Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 25

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 12/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

Data ogłoszenia:2010-01-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 25

Strona 25 z 57

ex 3902 10 00

30

Polipropylen zawierający nie więcej niż 1 mg/kg glinu, 0,05 mg/kg żelaza, 1 mg/kg magnezu oraz 1 mg/kg chlorku, stosowany do produkcji opakowań do jednorazowych soczewek kontaktowych (1) Polipropylen niezawierający plastyfikatora: — o wytrzymałości na rozciąganie: 32-44 MPa (określonej metodą ASTM D638); — o wytrzymałości na zginanie: 50-66 MPa (określonej metodą ASTM D790); — o wskaźniku płynięcia (MFR) 5-15 g/10 min w 230 °C/2,16 kg (okre­ ślonym metodą ASTM D1238); — zawierający 40 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 80 % masy polipropylenu, — zawierający 10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 30 % masy włókien szklanych, — zawierający 10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 30 % masy miki

0%

1.1.2010-31.12.2013

*ex 3902 10 00

40

0%

1.1.2010-31.12.2014

ex 3902 20 00

10

Poliizobutylen, o masie cząsteczkowej liczbowo średniej (Mn) 700 lub większej, ale nie większej niż 800 Uwodorniony poliizobuten w postaci płynnej Kopolimer blokowy A-B polistyrenu i kopolimeru etylenowo-propyleno­ wego, zawierający 40 % masy lub mniej styrenu, w jednej z postaci wymienionych w uwadze 6 (b) do działu 39 Bezpostaciowa mieszanina kopolimeru polialfaolefin z poli(propylenoco-1 butenem) oraz żywicy z węglowodorów ropy naftowej Termoplastyczny elastomer ze strukturą kopolimerową o sekwencji A-BA polistyrenu, poliizobutylenu i polistyrenu, zawierający 10 % masy lub więcej polistyrenu, ale nie więcej niż 35 % masy Polimery 4-metylopent-1-enu Syntetyczna polialfaolefina, o lepkości co najmniej 38 x 10-6m2s-1 (38 centystoksów) w temperaturze 100 °C określonej metodą ASTM D 445 Syntetyczna polialfaolefina o lepkości od 3 do 9 centystoksów w temperaturze 100 °C (określonej metodą ASTM D-445), otrzymana w wyniku polimeryzacji mieszaniny dodecenu i tetradecenu, zawierająca maksymalnie 40 % tetradecenu

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3902 20 00 ex 3902 30 00

20 91

0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013

ex 3902 90 90

52

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3902 90 90

55

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3902 90 90 ex 3902 90 90

92 93

0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2011

ex 3902 90 90

98

0%

1.1.2010-31.12.2011

8.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 4/41

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicz­ nego

Okres obowiązywania

ex 3903 11 00

10

Białe, spieniające się granulki polistyrenu o przewodności cieplnej nie większej niż 0,034 W/mK przy gęstości 14,0 kg/m3 (± 1,5 kg/m3), zawierające 50 % materiałów uzyskanych z recyklingu Krystaliczny polistyren o temperaturze topnienia 268 °C lub większej, ale nie większej niż 272 °C oraz temperaturze krzepnięcia 232 °C lub więk­ szej, ale nie większej niż 242 °C, nawet zawierający dodatki lub wypeł­ niacze Kopolimer α-metylostyrenu i styrenu, o temperaturze mięknienia więk­ szej niż 113 °C Kopolimer styrenu z α-metylostyrenem i kwasem akrylowym, o masie cząsteczkowej liczbowo średniej (Mn) 500 lub większej, ale nie większej niż 6 000

0%

1.1.2010-31.12.2013

*ex 3903 19 00

30

0%

1.1.2010-31.12.2011

ex 3903 90 90

35

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3903 90 90 ex 3911 90 99 ex 3903 90 90

40 50 65

0%

1.1.2010-31.12.2013

Kopolimer styrenu, akrylanu butylu, metakrylanu butylu, metakrylanu metylu i kwasu akrylowego, w postaci proszku zawierający 81 (+/- 1) % masy styrenu, 6 (+/- 1) % masy akrylanu butylu, 5 (+/- 1) % masy metakrylanu butylu, 7 (+/- 1) % masy metakrylanu metylu i 1 (+/0,5) % masy kwasu akrylowego Kopolimer styrenu i pirolidonu winylu, zawierający nie więcej niż 1 % masy siarczanu dodecylosodu, w postaci emulsji wodnej, do produkcji towarów objętych podpozycją 3305 20 00 lub farby do włosów objętej podpozycją 3305 90 90 (1) Granulki kopolimeru styrenu i diwinylobenzenu, o średnicy minimum 150 μm i maksimum 800 μm, zawierające: — minimum 65 % masy styrenu, — maksimum 25 % masy diwinylobenzenu stosowane do produkcji żywic jonowymiennych (1)

0%

1.1.2010-31.12.2013

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L4 - 94 z 20108.1.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/163/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych w odniesieniu do neotamu (  Dz.U. L 344 z 23.12.2009)

 • Dz. U. L4 - 91 z 20108.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać europejskie normy dotyczące zabezpieczonych przed dziećmi urządzeń do samodzielnego montażu blokujących okna i drzwi balkonowe zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10298) (1)

 • Dz. U. L4 - 89 z 20108.1.2010

  Decyzja Rady z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Rzeczypospolitej Polskiej pomocy państwa na zakup nieruchomości rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

 • Dz. U. L4 - 87 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 14/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L4 - 85 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 13/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.