Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 24

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 12/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

Data ogłoszenia:2010-01-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 24

Strona 24 z 57

ex 3824 90 97

79

Mieszanina 80 % (± 10 %) 1–[2–(2–aminobutoksy)etoksy]but-2-yloaminy i 20 % (± 10 %) 1–({[2–(2–aminobutoksy)etoksy]metylo}propoksy)but2-yloaminy

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3824 90 97

82

α-(2,4,6-Tribromofenylo)-ω-(2,4,6-tribromofenoksy)poli[oksy(2,6dibromo-1,4-fenyleno)izopropylideno(3,5-dibromo-1,4-fenyleno)oksykar­ bonyl]

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3824 90 97

84

Produkt reakcji zawierający: — 1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 40 % masy tlenku molibdenu, — 10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy tlenku niklu, — 30 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 70 % masy tlenku wolframu

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3824 90 97

89

Oligomer tetrafluoroetylenu, posiadający tetrafluorojodoetylowe grupy końcowe

0%

1.1.2010-31.12.2013

8.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 4/39

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicz­ nego

Okres obowiązywania

ex 3824 90 97

90

Puste kule z topionego glinokrzemianu zawierające 65-80 % amorficz­ nego glinokrzemianu, o następujących parametrach: — temperatura topnienia między 1 600 °C i 1 800 °C, — gęstość 0,6 – 0,8 g/cm3, stosowane do produkcji filtrów cząsteczkowych do pojazdów silniko­ wych (1)

0%

1.1.2010-31.12.2013

*ex 3824 90 97

92

Preparat składający i ditlenku krzemu

się

z

2,4,7,9-tetrametylodeco-5-ino-4,7-diolu

0%

1.1.2010-31.12.2014

*ex 3824 90 97

95

Mieszanina fitosteryn, w postaci płatków i kulek, zawierająca 80 % masy lub więcej steroli oraz nie więcej niż 4 % masy stanoli Preparat zawierający 10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 20 % masy fluorofosforanu litu lub 5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 10 % masy nadchloranu litu w mieszaninach rozpuszczalników organicznych Polietylen w postaci granulek o gęstości 0,925 (+/- 0,0015), o wskaźniku szybkości płynięcia 0,3 g/10 min (+/- 0,05 g/10 min), do produkcji folii rozdmuchiwanych o wartości Haze nie większej niż 6 % oraz wydłużeniu przy zerwaniu (MD/TD) równym 210/340 (1) Polietylen w jednej z postaci wymienionych w uwadze 6(b) do działu 39, o gęstości 0,945 lub większej, ale nie większej niż 0,985, do produkcji błon do taśmy do maszyn do pisania lub podobnej taśmy (1) Polietylen zawierający 35 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 45 % masy miki Żywica jonomerowa zawierająca sole kopolimeru etylenu z kwasem metakrylowym Polietylen chlorosulfonowany Kopolimer etylenu, octanu winylu i monotlenku węgla, stosowany jako plastyfikator do produkcji arkuszy dachowych (1) Mieszaniny kopolimeru blokowego A-B polistyrenu i kopolimeru etyle­ nowo-butylenowego oraz kopolimeru blokowego A-B-A polistyrenu, kopolimeru etylenowo-butylenowego i polistyrenu, zawierające nie więcej niż 35 % masy styrenu Polietylen chlorowany, w postaci proszku Polipropylen niezawierający plastyfikatora i zawierający nie więcej niż: — 7 mg/kg glinu, — 2 mg/kg żelaza, — 1 mg/kg magnezu, — 8 mg/kg chlorku

0%

1.1.2010-31.12.2014

ex 3824 90 97

97

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3901 10 90

20

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3901 20 90

10

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3901 20 90

20

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3901 90 90

91

4%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3901 90 90 ex 3901 90 90

92 93

0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013

ex 3901 90 90

94

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3901 90 90 ex 3902 10 00

97 10

0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013

L 4/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.1.2010

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicz­ nego

Okres obowiązywania

ex 3902 10 00

20

Polipropylen, niezawierający plastyfikatora: — o temperaturze topnienia większej niż 150 °C (określonej metodą ASTM D 3417); — o cieple topnienia 15 J/g lub większym, ale nie większym niż 70 J/g; — o wydłużeniu przy zerwaniu 1 000 % lub większym (określonym metodą ASTM D 638); — o module sprężystości przy rozciąganiu 69 MPa lub większym, ale nie większym niż 379 MPa (określonym metodą ASTM D 638)

0%

1.1.2010-31.12.2013

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L4 - 94 z 20108.1.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/163/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych w odniesieniu do neotamu (  Dz.U. L 344 z 23.12.2009)

 • Dz. U. L4 - 91 z 20108.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać europejskie normy dotyczące zabezpieczonych przed dziećmi urządzeń do samodzielnego montażu blokujących okna i drzwi balkonowe zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10298) (1)

 • Dz. U. L4 - 89 z 20108.1.2010

  Decyzja Rady z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Rzeczypospolitej Polskiej pomocy państwa na zakup nieruchomości rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

 • Dz. U. L4 - 87 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 14/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L4 - 85 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 13/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.