Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 52

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 12/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

Data ogłoszenia:2010-01-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 52

Strona 52 z 57

ex 8529 90 92

42

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 8529 90 92

43

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 8529 90 92

44

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 8529 90 92

45

0%

1.1.2010-31.12.2013

*ex 8529 90 92

47

0%

1.1.2010-31.12.2014

*ex 8529 90 92

48

0%

1.1.2010-31.12.2014

*ex 8529 90 92

49

0%

1.1.2010-31.12.2014

ex 8536 69 90

83

ex 8529 90 97 ex 8531 80 95 ex 8535 90 00

60 40 20

Rama stosowana do produkcji tunerów wysokiej częstotliwości (1) Przetwornik elektroakustyczny Obwód drukowany w postaci płytek z materiału izolacyjnego z połączeniami elektrycznymi i punktami lutowniczymi, stosowany do produkcji podświetlaczy do modułów LCD (1) Wyłącznik termoelektryczny z prądem odcięcia 50 A lub większym, składający się z przełącznika migowego, do bezpośredniego montażu na cewkach silnika elektrycznego, umieszczony w hermetycznie zamkniętej obudowie

0% 0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013

ex 8536 30 30

11

0%

1.1.2010-31.12.2013

8.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 4/77

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicz­ nego

Okres obowiązywania

ex 8536 49 00

91

Przekaźniki cieplne umieszczone w hermetycznie zamkniętym pojemniku szklanym o długości nie większej niż 35 mm (z wyłączeniem prze­ wodów), o maksymalnym upływie 10-6 cm3 He/sek przy ciśnieniu 1 bara w przedziale temperaturowym od 0 °C do 160 °C, stosowane do sprężarek urządzeń chłodzących (1) Przełącznik typu montowanego na obwodzie drukowanym, działający przy sile 4,9 N (± 0,9 N), umieszczony w obudowie Mechaniczne przełączniki taktowe do łączenia obwodów elektronicz­ nych, działające pod napięciem nie większym niż 60 V oraz o natężeniu prądu nie większym niż 50 mA, stosowane do produkcji odbiorników telewizyjnych (1) Przełącznik wykorzystujący zjawisko Halla, składający się z 1 magnesu, 1 czujnika wykorzystującego zjawisko Halla i 2 kondensatorów, umiesz­ czony w obudowie z 3 łącznikami Urządzenia, posiadające nastawny kontroler i funkcję przełączania, zawie­ rające jeden lub więcej monolitycznych układów scalonych, nawet połą­ czonych z elementami półprzewodnikowymi, zamontowane razem na ramce wyprowadzeniowej (»leadframe«) i umieszczone w obudowie z tworzyw sztucznych

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 8536 50 11

31

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 8536 50 11

32

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 8536 50 19

91

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 8536 50 19 ex 8536 50 80

93 97

0%

1.1.2010-31.12.2013

*ex 8536 50 80

81

Przełączniki mechaniczne regulatorów obrotów do łączenia obwodów elektrycznych: — działających pod napięciem w zakresie od 240 V do 250 V, — o natężeniu prądu w zakresie od 4 A do 6 A, stosowane do produkcji urządzeń objętych pozycją 8467 (1 )

0%

1.1.2010-31.12.2014

*ex 8536 50 80

82

Przełączniki mechaniczne do łączenia obwodów elektrycznych: — działających pod napięciem w zakresie od 240 V do 300 V, — o natężeniu prądu w zakresie od 3 A do 15 A, stosowane do produkcji urządzeń objętych pozycją 8467 (1 )

0%

1.1.2010-31.12.2014

ex 8536 50 80

93

Zestaw przełącznikowy do kabla koncentrycznego, składający się z 3 przełączników elektromagnetycznych, z czasem przełączenia nieprzekra­ czającym 50 ms i prądzie pobudzenia nieprzekraczającym 500 mA przy napięciu 12 V Kontaktron o mocy przełączeniowej 20 W lub większej w zakresie zmian 17 – 43 A, w formie szklanej kapsułki, niezawierający rtęci, którego wymiary nie przekraczają 3 × 21 mm, do stosowania w produkcji czujników wstrząsu samochodowych poduszek powietrz­ nych (1) Mechaniczne przełączniki przyciskowe do łączenia obwodów elektro­ nicznych, działające pod napięciem 220 V lub większym, ale nie więk­ szym niż 250 V oraz o natężeniu prądu nie większym niż 5 A, stoso­ wane do produkcji odbiorników telewizyjnych (1) Gniazdo podłączeniowe stosowane do produkcji odbiorników telewizyj­ nych LCD (1)

0%

1.1.2010-31.12.2013

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 52 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L4 - 94 z 20108.1.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/163/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych w odniesieniu do neotamu (  Dz.U. L 344 z 23.12.2009)

 • Dz. U. L4 - 91 z 20108.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać europejskie normy dotyczące zabezpieczonych przed dziećmi urządzeń do samodzielnego montażu blokujących okna i drzwi balkonowe zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10298) (1)

 • Dz. U. L4 - 89 z 20108.1.2010

  Decyzja Rady z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Rzeczypospolitej Polskiej pomocy państwa na zakup nieruchomości rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

 • Dz. U. L4 - 87 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 14/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L4 - 85 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 13/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.