Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 41 POZ 72

Tytuł:

Decyzja nr 1/2010 Wspólnego Komitetu UE-Szwajcaria z dnia 28 stycznia 2010 r. zastępująca tabele III i IV pkt b) protokołu nr 2 do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską

Data ogłoszenia:2010-02-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 41 POZ 72

L 41/72

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.2.2010

DECYZJA NR 1/2010 WSPÓLNEGO KOMITETU UE-SZWAJCARIA z dnia 28 stycznia 2010 r. zastępująca tabele III i IV pkt b) protokołu nr 2 do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską (2010/94/UE)

WSPÓLNY KOMITET, (3)

uwzględniając Umowę między Europejską Wspólnotą Gospo­ darczą a Konfederacją Szwajcarską (1), podpisaną w Brukseli dnia 22 lipca 1972 r., zwaną dalej „Umową”, zmienioną Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwaj­ carską zmieniającą Umowę między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r. w zakresie przepisów mających zastosowanie do przetworzo­ nych produktów rolnych (2), podpisaną w Luksemburgu w dniu 26 października 2004 r., oraz jej protokół nr 2, a w szczegól­ ności art. 7 tego protokołu, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należy zatem odpowiednio uaktualnić ceny referencyjne oraz kwoty wymienione w tabelach III i IV pkt b) proto­ kołu nr 2, Artykuł 1

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Tabele III i IV pkt b) protokołu 2 do Umowy zastępuje się tabelami zawartymi w załączniku I i załączniku II do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opub­ likowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 lutego 2010 r.

W celu realizacji postanowień protokołu nr 2 do Umowy ustalono krajowe ceny referencyjne dla Umawiających się Stron. Na rynkach wewnętrznych Umawiających się Stron zmie­ niły się ceny rzeczywiste w odniesieniu do surowców, do których stosuje się środki kompensacji cen.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 stycznia 2010 r. W imieniu Wspólnego Komitetu

Jacques DE WATTEVILLE

(2)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 300 z 31.12.1972, s. 191. (2) Dz.U. L 23 z 26.1.2005, s. 19.

16.2.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 41/73

ZAŁĄCZNIK I „TABELA III Krajowe ceny referencyjne w UE i w Szwajcarii

Surowiec rolny

Krajowa cena referencyjna w Szwajcarii

Krajowa cena referencyjna w UE

Artykuł 4 ust. 1 Stosowany po stronie Szwajcarii Różnica między ceną referencyjną Szwajcaria/UE CHF za 100 kg netto

Artykuł 3 ust. 3 Stosowany po stronie UE Różnica między ceną referencyjną Szwajcaria/UE EUR za 100 kg netto

CHF za 100 kg netto

CHF za 100 kg netto

Pszenica zwyczajna Pszenica durum (1) Żyto Jęczmień Kukurydza Mąka z pszenicy zwyczajnej Mleko pełne w proszku Mleko odtłuszczone w proszku Masło Cukier biały Jaja (2) Ziemniaki świeże Tłuszcz roślinny (3)

48,35 — 43,12 — — 101,91 630,22 438,91 1 049,06 — — 42,70 —

18,28 — 13,56 — — 38,54 355,18 291,45 418,47 — — 19,69 —

30,05 1,20 29,55 — — 63,35 275,05 147,45 630,60 — 38,00 23,00 170,00

0,00 0,00 0,00 — — 0,00 0,00 0,00 0,00 — 0,00 0,00 0,00

(1) Różnica w cenie wynikająca z opłaty za składowanie. (2) Różnica w cenie wynikająca z granicznych opłat importowych zgodnie ze szwajcarską pozycją taryfową 0407.0010. (3) Różnica w cenie wynikająca z granicznych opłat importowych zgodnie ze szwajcarską pozycją taryfową 1512.1998.”

L 41/74

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.2.2010

ZAŁĄCZNIK II „TABELA IV b) Kwoty podstawowe dla surowców rolnych uwzględnione przy obliczaniu składników rolnych:

Artykuł 3 ust. 2 stosowany po stronie Szwajcarii Stosowana kwota podstawowa CHF za 100 kg netto Artykuł 4 ust. 2 stosowany po stronie UE Stosowana kwota podstawowa EUR za 100 kg netto

Surowiec rolny

Pszenica zwyczajna Pszenica durum Żyto Jęczmień Kukurydza Mąka z pszenicy zwyczajnej Mleko pełne w proszku Mleko odtłuszczone w proszku Masło Cukier biały Jaja Ziemniaki świeże Tłuszcz roślinny

26,00 1,00 25,00 — — 54,00 234,00 125,00 536,00 — 32,00 20,00 145,00

0,00 0,00 0,00 — — 0,00 0,00 0,00 0,00 — 0,00 0,00 0,00”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 41 POZ 72 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L41 - 75 z 201016.2.2010

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2010/75/UE z dnia 5 lutego 2010 r. dotyczącej wkładu finansowego Unii na rzecz skoordynowanego programu monitorowania występowania Listeria monocytogenes w niektórych rodzajach żywności gotowej do spożycia przeprowadzanego w państwach członkowskich (  Dz.U. L 37 z 10.2.2010)

 • Dz. U. L41 - 8 z 201016.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu wspólnotowego gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa na lata 2011–2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10121)

 • Dz. U. L41 - 6 z 201016.2.2010

  Decyzja Rady 2010/92/WPZiB z dnia 15 lutego 2010 r. rozszerzająca środki ograniczające w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L41 - 3 z 201016.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 131/2010 z dnia 15 lutego 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 lutego 2010 r.

 • Dz. U. L41 - 1 z 201016.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 130/2010 z dnia 15 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.