Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 23

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 12/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

Data ogłoszenia:2010-01-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 23

Strona 23 z 57

ex 3824 90 97

40

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3824 90 97

42

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3824 90 97

44

Mieszanka fitosteroli, w postaci innej niż proszek, zawierająca: — 75 % masy lub więcej steroli, — nie więcej niż 25 % masy stanoli stosowana do produkcji estrów stanoli lub estrów steroli (1)

0%

1.1.2010-31.12.2012

ex 3824 90 97

45

Preparaty składające się głównie z glikolu etylenowego oraz: — albo glikolu dietylenowego, kwasu dodekanodiowego i wody amonia­ kalnej, — albo N,N-dimetyloformamidu, — albo γ-butyrolaktronu, — albo tlenku krzemu, — albo azelanianu wodoroamonowego, — albo azelanianu wodoroamonowego i tlenku krzemu, — albo kwasu dodekanodiowego, wody amoniakalnej i tlenku krzemu, do produkcji kondensatorów elektrolitycznych (1)

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3824 90 97

46

Utwardzacz żywic epoksydowych na bazie bezwodnego kwasu karboksy­ lowego, w postaci płynnej, o masie właściwej w temperaturze 25 °C 1,15 g/cm3 lub większej, ale nie większej niż 1,18 g/cm3 Aldehyd 4-metoksysalicylowy, rozpuszczony w N-metylo pirolidonie Bis[(2-benzoilofenoksy)octan] poli(glikolu tetrametylenowego) o średniej długości łańcucha polimeru mniejszej niż 5 jednostek monomeru Bis(p-dimetylo)aminobenzoesan poli(glikolu etylenowego) o średniej długości łańcucha polimeru mniejszej niż 5 jednostek monomeru 2-Hydroksybenzonitryl, w postaci roztworu w N,N,-dimetyloformami­ dzie, zawierający 45 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 55 % masy 2-hydroksybenzonitrylu α-Fenoksykarbonylo-ω-fenoksypoli[oksy(2,6-dibromo-1,4-fenyleno) izopropylideno(3,5-dibromo-1,4-fenyleno)oksykarbonyl]

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3824 90 97 ex 3824 90 97

47 52

0% 0%

1.1.2010-31.12.2012 1.1.2010-31.12.2013

ex 3824 90 97

53

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3824 90 97

54

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3824 90 97

60

0%

1.1.2010-31.12.2013

L 4/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.1.2010

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicz­ nego

Okres obowiązywania

ex 3824 90 97

63

Trietyloboran, w postaci roztworu w tetrahydrofuranie

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3824 90 97

64

Krzemian glinu sodu, w postaci kul o średnicy: — albo 1,6 mm lub większej, ale nie większej niż 3,4 mm, — albo 4 mm lub większej, ale nie większej niż 6 mm

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3824 90 97

70

Pasta zawierająca 75 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 85 % masy miedzi, zawierająca również tlenki nieorganiczne, etylocelulozę i rozpuszczalnik

0%

1.1.2010-31.12.2012

ex 3824 90 97

72

Roztwór zawierający 80 % masy lub więcej 2,4,6-trimetylobenzaldehydu w acetonie

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3824 90 97

73

Cząsteczki ditlenku krzemu, z którymi kowalencyjnie związane są związki organiczne, stosowane do produkcji kolumn do wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) oraz przygotowania próbek wsadu (1)

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3824 90 97

75

Bis[(9-okso-9H-tioksanten-1-ilooksy)octan] poli(glikolu tetrametyleno­ wego) o średniej długości łańcucha polimeru mniejszej niż 5 jednostek monomeru

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3824 90 97

77

Dietylometoksyboran w postaci roztworu w tetraydrofuranie

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3824 90 97

78

Mieszanka fitosteroli otrzymanych z drewna i olejów drewnopochodnych (oleju talowego) w postaci proszku o wielkości cząstek nie większej niż 300 μm, zawierająca: — 60 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 80 % masy sitosteroli, — nie więcej niż 15 % masy kampesteroli, — nie więcej niż 5 % masy stigmasteroli, — nie więcej niż 15 % masy betasitostanoli

0%

1.1.2010-31.12.2012

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L4 - 94 z 20108.1.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/163/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych w odniesieniu do neotamu (  Dz.U. L 344 z 23.12.2009)

 • Dz. U. L4 - 91 z 20108.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać europejskie normy dotyczące zabezpieczonych przed dziećmi urządzeń do samodzielnego montażu blokujących okna i drzwi balkonowe zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10298) (1)

 • Dz. U. L4 - 89 z 20108.1.2010

  Decyzja Rady z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Rzeczypospolitej Polskiej pomocy państwa na zakup nieruchomości rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

 • Dz. U. L4 - 87 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 14/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L4 - 85 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 13/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.