Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 40 POZ 75

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy w formie protokołu pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Tunezyjską ustanawiającego mechanizm rozstrzygania sporów, mający zastosowanie do sporów dotyczących postanowień handlowych Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-02-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 40 POZ 75

Strona 1 z 14
13.2.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 40/75

DECYZJA RADY z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy w formie protokołu pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Tunezyjską ustanawiającego mechanizm rozstrzygania sporów, mający zastosowanie do sporów dotyczących postanowień handlowych Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony (2010/91/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

Umowa ta powinna zostać zatwierdzona,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy, zdanie pierwsze, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Niniejszym, w imieniu Wspólnoty, zatwierdza się Umowę w formie protokołu pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Tunezyjską ustanawiającego mechanizm rozstrzy­ gania sporów, mający zastosowanie do sporów dotyczących postanowień handlowych Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony. Tekst umowy stanowi załącznik do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejszym upoważnia się przewodniczącego Rady do wyzna­ czenia osoby (osób) upoważnionej(-ych) do podpisania umowy w formie protokołu, aby stała się ona wiążąca dla Wspólnoty.

W dniu 24 lutego 2006 r. Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia negocjacji z jej partnerami z regionu śród­ ziemnomorskiego w celu ustanowienia mechanizmu rozstrzygania sporów odnoszącego się do postanowień handlowych. Negocjacje były prowadzone przez Komisję w konsultacji z komitetem ustanowionym na mocy art. 133 Traktatu oraz w ramach wytycznych negocjacyjnych wydanych przez Radę. Komisja zakończyła negocjowanie Umowy w formie protokołu pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Tunezyjską ustanawiającego mechanizm rozstrzygania sporów, mający zastosowanie do sporów dotyczących postanowień handlowych Układu eurośródziemnomor­ skiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspól­ notą Europejską i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony (1).

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli dnia 10 listopada 2009 r. W imieniu Rady

A. BORG

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 97 z 30.3.1998, s. 2.

L 40/76

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.2.2010

PROTOKÓŁ pomiędzy Unią Europejską a Republiką Tunezyjską ustanawiający mechanizm rozstrzygania sporów mający zastosowanie do sporów dotyczących postanowień handlowych Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony

UNIA EUROPEJSKA, zwana dalej „Unią”, z jednej strony, oraz REPUBLIKA TUNEZYJSKA, zwana dalej „Tunezją” z drugiej strony, UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE: ROZDZIAŁ I CEL I ZAKRES ROZDZIAŁ II KONSULTACJE I MEDIACJE

Artykuł 1 Cel Celem niniejszego protokołu jest uniknięcie wszelkich sporów handlowych między Stronami i ich rozstrzyganie w celu osiąg­ nięcia, w miarę możliwości, wspólnie uzgodnionych rozwiązań.

Artykuł 3 Konsultacje 1. Strony dokładają starań, by rozwiązać wszelkie spory dotyczące interpretacji i stosowania postanowień, o których mowa w art. 2, poprzez podejmowanie konsultacji prowadzo­ nych w dobrej wierze pod auspicjami Rady Stowarzyszenia w celu szybkiego osiągnięcia sprawiedliwych i wspólnie uzgod­ nionych rozwiązań.

Artykuł 2 Stosowanie protokołu 1. Postanowienia niniejszego protokołu mają zastosowanie w odniesieniu do wszelkich sporów dotyczących interpretacji i stosowania postanowień tytułu II (z wyjątkiem art. 24) Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony (zwanego dalej „układem o stowarzyszeniu”), chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej (1).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 40 POZ 75 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L40 - 63 z 201013.2.2010

  Decyzja Rady z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L40 - 55 z 201013.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie środków przejściowych dotyczących stosowania niektórych wymogów strukturalnych zawartych w rozporządzeniach (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do niektórych zakładów mięsnych, zakładów dokonujących obróbki produktów rybołówstwa i zakładów wytwarzających produkty jajeczne oraz w odniesieniu do chłodni w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 795) (1)

 • Dz. U. L40 - 53 z 201013.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 129/2010 z dnia 12 lutego 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L40 - 51 z 201013.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 128/2010 z dnia 12 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L40 - 4 z 201013.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 127/2010 z dnia 5 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2042/2003 w sprawie nieprzerwanej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zezwoleń udzielanych instytucjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania (1)

 • Dz. U. L40 - 1 z 201013.2.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 126/2010 z dnia 11 lutego 2010 r. przedłużające zawieszenie ostatecznego cła antydumpingowego nałożonego rozporządzeniem (WE) nr 1683/2004 na przywóz glifosatu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.