Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 35

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 12/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

Data ogłoszenia:2010-01-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 35

Strona 35 z 57

Opalizująca folia z poliestru i poli(metakrylanu metylu)

0%

1.1.2010-31.12.2013

Przezroczysta folia z politereftalanu etylenu, powleczona po obu stro­ nach cienkimi warstwami substancji organicznej na bazie akrylu, o grubości 7-80 nm każda, dającymi dobre właściwości przylegania, o napięciu powierzchniowym 37 dyn/cm, przepuszczalności światła większej niż 93 %, zamgleniu mniejszym niż 1,3 %, całkowitej grubości 125 μm lub 188 μm i szerokości 850 mm lub większej, ale nie większej niż 1 600 mm

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3920 62 19 ex 3920 62 19

80 82

Folia z poli(tereftalenu etylenu), o grubości nie większej niż 20 μm powleczona z obu stron warstwą bariery gazowej składającej się z matrycy polimerycznej zawierającej rozproszoną krzemionkę o grubości nie większej niż 2 μm

0%

1.1.2010-31.12.2012

ex 3920 62 19

88

Laminowany arkusz składający się z dwuosiowo zorientowanej foli z poli(tereftalanu etylenu) pokrytego z jednej lub obydwu stron warstwą poli(tereftalanu etylenu), stosowany do produkcji dowodów tożsamości, kart kredytowych oraz podobnych produktów (włączając karty »inteli­ gentne«) (1) Folia z poli(naftaleno-2,6-dikarboksylanu etylenu) Folia z acetylomaślanu celulozy, w połączeniu z pokryciem poliwęgla­ nowym lub bez takiego pokrycia, o grubości nie większej niż 0,81 mm zawierającą warstwę typu »micro-louvre« (mikrożaluzja), o standardowym kącie patrzenia 30°, mierzonym po obu stronach w normalnym poło­ żeniu Folia z poli(winylobutyralu) o stopniowanym wybarwieniu taśmy

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3920 69 00 ex 3920 79 90

20 10

0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2012

ex 3920 91 00

91

3%

1.1.2010-31.12.2013

L 4/54

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.1.2010

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicz­ nego

Okres obowiązywania

ex 3920 91 00

92

Uplastyczniona folia z poli(butyralu winylu), zawierająca: — albo 14,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 17,5 % masy adypi­ nianu diheksylu; — albo 14,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 28,5 % masy seba­ cynianu dibutylu

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3920 91 00

93

Folia z poli(tereftalanu etylenu), metalizowana lub nie z jednej lub z obu stron, lub folia laminowana z folii z poli(tereftalanu etylenu), metalizo­ wana wyłącznie z zewnętrznej strony, o następującej charakterystyce: — o przepuszczalności światła widzialnego 50 % lub większym, — powleczona z obydwu stron warstwą poli(butyralu winylu) ale niepo­ wleczona klejem lub żadnym innym materiałem za wyjątkiem poli(butyralu winylu), — o całkowitej grubości nie większej niż 0,2 mm bez uwzględniania obecności poli(butyralu winylu), stosowana do produkcji odbijającego ciepło lub dekoracyjnego szkła laminowanego (1)

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3920 91 00

95

Wyciskana współbieżnie trójwarstwowa folia z poli(winylobutyralu) z kolorową taśmą z podziałką, zawierająca 29 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 31 % masy 2,2′-etylenodioksydietylu bis(2-etyloheksa­ nianu) jako zmiękczacza Folia poliamidowa o grubości nie większej niż 20 μm, powleczona z obu stron warstwą bariery gazowej składającej się z matrycy polimerycznej zawierającej rozproszoną krzemionkę o grubości nie większej niż 2 μm Folia polimerowa zawierająca następujące monomery: — poli(eter tetrametylowy glikolu), — bis (4-izocyjanotocykloheksyl) metanu, — 1,4-butanodiol lub 1,3-butanodiol, — o grubości 0,25 mm lub większej, ale nie większej niż 5,0 mm, — z wytłoczonym regularnym motywem na jednej powierzchni, — i pokrytą arkuszem rozdzielającym

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 3920 92 00

30

0%

1.1.2010-31.12.2012

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 35 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L4 - 94 z 20108.1.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/163/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych w odniesieniu do neotamu (  Dz.U. L 344 z 23.12.2009)

 • Dz. U. L4 - 91 z 20108.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać europejskie normy dotyczące zabezpieczonych przed dziećmi urządzeń do samodzielnego montażu blokujących okna i drzwi balkonowe zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10298) (1)

 • Dz. U. L4 - 89 z 20108.1.2010

  Decyzja Rady z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Rzeczypospolitej Polskiej pomocy państwa na zakup nieruchomości rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

 • Dz. U. L4 - 87 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 14/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L4 - 85 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 13/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.