozpuszczony w etano-1,2-diolu Katalizator w postaci proszku w zawiesinie wodnej zawierający: — 1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 3 % masy palladu — 0,25 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 3 % masy ołowiu — 0,25 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 0,5 % masy wodorotlenku ołowiu — 5,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 10 % masy glinu — 4 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 10 % masy magnezu — 30 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy ditlenku krzemu

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3815 90 90

70

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3815 90 90

71

0%

1.1.2010-31.12.2011

ex 3815 90 90

77

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3815 90 90

80

Katalizator składający się głównie z kwasu dinonylonaftalenodisulfono­ wego w postaci roztworu w izobutanolu Katalizator zawierający 69 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 79 % masy 2-etyloheksanianu (2-hydroksy-1-metyloetylo)trimetyloamonu Katalizator w postaci proszku zawierający minimum 96 % masy tlenków miedzi, chromu i żelaza

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3815 90 90

81

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3815 90 90

84

0%

1.1.2010-31.12.2013

8.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 4/35

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicz­ nego

Okres obowiązywania

ex 3815 90 90

85

Katalizator na bazie glinokrzemianu (zeolitu), do alkilacji węglowodorów aromatycznych, transalkilacji węglowodorów alkiloaromatycznych lub oligomeryzacji olefin (1) Katalizator, w postaci pręcików, składający się z glinokrzemianu (zeolitu), zawierający 2 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 3 % masy tlenków metali ziem rzadkich oraz mniej niż 1 % masy tlenku disodu Inicjator reakcji, składający się z peroksydiwęglanu diizopropylu, w postaci roztworu w diwęglanie diallilo-2,2′-oksydietylu Katalizator składający się z tetrachlorku tytanu i chlorku magnezu, zawie­ rający w bazie wolnej od oleju i heksanu: — 4 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 10 % masy tytanu oraz — 10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 20 % masy magnezu

0%

1.1.2010-31.12.2012

ex 3815 90 90

86

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3815 90 90

87

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3815 90 90

88

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3815 90 90

89

Bakteria Rhodococcus rhodocrous J1, zawierająca enzymy, zawieszona w żelu poliakryloamidowym lub w wodzie, stosowana jako katalizator do produkcji akryloamidu w procesie uwodnienia akrylonitrylu (1) Mieszanina alkilobenzenów (C14-26) zawierająca: — 35 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 60 % masy eikozylobenzenu — 25 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy dokozyloben­ zenu — 5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 25 % masy tetrakozyloben­ zenu

0%

1.1.2010-31.12.2011

ex 3817 00 50

10

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3817 00 80

10

Mieszanina alkilonaftalenów, zawierająca: — 88 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 98 % masy heksadecylonaf­ talenu — 2 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 12 % masy diheksadecylonaf­ talenu

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3817 00 80

20

Mieszanina rozgałęzionych alkilobenzenów zawierająca głównie dodecy­ lobenzeny Ognioodporny płyn hydrauliczny na bazie estru fosforanowego Kwaśny glinokrzemian (sztuczny zeolit typu Y) sodu, zawierający nie więcej niż 11 % masy sodu w przeliczeniu na tlenek sodu, w postaci pałeczek Błona zawierająca tlenki baru lub wapnia w połączeniu z tlenkami tytanu lub cyrkonu, w akrylowym materiale wiążącym Preparaty antykorozyjne, składające się z soli kwasu dinonylonaftaleno­ sulfonowego albo: — na podłożu wosków chemicznie, lub mineralnych, nawet modyfikowanych

0%

1.1.2010-31.12.2013

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L4 - 94 z 20108.1.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/163/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych w odniesieniu do neotamu (  Dz.U. L 344 z 23.12.2009)

 • Dz. U. L4 - 91 z 20108.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać europejskie normy dotyczące zabezpieczonych przed dziećmi urządzeń do samodzielnego montażu blokujących okna i drzwi balkonowe zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10298) (1)

 • Dz. U. L4 - 89 z 20108.1.2010

  Decyzja Rady z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Rzeczypospolitej Polskiej pomocy państwa na zakup nieruchomości rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

 • Dz. U. L4 - 87 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 14/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L4 - 85 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 13/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.