Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 40 POZ 63

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2010-02-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 40 POZ 63

Strona 1 z 7
13.2.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 40/63

IV

(Akty przyjęte przed dniem 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu WE, Traktatu o UE i Traktatu Euratom)

DECYZJA RADY z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (2010/90/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 310, w związku z art. 300 ust. 2 pierwszy akapit zdanie pierwsze, uwzględniając Akt dołączony do Traktatu o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 6 ust. 2, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Protokół, z zastrzeżeniem jego ewentualnego zawarcia w późniejszym terminie, powinien zostać podpisany w imieniu Wspólnoty i tymczasowo stosowany,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Niniejszym upoważnia się przewodniczącego Rady do wyzna­ czenia osoby/osób umocowanej/umocowanych do podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej państw członkowskich Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiają­ cego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, uwzględniającego przystąpienie do Unii Europejskiej Republiki Bułgarii i Rumunii. Tekst protokołu jest załączony do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Protokół stosuje się tymczasowo od dnia 1 stycznia 2007 r., z zastrzeżeniem jego ewentualnego zawarcia w terminie późniejszym.

Dnia 23 października 2006 r. Rada upoważniła Komisję w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej państw człon­ kowskich do wynegocjowania z Jordanią protokołu zmie­ niającego umowy podpisane między Wspólnotą Euro­ pejską a krajami trzecimi, w szczególności Układu euro­ śródziemnomorskiego o stowarzyszeniu między Wspól­ notą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordanią, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia nowych państw członkowskich do Unii Europejskiej. Negocjacje zostały zakończone z wynikiem zadowala­ jącym Komisję. Tekst protokołu wynegocjowanego z Jordanią przewiduje w art. 8 ust. 2 jego tymczasowe stosowanie przed wejściem w życie.

(2)

Sporządzono w Luksemburgu dnia 16 czerwca 2008 r. W imieniu Rady

D. RUPEL

(3)

Przewodniczący

L 40/64

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.2.2010

PROTOKÓŁ

do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a jordańskim królestwem haszymidzkim, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

KRÓLESTWO BELGII, REPUBLIKA BUŁGARII, REPUBLIKA CZESKA, KRÓLESTWO DANII, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, REPUBLIKA ESTOŃSKA, IRLANDIA, REPUBLIKA GRECKA, KRÓLESTWO HISZPANII, REPUBLIKA FRANCUSKA, REPUBLIKA WŁOSKA, REPUBLIKA CYPRYJSKA, REPUBLIKA ŁOTEWSKA, REPUBLIKA LITEWSKA, WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA, REPUBLIKA WĘGIERSKA, MALTA, KRÓLESTWO NIDERLANDÓW, REPUBLIKA AUSTRII, RZECZPOSPOLITA POLSKA, REPUBLIKA PORTUGALSKA, RUMUNIA, REPUBLIKA SŁOWENII, REPUBLIKA SŁOWACKA, REPUBLIKA FINLANDII, KRÓLESTWO SZWECJI, ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ, zwane dalej „państwami członkowskimi WE”, reprezentowane przez Radę Unii Europejskiej i

13.2.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 40/65

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, zwana dalej „Wspólnotą”, reprezentowana przez Radę Unii Europejskiej i Komisję Europejską, z jednej strony, i JORDAŃSKIE KRÓLESTWO HASZYMIDZKIE, zwane dalej „Jordanią”, z drugiej strony, MAJĄC NA UWADZE, że Układ eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europej­ skimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, zwany dalej „Układem eurośródziemnomorskim”, został podpisany w Brukseli dnia 24 listopada 1997 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 40 POZ 63 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L40 - 75 z 201013.2.2010

  Decyzja Rady z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy w formie protokołu pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Tunezyjską ustanawiającego mechanizm rozstrzygania sporów, mający zastosowanie do sporów dotyczących postanowień handlowych Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony

 • Dz. U. L40 - 55 z 201013.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie środków przejściowych dotyczących stosowania niektórych wymogów strukturalnych zawartych w rozporządzeniach (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do niektórych zakładów mięsnych, zakładów dokonujących obróbki produktów rybołówstwa i zakładów wytwarzających produkty jajeczne oraz w odniesieniu do chłodni w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 795) (1)

 • Dz. U. L40 - 53 z 201013.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 129/2010 z dnia 12 lutego 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L40 - 51 z 201013.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 128/2010 z dnia 12 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L40 - 4 z 201013.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 127/2010 z dnia 5 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2042/2003 w sprawie nieprzerwanej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zezwoleń udzielanych instytucjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania (1)

 • Dz. U. L40 - 1 z 201013.2.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 126/2010 z dnia 11 lutego 2010 r. przedłużające zawieszenie ostatecznego cła antydumpingowego nałożonego rozporządzeniem (WE) nr 1683/2004 na przywóz glifosatu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.