Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 12/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

Data ogłoszenia:2010-01-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1

Strona 1 z 57
8.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 4/1

I

(Akty ustawodawcze)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 12/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 31,

W celu zapewnienia większej przejrzystości, w związku z dużą liczbą poprawek wchodzących w życie dnia 1 stycznia 2010 r., załącznik do rozporządzenia (WE) nr 1255/96 należy zastąpić zupełnie nową wersją obowiązującą od tej daty. Mając na uwadze zachowanie przejrzystości nowe i poprawione wpisy należy oznaczyć gwiazdką w pierwszej kolumnie załącznika.

uwzględniając wniosek Komisji,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/96 (1) na pewien okres częściowo lub całkowicie zawiesza cła autono­ miczne wspólnej taryfy celnej w odniesieniu do szeregu produktów. W interesie Unii leży wpisanie 87 nowych produktów do wykazu zawieszeń wymienionych w załączniku do tego rozporządzenia.

(6)

Doświadczenie wskazuje, że konieczne jest wyznaczenie daty wygaśnięcia zawieszeń wymienionych w rozporządzeniu (WE) nr 1255/96, po to, by zapewnić uwzględnienie zmian technicznych i gospodarczych. Nie powinno to stać na przeszkodzie wcześniejszemu wyco­ faniu niektórych środków lub ich podtrzymaniu po zakończeniu okresu zawieszenia, jeżeli przedstawione zostaną względy ekonomiczne zgodnie z zasadami okre­ ślonymi w komunikacie Komisji z dnia 25 kwietnia 1998 r. dotyczącym zawieszenia autonomicznych taryf i kontyngentów taryfowych.

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1255/96.

(2)

Ograniczoną liczbę produktów wymienionych w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1255/96 należy skreślić z wykazu, ponieważ utrzymanie zawie­ szenia ceł autonomicznych wspólnej taryfy celnej na te produkty nie leży już w interesie Unii.

(7)

W związku z tym, że zawieszenia, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, muszą stać się skuteczne od dnia 1 stycznia 2010 r., niniejsze rozporządzenie powinno stosować się od tej samej daty i wejść w życie bezzwłocznie,

(3)

Opis pewnych produktów wymienionych w tym załącz­ niku wymaga modyfikacji w celu uwzględnienia zmian technicznych oraz tendencji gospodarczych na rynku. W związku ze zmianami wprowadzonymi do Nomen­ klatury Scalonej, obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2010 r., w odniesieniu do 110 innych produktów należy dostosować kody CN i TARIC. Wpisy dotyczące tych produktów należy uznać za wykreślone z wykazu i ponownie wprowadzić je jako odnoszące się do nowych produktów.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 1255/96 zostaje niniej­ szym zastąpiony tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(1) Dz.U. L 158 z 29.6.1996, s. 1.

L 4/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.1.2010

Artykuł 2 Czasowe zawieszenia ceł autonomicznych wspólnej taryfy celnej dla produktów wymienionych w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1255/96 zmienionego niniejszym rozporządzeniem stosuje się od dnia 1 stycznia 2010 r. Obowiązują one do dat wymienionych w tym załączniku. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2010 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 22 grudnia 2009 r. W imieniu Rady

A. CARLGREN

Przewodniczący

8.1.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L4 - 94 z 20108.1.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/163/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych w odniesieniu do neotamu (  Dz.U. L 344 z 23.12.2009)

 • Dz. U. L4 - 91 z 20108.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać europejskie normy dotyczące zabezpieczonych przed dziećmi urządzeń do samodzielnego montażu blokujących okna i drzwi balkonowe zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10298) (1)

 • Dz. U. L4 - 89 z 20108.1.2010

  Decyzja Rady z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Rzeczypospolitej Polskiej pomocy państwa na zakup nieruchomości rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

 • Dz. U. L4 - 87 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 14/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L4 - 85 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 13/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.