Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 41

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 12/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

Data ogłoszenia:2010-01-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 41

Strona 41 z 57

L 4/62

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.1.2010

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicz­ nego

Okres obowiązywania

ex 7011 10 00

10

Soczewki szklane z chropowatym przednim refraktorem lub z przednim refraktorem składającym się z elementów pryzmatycznych, o zewnętrznej średnicy większej niż 121 mm, ale nie większej niż 125 mm Szklane osłony (włącznie z bańkami i rurkami), otwarte oraz ich szklane części, bez wyposażenia, do lamp elektronopromieniowych

0%

1.1.2010-31.12.2013

7011 20 00

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 7014 00 00

10

Elementy optyczne ze szkła (inne niż objęte pozycją 7015), nieobrobione optycznie, inne niż wyroby szklane sygnalizacyjne Niedoprzędy, o masie liniowej 2 600 teksów lub większej, ale nie więk­ szej niż 3 300 teksów oraz o stratach przy prażeniu 4 % masy lub więcej, ale nie większych niż 8 % masy (określanych metodą ASTM D 2584-94) Niedoprzędy, o masie liniowej 650 teksów lub większej, ale nie większej niż 2 500 teksów, pokryte warstwą poliuretanu nawet zmieszanego z innymi tworzywami Niedoprzędy, o masie liniowej 392 teksów lub większej, ale nie większej niż 2 884 teksów, pokryte warstwą kopolimeru akrylu Niedoprzędy, o masie liniowej 417 teksów lub większej, ale nie większej niż 3 180 teksów, pokryte warstwą poli(akrylanu sodu) i poli(kwasu akrylowego) Przędza o masie liniowej 33 teksów lub jej wielokrotności (± 7,5 %), otrzymana z włókien ciągłych szklanych o nominalnej średnicy 3,5 μm lub 4,5 μm, w której przeważają włókna o średnicy 3 μm lub większej, ale nie większej niż 5,2 μm, inne niż te obrabiane w celu poprawy ich przyczepności do elastomerów Przędza ze szkła »E«, o masie liniowej 22 teksów (± 1,6 teksów), otrzy­ mana z włókien ciągłych szklanych o nominalnej średnicy 7 μm, w której przeważają włókna o średnicy 6,35 μm lub większej, ale nie większej niż 7,61 μm Wysokomodułowe nici szklane (typu K) impregnowane gumą, otrzymane ze skręconych wysokomodułowych przędz z włókien ciągłych szklanych, pokryte lateksem zawierającym żywicę rezocynowo-formaldehydową nawet zawierającą winylopirydyne i/lub uwodniony kauczuk butadie­ nowo-akrylonitrylowy (HNBR)

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 7019 12 00

10

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 7019 12 00

15

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 7019 12 00

50

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 7019 12 00

70

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 7019 19 10

10

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 7019 19 10

30

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 7019 19 10 ex 7019 90 99

60 30

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 7019 19 10 ex 7019 90 99

70 20

Sznurek szklany impregnowany gumą lub tworzywami sztucznymi, otrzymany z przędzy ze skręconych włókien szklanych, pokryty lateksem zawierającym co najmniej żywicę z rezorcyno-formaldehydu i winylopirydyny oraz żywicę akrylonitrylo-butadienową (NBR)

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 7019 19 10 ex 7019 90 99

80 10

Sznurek szklany impregnowany gumą lub tworzywami sztucznymi, otrzymany z przędzy ze skręconych włókien szklanych, pokryty lateksem zawierającym co najmniej żywicę rezorcynowo-formaldehydową i polietylen chlorosulfonowany

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 7019 39 00

50

Włóknina z nietekstylnego włókna szklanego, do produkcji filtrów powietrza (1)

0%

1.1.2010-31.12.2011

8.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 4/63

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicz­ nego

Okres obowiązywania

ex 7019 40 00

10

Tkaniny z niedoprzędów impregnowane żywicą epoksydową, o współczynniku rozszerzalności cieplnej między 30 °C a 120 °C (usta­ lonym metodą IPC-TM-650) wynoszącym — 10 ppm na °C lub większym, ale nie większym niż 12 ppm na °C w długości i szerokości oraz — 20 ppm na °C lub większym, ale nie większym niż 30 ppm na °C w grubości, o temperaturze zeszklenia 152 °C lub większej, ale nie większej niż 153 °C (ustalonej metodą IPC-TM-650)

0%

1.1.2010-31.12.2013

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 41 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L4 - 94 z 20108.1.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/163/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych w odniesieniu do neotamu (  Dz.U. L 344 z 23.12.2009)

 • Dz. U. L4 - 91 z 20108.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać europejskie normy dotyczące zabezpieczonych przed dziećmi urządzeń do samodzielnego montażu blokujących okna i drzwi balkonowe zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10298) (1)

 • Dz. U. L4 - 89 z 20108.1.2010

  Decyzja Rady z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Rzeczypospolitej Polskiej pomocy państwa na zakup nieruchomości rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

 • Dz. U. L4 - 87 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 14/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L4 - 85 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 13/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.