Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 29

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 12/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

Data ogłoszenia:2010-01-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 29

Strona 29 z 57

ex 3908 90 00

50

0%

1.1.2010-31.12.2013

z przeważającą zawartością drugiego kopolimeru ex 3909 40 00 10 Produkt polikondensacji fenolu z formaldehydem, w postaci pustych kulek o średnicy mniejszej niż 150 μm Ciekły fotopolimer utwardzany promieniowaniem UV składający się z mieszaniny zawierającej 60 % masy lub więcej poliuretanów i 30 % (± 8 %) masy akrylanów Kopolimer blokowy poli(metylo-3,3,3-trifluoropropylosiloksanu) i poli[metylo(winylo)siloksanu] Biokompatybilne silikony do produkcji trwałych implantów chirurgicz­ nych (1) Klej rozpuszczalnikowy oparty na samoprzylepnej substancji silikonowej, zawierający żywicę kopoli(dimetoksysililanu/difenyloksysililanu) Nieuwodorniona żywica węglowodorowa, otrzymywana przez polimery­ zację alkenów od C-5 do C-10, cyklopentadienu i dicyklopentadienu, o barwie na skali Gardnera większej niż 10 dla produktu czystego lub większej niż 8 dla 50 % obj. roztworu w toluenie (oznaczonego metodą ASTM D6166) Poli(oksy-1,4-fenylenosulfonylo-1,4-fenylenooksy-4,4’-bifenylen) Kopolimer etylenoiminy i ditiokarbaminianu etylenoiminy w roztworze wodnym wodorotlenku sodu Kopolimer winylotoluenu i α-metylostyrenu Kopolimery butadienu i kwasu maleinowego, nawet zawierające sole amonowe Mieszanina soli wapnia i sodu z kopolimerem kwasu maleinowego i eteru metylowo-winylowego, o zawartości wapnia 9 % masy lub więk­ szej, ale nie większej niż 16 % masy Kopolimer kwasu maleinowego i eteru metylowo-winylowego Sól cynku wapnia kopolimeru kwasu maleinowego i eteru metylowowinylowego Kopolimer eteru metylowo-winylowego i bezwodnika kwasu maleino­ wego 0% 1.1.2010-31.12.2013

*ex 3909 50 90

10

0%

1.1.2010-31.12.2014

ex 3910 00 00

20

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3910 00 00

40

0%

1.1.2010-31.12.2011

ex 3910 00 00

50

0%

1.1.2010-31.12.2012

ex 3911 10 00

81

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3911 90 19 ex 3911 90 19

10 30

0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2012

ex 3911 90 99 *ex 3911 90 99

25 31

0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2014

ex 3911 90 99

40

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3911 90 99 ex 3911 90 99

45 65

0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013

ex 3911 90 99

86

0%

1.1.2010-31.12.2011

8.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 4/47

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicz­ nego

Okres obowiązywania

*ex 3912 39 85 *ex 3912 39 85

10 20

Etyloceluloza, nieuplastyczniona Etyloceluloza w postaci dyspersji w wodzie, zawierającej heksadekan-1-ol oraz dodecylo siarczanu sodu, zawierająca 27 (+/- 3) % masy etylocelu­ lozy Celuloza, zarówno hydroksyetylowana jak alkilowana o długości łańcu­ chów alkilowych 3 lub więcej atomów węgla Octanopropionian celulozy, nieuplastyczniony, w postaci proszku: — zawierający 25 % masy lub więcej propionylu (określonego metodą ASTM D 817-72) oraz — o lepkości nieprzekraczającej 120 puaz (określonej metodą ASTM D 817-72), do produkcji tuszów drukarskich, farb, lakierów i innych powłok oraz powłok reprograficznych (1)

0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013

*ex 3912 39 85

30

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3912 90 10

10

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3912 90 10 ex 3913 90 00

20 81

Ftalan hydroksypropylometylocelulozy Mieszanina pullulanu cyjanoetylu i poli (alkoholu winylowego) cyjanoe­ tylu Sterylny hialuronian sodu Białko, chemicznie modyfikowane w drodze karboksylacji i/lub dodania kwasu ftalowego, o masie cząsteczkowej średnio wagowo (Mw) 100 000 do 300 000 Granulki zawierające: — 35 % masy lub więcej, lecz mniej niż 75 % masy wytłaczanego biopolimeru o wysokiej zawartości amylazy, produkowanego ze skrobi kurkurydzianej, — 5 % masy lub więcej, lecz mniej niż 16 % masy alkoholu poliwiny­ lowego, — 10 % masy lub więcej, lecz mniej niż 46 % masy plastyfikatorów poliolowych, — 0,25 % masy lub więcej, lecz mniej niż 3 % masy kwasu stearyno­ wego, — nawet zawierające 30 % (± 10 %) masy ulegającej biodegradacji żywicy poliesterowej, natomiast nigdy o zawartości przewyższającej ilość biopolimeru o wysokiej zawartości amylazy

0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L4 - 94 z 20108.1.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/163/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych w odniesieniu do neotamu (  Dz.U. L 344 z 23.12.2009)

 • Dz. U. L4 - 91 z 20108.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać europejskie normy dotyczące zabezpieczonych przed dziećmi urządzeń do samodzielnego montażu blokujących okna i drzwi balkonowe zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10298) (1)

 • Dz. U. L4 - 89 z 20108.1.2010

  Decyzja Rady z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Rzeczypospolitej Polskiej pomocy państwa na zakup nieruchomości rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

 • Dz. U. L4 - 87 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 14/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L4 - 85 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 13/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.