Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 40 POZ 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 127/2010 z dnia 5 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2042/2003 w sprawie nieprzerwanej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zezwoleń udzielanych instytucjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania (1)

Data ogłoszenia:2010-02-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 40 POZ 4

Strona 1 z 23
L 40/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.2.2010

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 127/2010 z dnia 5 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2042/2003 w sprawie nieprzerwanej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zezwoleń udzielanych instytucjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 100 ust. 2, uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspól­ nych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Euro­ pejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE (1), zmienione rozporzą­ dzeniem (WE) nr 1108/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r. (2), w szczególności jego art. 5 ust. 5, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu utworzonego na mocy art. 65 rozporządzenia (WE) nr 216/2008,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 2042/2003 wprowadza się nastę­ pujące zmiany:

1) w art. 2 dodaje się lit. m) w brzmieniu:

W celu utrzymania wysokiego, jednolitego poziomu bezpieczeństwa lotnictwa w Europie, niezbędne jest wprowadzenie zmian w zakresie wymogów i procedur ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także zatwierdzania organizacji i personelu zaangażowanych w takie zadania, w szczególności wprowadzenie definicji pojęcia „główne miejsce prowadzenia działalności”, wyjaśnienie znaczenia pojęcia „urzędowo uznanej normy”, nadanie instytucjom zarządzającym nieprze­ rwaną zdatnością do lotu uprawnień do wydawania zezwoleń na lot, udoskonalenie treści certyfikatu zezwo­ lenia na dopuszczenie do eksploatacji określanego jako „formularz 1 EASA” oraz zagwarantowanie, aby personel uczestniczący w działaniach związanych z zapewnianiem ciągłej zdatności do lotu był odpowiednio przeszkolony w zakresie ryzyka związanego z systemami połączeń elektrycznych w dużych samolotach, które, jak stwier­ dzono, stały się przyczyną wielu wypadków i incydentów. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie Komisji (WE) nr 2042/2003 (3). Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są oparte na opiniach (4) wydanych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (dalej zwaną „Agencją”), zgodnie z art. 17 ust. 2 lit. b) oraz art. 19 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 216/2008.

Dz.U. L 79 z 19.3.2008, s. 1. Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 51. Dz.U. L 315 z 28.11.2003, s. 1. Opinia 06/2005 w sprawie zmian redakcyjnych, opinia 04/2006 w sprawie urzędowo uznanej normy, opinia 05/2006 w sprawie głównego miejsca prowadzenia działalności, opinia 04/2007 w sprawie zezwolenia na lot, opinia 04/2008 w sprawie systemu połączeń elektrycznych oraz opinia 06/2008 w sprawie formularza 1 EASA.

„m) »główne miejsce prowadzenia działalności« oznacza siedzibę główną lub siedzibę statutową przedsiębiorstwa, gdzie sprawowane są główne funkcje finansowe i prowadzona jest kontrola działalności, o której mowa w niniejszym rozporządzeniu.”;

2) w art. 7 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7.

Na zasadzie odstępstwa od ust. 1:

(2)

a) postanowienia pkt M.A.706 lit. k) załącznika I (część M) stosuje się od dnia 28 września 2010 r.;

(3)

b) postanowienia ppkt 7.7 dodatku I do załącznika III (część 66) stosuje się od dnia 28 września 2010 r.;

(1 ) (2 ) (3 ) (4 )

c) instytucje obsługi technicznej zatwierdzone zgodnie z sekcją A podsekcji F załącznika I (część M) lub sekcją A załącznika II (część 145) mogą nadal wydawać certy­ fikaty zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji, korzystając z formularza 1 EASA w pierwotnej wersji, określonej w dodatku II do załącznika I (część M) oraz w dodatku I do załącznika II (część 145), do dnia 28 września 2010 r.;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 40 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L40 - 75 z 201013.2.2010

  Decyzja Rady z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy w formie protokołu pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Tunezyjską ustanawiającego mechanizm rozstrzygania sporów, mający zastosowanie do sporów dotyczących postanowień handlowych Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony

 • Dz. U. L40 - 63 z 201013.2.2010

  Decyzja Rady z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L40 - 55 z 201013.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie środków przejściowych dotyczących stosowania niektórych wymogów strukturalnych zawartych w rozporządzeniach (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do niektórych zakładów mięsnych, zakładów dokonujących obróbki produktów rybołówstwa i zakładów wytwarzających produkty jajeczne oraz w odniesieniu do chłodni w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 795) (1)

 • Dz. U. L40 - 53 z 201013.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 129/2010 z dnia 12 lutego 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L40 - 51 z 201013.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 128/2010 z dnia 12 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L40 - 1 z 201013.2.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 126/2010 z dnia 11 lutego 2010 r. przedłużające zawieszenie ostatecznego cła antydumpingowego nałożonego rozporządzeniem (WE) nr 1683/2004 na przywóz glifosatu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.