Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 26

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 12/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

Data ogłoszenia:2010-01-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 26

Strona 26 z 57

ex 3903 90 90

75

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3903 90 90

80

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3903 90 90

86

Mieszanina zawierająca: — 45 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 65 % masy polimerów styrenu — 35 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 45 % masy poli(fenylenoe­ teru) — nie więcej niż 10 % masy innych dodatków

0%

1.1.2010-31.12.2013

*ex 3904 10 00

20

Proszek poli(chlorku winylu) niezmieszany z innymi substancjami lub zawierający monomery octanu winylu, o: — stopniu polimeryzacji 1 000 (± 300) jednostek monomerów, — współczynniku przenikania ciepła (wartość K) 60 lub więcej, ale nie więcej niż 70, — zawartości składników lotnych mniejszej niż 2,00 % masy, — frakcji przesiewowej o wielkości oczek 120 μm nie więcej niż 1 % masy, stosowany do produkcji separatorów baterii (1 )

0%

1.1.2010-31.12.2014

L 4/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.1.2010

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicz­ nego

Okres obowiązywania

*ex 3904 30 00

20

Kopolimer chlorku winylu z octanem winylu i kwasem maleinowym, zawierający: — 80,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 81,5 % masy chlorku winylu, — 16,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 17,5 % masy octanu winylu, oraz — 1,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 2,5 % masy kwasu malei­ nowego, stosowany do zgrzewania na gorąco tworzyw sztucznych z substratami stalowymi do zastosowań przemysłowych (1)

0%

1.1.2010-31.12.2014

ex 3904 40 00

91

Kopolimer chlorku winylu z octanem winylu i alkoholem winylowym, zawierający: — 87 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 92 % masy chlorku winylu, — 2 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 9 % masy octanu winylu oraz — 1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 8 % masy alkoholu winylo­ wego w jednej z postaci wymienionych w uwadze 6 (a) lub (b) do działu 39, do produkcji towarów objętych pozycją 3215 lub 8523, lub stosowany do produkcji pokryw do pojemników i zamknięć, w rodzaju stosowa­ nych do ochrony żywności i napojów (1)

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3904 40 00

93

Kopolimer chlorku winylu i akrylanu metylu, zawierający 80 (+/- 1) % masy chlorku winylu oraz 20 (+/- 1) % masy akrylanu metylu, w postaci emulsji wodnej Kopolimer metakrylanu i chlorku winylidenu stosowany do produkcji przędz jednowłóknowych (monofolamentów) (1 )

0%

1.1.2010-31.12.2013

*ex 3904 50 90

92

0%

1.1.2010-31.12.2014

ex 3904 61 00

10

Mieszanina poli(tetrafluoroetylenu) i miki, w jednej z postaci wymienio­ nych w uwadze 6 (b) do działu 39

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3904 61 00

20

Kopolimer tetrafluroetylenu i trifluoro(heptafluoropropoksy)etylenu, 0 % zawierający 3,2 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 4,6 % masy trifluoro(heptafluoropropoksy)etylenu i mniej niż 1 mg/kg wyekstrahowa­ nych jonów fluorkowych Poli(tetrafluoroetylen), w postaci proszku, o powierzchni właściwej 8 m2/g lub większej, ale nie większej niż 12 m2/g, o rozkładzie wielkości cząstek 10 % mniejszych niż 10 μm i 90 % mniejszych niż 35 μm oraz o średniej wielkości cząstek 20 μm Poli(fluorek winylidenu) w postaci proszku lub zawiesiny wodnej Kopolimer etylenu z chlorotrifluoroetylenem w jednej z postaci wymie­ nionych w uwadze 6 (b) do działu 39 Kopolimer etylenu i tetrafluoroetylenu Poli(chlorotrifluoroetylen) w jednej z postaci wymienionych w uwadze 6 (a) oraz (b) do działu 39 Kopolimer chlorotrifluoroetylenu i difluorku winylidenu 0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3904 61 00

30

1.1.2010-31.12.2013

ex 3904 69 90 ex 3904 69 90

81 93

0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013

ex 3904 69 90 ex 3904 69 90

94 96

0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L4 - 94 z 20108.1.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/163/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych w odniesieniu do neotamu (  Dz.U. L 344 z 23.12.2009)

 • Dz. U. L4 - 91 z 20108.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać europejskie normy dotyczące zabezpieczonych przed dziećmi urządzeń do samodzielnego montażu blokujących okna i drzwi balkonowe zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10298) (1)

 • Dz. U. L4 - 89 z 20108.1.2010

  Decyzja Rady z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Rzeczypospolitej Polskiej pomocy państwa na zakup nieruchomości rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

 • Dz. U. L4 - 87 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 14/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L4 - 85 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 13/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.