Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 40 POZ 55

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie środków przejściowych dotyczących stosowania niektórych wymogów strukturalnych zawartych w rozporządzeniach (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do niektórych zakładów mięsnych, zakładów dokonujących obróbki produktów rybołówstwa i zakładów wytwarzających produkty jajeczne oraz w odniesieniu do chłodni w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 795) (1)

Data ogłoszenia:2010-02-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 40 POZ 55

Strona 1 z 5
13.2.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 40/55

DECYZJE

DECYZJA KOMISJI z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie środków przejściowych dotyczących stosowania niektórych wymogów strukturalnych zawartych w rozporządzeniach (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do niektórych zakładów mięsnych, zakładów dokonujących obróbki produktów rybołówstwa i zakładów wytwarzających produkty jajeczne oraz w odniesieniu do chłodni w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 795)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/89/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 12 akapit drugi, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (2), w szczególności jego art. 9 akapit drugi, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

weterynaryjnego. Środki te przewidują, że niektóre wymogi strukturalne ustanowione w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 oraz w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 nie są stoso­ wane do zakładów w Rumunii wymienionych w dodatku B do tego załącznika do dnia 31 grudnia 2009 r., z zastrzeżeniem spełnienia pewnych warunków.

(4)

Od momentu przystąpienia Rumunii wzrosła liczba zakładów mięsnych, zakładów dokonujących obróbki produktów rybołówstwa i zakładów wytwarzających produkty jajeczne oraz chłodni spełniających odpo­ wiednie wymogi strukturalne rozporządzeń (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004, stanowiąc obecnie 80 % tego rodzaju zakładów w tym państwie członkow­ skim. Jednakże w niektórych zakładach nadal przeprowa­ dzane są zmiany strukturalne niezbędne dla spełnienia tych wymagań. Zakłady te znajdują się w różnych miejs­ cach na całym terytorium Rumunii. W świetle przeprowadzanych obecnie zmian struktural­ nych konieczne jest ustanowienie środków przejściowych stanowiących odstępstwo od stosownych wymagań strukturalnych określonych w rozporządzeniach (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004. Wykazy zakładów, które nie spełniają wspomnianych wymagań strukturalnych, zamieszczono w załącznikach I–IV do niniejszej decyzji. W wykazach znajdują się zakłady mięsne objęte obecnie załącznikiem VII do Aktu przystąpienia oraz zakłady dokonujące obróbki produktów rybołówstwa i zakłady wytwarzające produkty jajeczne nieobjęte tym załącznikiem. Wprowadzanie do obrotu produktów pochodzących z zakładów niespełniających wymogów lub przechowy­ wanych w chłodniach niespełniających wymogów powinno być ograniczone do Rumunii lub produkty te powinny być wykorzystywane do dalszego przetwarzania w zakładach objętych środkami przejściowymi przewi­ dzianymi w niniejszej decyzji, tak aby dać Rumunii czas na dostosowanie się do odpowiednich wymogów strukturalnych.

Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 ustanawia ogólne przepisy dla podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa spożywcze w zakresie higieny środków spożywczych z uwzględnieniem między innymi procedur opartych na zasadach analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli. Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 ustanawia szczególne przepisy dla podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa spożywcze w zakresie higieny żywności pochodzenia zwierzęcego i uzupełnia przepisy ustanowione w rozporządzeniu (WE) nr 852/2004. Przepisy ustano­ wione w tych rozporządzeniach obejmują zobowiązania podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa spożywcze dotyczące wymogów strukturalnych dla zakładów mięs­ nych, zakładów wytwarzających produkty jajeczne, zakładów dokonujących obróbki produktów rybołów­ stwa oraz chłodni. W art. 23 Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii oraz w załączniku VII do tego aktu przewidziano pewne środki przejściowe dotyczące unijnego prawodawstwa

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 40 POZ 55 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L40 - 75 z 201013.2.2010

  Decyzja Rady z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy w formie protokołu pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Tunezyjską ustanawiającego mechanizm rozstrzygania sporów, mający zastosowanie do sporów dotyczących postanowień handlowych Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony

 • Dz. U. L40 - 63 z 201013.2.2010

  Decyzja Rady z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L40 - 53 z 201013.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 129/2010 z dnia 12 lutego 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L40 - 51 z 201013.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 128/2010 z dnia 12 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L40 - 4 z 201013.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 127/2010 z dnia 5 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2042/2003 w sprawie nieprzerwanej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zezwoleń udzielanych instytucjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania (1)

 • Dz. U. L40 - 1 z 201013.2.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 126/2010 z dnia 11 lutego 2010 r. przedłużające zawieszenie ostatecznego cła antydumpingowego nałożonego rozporządzeniem (WE) nr 1683/2004 na przywóz glifosatu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.