Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 41 POZ 6

Tytuł:

Decyzja Rady 2010/92/WPZiB z dnia 15 lutego 2010 r. rozszerzająca środki ograniczające w odniesieniu do Zimbabwe

Data ogłoszenia:2010-02-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 41 POZ 6

L 41/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.2.2010

DECYZJE

DECYZJA RADY 2010/92/WPZiB z dnia 15 lutego 2010 r. rozszerzająca środki ograniczające w odniesieniu do Zimbabwe

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Obowiązywanie środków ograniczających przewidzianych we wspólnym stanowisku 2004/161/WPZiB zostaje niniejszym przedłużone do dnia 20 lutego 2011 r. Artykuł 2 Osoby i podmioty wskazane w załączniku do niniejszej decyzji zostają wykreślone z wykazu zawartego w załączniku do wspól­ nego stanowiska 2004/161/WPZiB. Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. Artykuł 4 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W dniu 19 lutego 2004 r. Rada przyjęła wspólne stano­ wisko 2004/161/WPZiB odnawiające środki ogranicza­ jące w odniesieniu do Zimbabwe (1). Wspólne stanowisko Rady 2009/68/WPZiB przyjęte w dniu 26 stycznia 2009 r., przedłużyło obowiązywanie wspólnego stanowiska 2004/161/WPZiB do dnia 20 lutego 2010 r. Ze względu na sytuację w Zimbabwe, a szczególnie z uwagi na brak postępów w realizacji globalnego poro­ zumienia politycznego podpisanego we wrześniu 2008 r., obowiązywanie środków ograniczających przewidzia­ nych we wspólnym stanowisku 2004/161/WPZiB powinno zostać przedłużone o kolejne 12 miesięcy. Nie ma już jednak powodów, aby niektóre osoby i podmioty nadal znajdowały się w wykazie osób, podmiotów i organów, wobec których zastosowanie ma wspólne stanowisko 2004/161/WPZiB. Wykaz okre­ ślony w załączniku do wspólnego stanowiska 2004/161/WPZiB powinien zostać odpowiednio zmie­ niony, (2),

(2)

(3)

(4)

Sporządzono w Brukseli dnia 15 lutego 2010 r. W imieniu Rady

Á. GABILONDO

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 50 z 20.2.2004, s. 66. (2) Dz.U. L 23 z 27.1.2009, s. 43.

16.2.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 41/7

ZAŁĄCZNIK Osoby i podmioty, o których mowa w art. 2 I. OSOBY Nr 3 Nr 39 Nr 54 Nr 57 Al Shanfari, Thamer Bin Dabengwa, Dumiso Hove, Richard Jangara (a.k.a. Changara), Thomsen

Nr 113 Msika, Joseph W. Nr 203 Zvinavashe, Vitalis II. PODMIOTY Nr 16 Nr 17 Nr 22 Nr 27 Nr 33 Nr 34 Nr 37 Nr 39 Nr 40 Industrial Development Corporation of Zimbabwe Intermarket Holdings Ltd Oryx Diamonds Ltd (a.k.a. Oryx Natural Resources) Scotfin Ltd ZB Financial Holdings Ltd (a.k.a. Finhold) ZB Holdings Ltd Zimbabwe Iron and Steel Company (a.k.a. Zisco, Ziscosteel) Zimre Holdings Ltd Zimre Reinsurance Company (PVT) Ltd

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 41 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L41 - 75 z 201016.2.2010

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2010/75/UE z dnia 5 lutego 2010 r. dotyczącej wkładu finansowego Unii na rzecz skoordynowanego programu monitorowania występowania Listeria monocytogenes w niektórych rodzajach żywności gotowej do spożycia przeprowadzanego w państwach członkowskich (  Dz.U. L 37 z 10.2.2010)

 • Dz. U. L41 - 72 z 201016.2.2010

  Decyzja nr 1/2010 Wspólnego Komitetu UE-Szwajcaria z dnia 28 stycznia 2010 r. zastępująca tabele III i IV pkt b) protokołu nr 2 do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską

 • Dz. U. L41 - 8 z 201016.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu wspólnotowego gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa na lata 2011–2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10121)

 • Dz. U. L41 - 3 z 201016.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 131/2010 z dnia 15 lutego 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 lutego 2010 r.

 • Dz. U. L41 - 1 z 201016.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 130/2010 z dnia 15 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.