Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 40 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 126/2010 z dnia 11 lutego 2010 r. przedłużające zawieszenie ostatecznego cła antydumpingowego nałożonego rozporządzeniem (WE) nr 1683/2004 na przywóz glifosatu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2010-02-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 40 POZ 1

Strona 1 z 2
13.2.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 40/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 126/2010 z dnia 11 lutego 2010 r. przedłużające zawieszenie ostatecznego cła antydumpingowego nałożonego rozporządzeniem (WE) nr 1683/2004 na przywóz glifosatu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (2)

Decyzją 2009/383/WE (3) („decyzja o zawieszeniu”) Komisja zawiesiła ostateczne cła antydumpingowe na okres dziewięciu miesięcy, z mocą od dnia 16 maja 2009 r.

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podsta­ wowe”), w szczególności jego art. 14 ust. 4,

(3)

W dniu 29 września 2009 r. na wniosek przedstawicieli przemysłu unijnego wszczęto przegląd wygaśnięcia doty­ czący obowiązujących środków (4).

uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję Europejską po konsultacji z Komitetem Doradczym,

B. PODSTAWY PRZEDŁUŻENIA ZAWIESZENIA (4)

a także mając na uwadze, co następuje:

A. PROCEDURA (1)

Artykuł 14 ust. 4 rozporządzenia podstawowego stanowi, że środki antydumpingowe mogą zostać zawie­ szone na okres dziewięciu miesięcy decyzją Komisji, jeżeli warunki rynkowe tymczasowo uległy zmianie w takim zakresie, że wskutek zawieszenia szkoda nie powinna wystąpić ponownie. Artykuł 14 ust. 4 określa ponadto że zawieszenie może zostać przedłużone na kolejny okres nie dłuższy niż jeden rok, jeżeli Rada podejmie taką decyzję na wniosek Komisji.

W następstwie dochodzenia przeglądowego przeprowa­ dzonego zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podsta­ wowego („dochodzenie przeglądowe”) Rada nałożyła, rozporządzeniem (WE) nr 1683/2004 (2), ostateczne cło antydumpingowe na przywóz glifosatu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, obecnie klasyfikowanego w ramach kodów CN ex 2931 00 99 i ex 3808 93 27 („produkt objęty postępowaniem”), rozszerzone na przywóz glifosatu przesyłanego z Malezji (zgłaszanego lub niezgłaszanego jako pochodzący z Malezji) z wyjątkiem produktów wytwarzanych przez Crop Protection (M) Sdn. Bhd. oraz rozszerzone na przywóz glifosatu przesyłanego z Tajwanu (zgłaszanego lub niezgłaszanego jako pochodzący z Tajwanu) z wyjątkiem produktów wytwarzanych przez Sinon Corporation. Stawka cła antydumpingowego wynosi 29,9 %.

(5)

Po zawieszeniu ostatecznych ceł antydumpingowych decyzją 2009/383/WE, Komisja nadal monitorowała sytuację na rynku glifosatu, w szczególności w odniesieniu do przywozu z Chińskiej Republiki Ludowej.

(6)

Analiza ostatnich przywozów pokazuje, że przywóz z Chińskiej Republiki Ludowej pozostał na niskim poziomie, a po zawieszeniu środków jeszcze się zmniej­ szył.

(1) Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 51. (2) Dz.U. L 303 z 30.9.2004, s. 1.

(3) Dz.U. L 120 z 15.5.2009, s. 20. (4) Dz.U. C 234 z 29.9.2009, s. 9.

L 40/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.2.2010

(7)

W odniesieniu do przemysłu unijnego stwierdza się, że jego sytuacja pozostała stabilna po wejściu w życie zawieszenia cła w dniu 16 maja 2009 r. Pomimo umiar­ kowanego zmniejszenia produkcji i sprzedaży produktu generycznego (produktu podstawowego, z którego pozy­ skiwane są preparaty) w sytuacji bezpośredniej konku­ rencji z przywozem z Chin, tendencja ta jest zgodna z danymi o niższej konsumpcji w okresie od września 2008 r. do sierpnia 2009 r. Korzystne jednostkowe ceny sprzedaży (świadczące o przeniesieniu punktu ciężkości przemysłu unijnego na preparaty o większej wartości dodanej) oraz stałe koszty produkcji umożliwiły przed­ siębiorcom osiągnięcie znacznych zysków w okresie od września 2008 r. do sierpnia 2009 r. Na podstawie obecnie dostępnych informacji rynkowych przewiduje się, że w przypadku zawieszenia środków sytuacja ta nie powinna ulec znaczącej zmianie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 40 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L40 - 75 z 201013.2.2010

  Decyzja Rady z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy w formie protokołu pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Tunezyjską ustanawiającego mechanizm rozstrzygania sporów, mający zastosowanie do sporów dotyczących postanowień handlowych Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony

 • Dz. U. L40 - 63 z 201013.2.2010

  Decyzja Rady z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L40 - 55 z 201013.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie środków przejściowych dotyczących stosowania niektórych wymogów strukturalnych zawartych w rozporządzeniach (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do niektórych zakładów mięsnych, zakładów dokonujących obróbki produktów rybołówstwa i zakładów wytwarzających produkty jajeczne oraz w odniesieniu do chłodni w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 795) (1)

 • Dz. U. L40 - 53 z 201013.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 129/2010 z dnia 12 lutego 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L40 - 51 z 201013.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 128/2010 z dnia 12 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L40 - 4 z 201013.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 127/2010 z dnia 5 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2042/2003 w sprawie nieprzerwanej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zezwoleń udzielanych instytucjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.