Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 89

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Rzeczypospolitej Polskiej pomocy państwa na zakup nieruchomości rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

Data ogłoszenia:2010-01-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 89

Strona 1 z 2
8.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 4/89

DECYZJE

DECYZJA RADY z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Rzeczypospolitej Polskiej pomocy państwa na zakup nieruchomości rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. (2010/10/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit trzeci,

życiowej. Przewiduje się, iż sytuacja wielu polskich gospodarstw rolnych będzie się nadal pogarszała, a tym samym zwiększy się liczba rodzin rolniczych zagrożo­ nych ubóstwem.

uwzględniając wniosek wystosowany przez rząd Rzeczypospo­ litej Polskiej w dniu 28 września 2009 r.,

(5)

W 2009 roku sytuację dochodową rolników w Polsce dodatkowo pogorszyły szacowane na ok. 240 mln PLN straty na 130 000 ha użytków rolnych, spowodowane przez powódź, która dotknęła 11 województw (spośród 16).

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 28 września 2009 r. Polska przedłożyła Radzie – zgodnie z art. 88 ust. 2 akapit trzeci Traktatu – wniosek dotyczący decyzji stwierdzającej, że plan Rzeczypospo­ litej Polskiej polegający na udzieleniu pomocy państwa polskim rolnikom na zakup nieruchomości rolnych jest zgodny z zasadami wspólnego rynku.

(6)

(2)

Niekorzystna struktura obszarowa gospodarstw rolnych w Polsce, niski poziom płatności bezpośrednich otrzymy­ wanych przez Polskę w ramach mechanizmu stopnio­ wego dochodzenia do pełnych płatności przewidzianego w Akcie przystąpienia z roku 2003 oraz nakłady pracy w rolnictwie niewspółmiernie wysokie w porównaniu z zyskami powodują spadek dochodów w rolnictwie, który nasilił się w 2008 roku w związku ze zmniejsze­ niem wartości płatności skierowanych do rolników po obniżeniu o 10 % kursu wymiany euro.

W I kwartale 2009 roku odnotowano wzrost bezrobocia na wsi w stosunku do ubiegłego roku i istnieje ryzyko, że liczba bezrobotnych będzie nadal rosła. Pomoc państwa powinna ułatwić bezrobotnym zajęcie się rolnictwem, umożliwiając im zakup nieruchomości rolnych. Powinna również pozwolić rolnikom zajmującym się produkcją rolną częściowo na własne potrzeby i niezatrudnionym już w sektorach poza rolnictwem poprawić strukturę obszarową ich gospodarstw, tak by produkcja ta zapew­ niała im przychody zabezpieczające podstawowe warunki życia. Powinna również ułatwić sprzedaż nieruchomości rolnych bezrobotnym, którym potrzebny jest kapitał do przejścia na samozatrudnienie.

(7)

Ceny nieruchomości rolnych w Polsce, począwszy od 2007 roku, znacząco i sukcesywnie rosną.

(3)

Pogłębiająca się w 2009 roku recesja w gospodarce świa­ towej, wywołana globalnym kryzysem, przyniosła ujemne skutki dla polskich gospodarstw rolnych zarówno z powodu braku popytu, jak i gwałtownego spadku cen zakupu: w porównaniu z cenami z marca 2008 roku ceny pszenicy obniżyły się o ok. 45 %, a żyta o ok. 60 %, natomiast w lipcu 2009 roku cena mleka była o 9,5 % niższa niż w lipcu 2008 roku.

(8)

(4)

W 2009 roku nadal rosły ceny środków do produkcji rolnej, takich jak nawozy, środki ochrony roślin, pasza i paliwo, co postawiło rolników w dramatycznej sytuacji

Z uwagi na brak środków własnych rolników i wysokie oprocentowanie kredytów komercyjnych na zakup nieru­ chomości, w tym nieruchomości rolnych i działek budowlanych, a także zaostrzenie przez banki w obecnej sytuacji kryzysowej kryteriów udzielania rolnikom kredytów, rolnicy, w szczególności właściciele małych gospodarstw, mają niewielkie możliwości skorzystania z kredytu komercyjnego na inwestycje, takie jak zakup nieruchomości rolnych. W sierpniu 2009 roku oprocentowanie kredytów komercyjnych na zakup nieruchomości kształtowało się na poziomie 6,26 % do 8,17 % w skali roku.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 89 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L4 - 94 z 20108.1.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/163/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych w odniesieniu do neotamu (  Dz.U. L 344 z 23.12.2009)

 • Dz. U. L4 - 91 z 20108.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać europejskie normy dotyczące zabezpieczonych przed dziećmi urządzeń do samodzielnego montażu blokujących okna i drzwi balkonowe zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10298) (1)

 • Dz. U. L4 - 87 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 14/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L4 - 85 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 13/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L4 - 1 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 12/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.