Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 91

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać europejskie normy dotyczące zabezpieczonych przed dziećmi urządzeń do samodzielnego montażu blokujących okna i drzwi balkonowe zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10298) (1)

Data ogłoszenia:2010-01-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 91

Strona 1 z 3
8.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 4/91

DECYZJA KOMISJI z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać europejskie normy dotyczące zabezpieczonych przed dziećmi urządzeń do samodzielnego montażu blokujących okna i drzwi balkonowe zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10298)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/11/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

Aby ograniczyć liczbę takich wypadków lub im zapobiec, wprowadzone zostały określone wymogi co do rozmiaru okien oraz co do montażu i parametrów poręczy ochronnych. Jednakże wymogi te są generalnie określone w krajowych przepisach budowlanych, które różnią się w poszczególnych państwach.

uwzględniając dyrektywę 2001/95/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (1), w szczególności jej art. 4 ust. 1 lit. a),

(5)

Na rynku istnieją także produkty, które mają za zadanie ograniczać lub blokować otwarcie okien lub drzwi balko­ nowych. Produkty takie są montowane przez użytkow­ nika bezpośrednio do okna lub drzwi balkonowych.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

Dyrektywa 2001/95/WE stanowi, że normy europejskie są ustanawiane przez europejskie organy normalizacyjne. Normy te powinny stanowić gwarancję, że produkty spełniają ogólne wymogi bezpieczeństwa przewidziane w dyrektywie.

Dla tych produktów nie istnieją żadne europejskie normy bezpieczeństwa. Obecnie główne wzorce porównawcze dla podmiotów gospodarczych i organów nadzoru rynku zawarte są w niektórych normach krajowych i międzynarodowych oraz w metodach badań.

(2)

Zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE produkt jest uważany za bezpieczny w odniesieniu do zagrożeń i kategorii zagrożeń objętych normami krajowymi, jeżeli spełnia dobrowolne normy krajowe będące transpozycją norm europejskich.

(7)

(3)

Wypadki polegające na upadku z dużej wysokości, np. z okna lub balkonu, są główną przyczyną śmierci lub trwałego uszkodzenia mózgu lub kośćca u dzieci poniżej 5 roku życia. Stanowią one poważny problem na obsza­ rach miejskich o dużym skupieniu wielopiętrowych bloków, a ich największe natężenie przypada na wiosnę i lato, gdy pozostawia się na dłuższy czas otwarte okna. W regionie Île-de-France między majem a wrześniem 2005 r. zarejestrowano 67 przypadków wypadnięcia dzieci, co daje niemal 14 przypadków miesięcznie. W Danii i Szwecji każdego roku rejestruje się od 20 do 60 takich przypadków. W latach 1996–2003 liczba przypadków wypadnięcia dzieci wynosiła rocznie prze­ ciętnie: 79 w Grecji, 130 w Królestwie Niderlandów i 25 w Zjednoczonym Królestwie.

W latach 2005–2007 Austria, Dania i Norwegia przepro­ wadziły wspólny projekt, mający na celu ocenę bezpie­ czeństwa dostępnych na rynku urządzeń do samodziel­ nego montażu blokujących okna i drzwi balkonowe oraz ocenę przydatności istniejących krajowych i międzynarodowych metod badań. Dodatkowo uczest­ nicy wzięli pod uwagę wymogi przygotowane przez ANEC (2) w opracowaniu na temat urządzeń chroniących dzieci opublikowanym w 2004 r. (3), jak również niektóre wymogi normy EN-71:1 dotyczącej bezpieczeń­ stwa zabawek.

(8)

Wyniki projektu pokazały, że dzieci potrafiły zwolnić niektóre modele badanych blokad, mimo załączonej deklaracji zabezpieczenia przed dziećmi; inne modele rozpadły się, uległy uszkodzeniu lub nie przeszły pomyślnie próby starzenia się, a w przypadku wszystkich badanych modeli brakowało niektórych podstawowych wymaganych instrukcji użytkowania.

(1) Dz.U. L 11 z 15.1.2002, s. 4.

(2) ANEC – Europejski głos konsumenta w sprawie normalizacji: http:// www.anec.org/anec.asp (3) http://www.anec.org/attachments/r&t005-04.pdf

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 91 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L4 - 94 z 20108.1.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/163/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych w odniesieniu do neotamu (  Dz.U. L 344 z 23.12.2009)

 • Dz. U. L4 - 89 z 20108.1.2010

  Decyzja Rady z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Rzeczypospolitej Polskiej pomocy państwa na zakup nieruchomości rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

 • Dz. U. L4 - 87 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 14/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L4 - 85 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 13/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L4 - 1 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 12/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.