Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 27

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 12/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

Data ogłoszenia:2010-01-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 27

Strona 27 z 57

ex 3904 69 90

97

0%

1.1.2010-31.12.2013

8.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 4/43

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicz­ nego

Okres obowiązywania

ex 3905 99 90

94

Polimer winylopirolidonu i metakrylanu dimetyloaminoetylu, zawierający 97 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 99 % masy winylopirylidyny, w postaci roztworu w wodzie Heksadecylowany lub eikozylowany poliwinylopirolidon Polimer metylalu winylu w jednej z postaci wymienionych w uwadze 6 (b) do działu 39, o wagowo średniej masie cząsteczkowej (Mw) 25 000 lub większej, ale nie większej niż 150 000 i zawierający: — 9,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 13 % masy grup acetylo­ wych w przeliczeniu na octan winylu oraz — 5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 6,5 % masy grup hydroksy­ lowych w przeliczeniu na alkohol winylowy

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3905 99 90 ex 3905 99 90

95 96

0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013

ex 3905 99 90 ex 3905 99 90

97 98

Povidon (INN)-jodu Poli(pirolidon winylu) częściowo zastąpiony grupami triakontylowymi, zawierający 78 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 82 % masy grup triakontylowych Kopolimer akrylanu metylu z etylenem i z monomerem zawierającym niekońcową grupę karboksylową jako podstawnik, zawierający 50 % masy lub więcej akrylanu metylu, nawet zmieszanego z ditlenkiem krzemu

0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013

3906 90 60

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3906 90 90

10

Produkt polimeryzacji kwasu akrylowego z niewielkimi ilościami polinie­ nasyconych monomerów, do produkcji leków objętych pozycją 3003 lub 3004 (1) Żywica światłoczuła zawierająca zmodyfikowany akrylan, monomer akrylowy, katalizator (fotoinicjator) i stabilizator Produkt polimeryzacji kwasu akrylowego z niewielkimi ilościami polinie­ nasyconych monomerów, stosowany jako stabilizator w emulsjach lub dyspersjach o pH większym niż 13 (1) Przezroczysty płyn, nierozpuszczalny w wodzie, zawierający: — 50 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 51 % masy kopolimeru poli (metakrylanu metylu) — 37 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 39 % masy ksylenu i — 11 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 13 % masy octanu n-butylu

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3906 90 90

15

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3906 90 90

20

6%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3906 90 90

25

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3906 90 90

30

Kopolimer styrenu z metakrylanem hydroksyetylu i akrylanem 2-etylohe­ ksylu o masie cząsteczkowej liczbowo średniej (Mn) 500 lub większej, ale nie większej niż 6 000 Biały proszek kopolimeru dimetakrylanu-1,2-etanodiolu metakrylanu metylu, o wielkości cząstek nie większej niż 18 μm, nierozpuszczalny w wodzie Poli(akrylan alkilu) z łańcuchem estru alkilowego C10 do C30

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3906 90 90

35

0%

1.1.2010-31.12.2013

*ex 3906 90 90

41

0%

1.1.2010-31.12.2014

L 4/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.1.2010

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicz­ nego

Okres obowiązywania

ex 3906 90 90

50

Polimery estrów kwasu akrylowego z jednym lub więcej następujących monomerów w łańcuchu: — eterem chlorometylo winylowym; — eterem chloroetylo winylowym; — chlorometylostyrenem; — chlorooctanem winylu; — kwasem metakrylowym; — estrem monobutylu kwasu butenodiowego, zawierające nie więcej niż 5 % masy każdej z jednostek monomerów, w jednej z postaci wymienionych w uwadze 6 (b) do działu 39

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3906 90 90

65

Polialkiloakrylan, modyfikowany chemicznie kobaltem, o temperaturze topnienia (Tm) 65 °C (± 5 °C) mierzonej kalorymetrią skaningową różni­ cową (DSC) Polidimetylosiloksan-szczepiony-(poliakrylany, polimetyloakrylany) Bezwodny roztwór polimerów estrów kwasu akrylowego z hydrolizowalną grupą silylową na jednym lub obu końcach polimeru Poli(tlenek etylenu) o masie cząsteczkowej liczbowo średniej (Mn) 100 000 lub większej Maleinoimidopropionamid bis[metoksypoli[glikolu etylenowego)], chemicznie modyfikowany lizyną o masie cząsteczkowej liczbowo śred­ niej (Mn) 40 000 Bis(metoksypoli[glikol etylenowy], chemicznie modyfikowany lizyną, zakończony bis(maleinoimidem), o masie cząsteczkowej liczbowo śred­ niej (Mn) 40 000 Mieszanina, zawierająca 70 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 80 % masy polimeru glicerolu i 1,2-epoksypropanu oraz 20 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 30 % masy kopolimeru maleinianu dibutylu i Nwinylo-2-pirolidonu Kopolimer tetrahydrofuranu i tetrahydro-3-metylofuranu o masie cząs­ teczkowej liczbowo średniej (Mn) 3 500 (± 100) Produkty zawierające kopolimery dekstrozy, sorbitolu i kwasu cytryno­ wego lub fosforowego, zawierające nie mniej niż 90 % masy kopoli­ merów na bezpopiołowym i bezwodnym podłożu Poli(oksypropylen) posiadający alkoksysililowe grupy końcowe Homopolimer 1-chloro-2,3-epoksypropanu (epichlorohydryna) Glikol polietylenowy chemicznie modyfikowany grupą izocyjanową zawierającą grupę karbodiimidową, w postaci roztworu w octanie 2metoksy-1-metyloetylu

0%

1.1.2010-31.12.2013

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L4 - 94 z 20108.1.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/163/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych w odniesieniu do neotamu (  Dz.U. L 344 z 23.12.2009)

 • Dz. U. L4 - 91 z 20108.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać europejskie normy dotyczące zabezpieczonych przed dziećmi urządzeń do samodzielnego montażu blokujących okna i drzwi balkonowe zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10298) (1)

 • Dz. U. L4 - 89 z 20108.1.2010

  Decyzja Rady z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Rzeczypospolitej Polskiej pomocy państwa na zakup nieruchomości rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

 • Dz. U. L4 - 87 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 14/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L4 - 85 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 13/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.