Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 9

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 12/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

Data ogłoszenia:2010-01-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 9

Strona 9 z 57

ex 2922 21 00 ex 2922 21 00 ex 2922 21 00 ex 2922 29 00 ex 2922 29 00 ex 2922 29 00 ex 2922 29 00

30 40 50 10 20 25 35

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2011

ex 2922 29 00 ex 2922 29 00 ex 2922 29 00

45 46 50

0% 0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013

8.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 4/15

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicz­ nego

Okres obowiązywania

*ex 2922 29 00 *ex 2922 29 00 ex 2922 29 00 ex 2922 29 00 ex 2922 39 00 ex 2922 39 00 ex 2922 43 00 ex 2922 49 85 ex 2922 49 85 ex 2922 49 85 ex 2922 49 85 ex 2922 49 85 *ex 2922 50 00 ex 2922 50 00 ex 2923 90 00

55 65 70 80 10 70 10 10 40 50 60 70 40 70 10

Kwas 3-amino-4-hydroksybenzenosulfonowy 4-Trifluorometoksyanilina 4-Nitro-o-anizydyna 3-Dietyloaminofenol Kwas 1-amino-4-bromo-9,10-dioksoantraceno-2-sulfonowy i jego sole p-[(2-Chloroetylo)etyloamino]benzaldehyd Kwas antranilowy Asparaginian ornityny (INNM) Norwalina (kwas 2-aminopentanowy) D-(-)-Dihydrofenyloglicyna 4-Dimetyloaminobenzoesan etylu Benzoesan 2-etyloheksylo-4-dimetyloaminy 4,4-Dimetoksybutyloamina Octan 2-(1-hydroksycykloheksylo)-2-(4-metoksyfenylo)etyloamonu Wodorotlenek tetrametyloamonu, w postaci roztworu wodnego, zawie­ rający: — 25 (+/- 0,5) % masy wodorotlenku tetrametyloamonu, — 500 mg/kg lub mniej węglanu, — 200 mg/kg lub mniej chlorku, oraz — 5 mg/kg lub mniej potasu

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

1.1.2010-31.12.2014 1.1.2010-31.12.2014 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2011 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2012 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013

ex 2923 90 00 ex 2923 90 00 *ex 2923 90 00

25 35 45

Molibdenian tetrakis(dimetyloditetradecyloamonu) Trihydrat fluorku tetrabutyloamonu Wodorotlenek tetrabutyloamonowy, w postaci roztworu wodnego, zawierający 55 % (± 1 %) masy wodorotlenku tetrabutyloamonu Wodorotlenek tetrapropyloamonu, w postaci roztworu wodnego, zawie­ rający: — 40 (+/- 2) % masy wodorotlenku tetrapropyloamonu, — 0,3 % masy lub mniej węglanu, — 0,1 % masy lub mniej tripropyloaminy, — 500 mg/kg lub mniej bromku, oraz — 25 mg/kg lub mniej potasu i sodu razem wziętych

0% 0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2011 1.1.2010-31.12.2014

ex 2923 90 00

70

0%

1.1.2010-31.12.2013

L 4/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.1.2010

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicz­ nego

Okres obowiązywania

ex 2923 90 00

80

Chlorek diallilodimetyloamonu, w postaci roztworu wodnego zawierają­ cego 63 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 67 % masy chlorku dial­ lilodimetyloamonu Kwas 2-akryloamido-2-metylopropanosulfonowy i jego sole sodowe lub amonowe 2-Acetamido-3-chloropropionian metylu N-(1,1-Dimetylo-3-oksobutylo)akryloamid Akryloamid N,N-Dimetyloakryloamid Karbaminian metylu Kwas 4,4’-dihydroksy-7,7’-ureilenodi(naftaleno-2-sulfonowy) i jego sole sodowe Alachlor (ISO) Acetochlor (ISO) 3′-Dietyloaminoacetanilid Propachlor (ISO) 2-(4-Hydroksyfenylo)acetamid 3-Amino-p-anisanilid 5’-Chloro-3-hydroksy-2’,4’-dimetoksy-2-naftalenoanilid p-Aminobenzamid Antranilamid o czystości 99,5 % masy lub większej Paracetamol (INN) 5’-Chloro-3-hydroksy-2’-metylo-2-naftalenoanilid Flutolanil (ISO) 3-Hydroksy-2’-metoksy-2-naftalenoanilid 3-Hydroksy-2-naftalenoanilid 3-Hydroksy-2’-metylo-2-naftalenoanilid 2’-Etoksy-3-hydroksy-2-naftalenoanilid

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 2924 19 00

10

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 2924 19 00 ex 2924 19 00 ex 2924 19 00 ex 2924 19 00 ex 2924 19 00 ex 2924 21 00

30 40 50 60 70 10

0% 0% 0% 0% 0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2011 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L4 - 94 z 20108.1.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/163/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych w odniesieniu do neotamu (  Dz.U. L 344 z 23.12.2009)

 • Dz. U. L4 - 91 z 20108.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać europejskie normy dotyczące zabezpieczonych przed dziećmi urządzeń do samodzielnego montażu blokujących okna i drzwi balkonowe zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10298) (1)

 • Dz. U. L4 - 89 z 20108.1.2010

  Decyzja Rady z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Rzeczypospolitej Polskiej pomocy państwa na zakup nieruchomości rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

 • Dz. U. L4 - 87 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 14/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L4 - 85 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 13/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.