Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 41 POZ 8

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu wspólnotowego gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa na lata 2011–2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10121)

Data ogłoszenia:2010-02-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 41 POZ 8

Strona 1 z 32
L 41/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.2.2010

DECYZJA KOMISJI z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu wspólnotowego gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa na lata 2011–2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10121) (2010/93/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 199/2008 z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowych ram gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa oraz w sprawie wspierania doradztwa naukowego w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 3 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wieloletni program wspólnotowy na lata 2011–2013 powinien zatem przewidywać gromadzenie danych na temat rekinów, zarządzanie nimi i ich wykorzystywanie, w uzupełnieniu danych wymaganych już w ramach programu na lata 2009–2010 w ramach decyzji Komisji 2008/949/WE (3). Dla celów pewności prawnej decyzja 2008/949/WE powinna być uchylona ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2011 r. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

(5)

(6)

Zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 199/2008 wieloletni program wspólnotowy gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa sporządza się na okresy trzy­ letnie. Należy zatem opracować wieloletni program wspólnotowy na lata 2011–2013. W komunikacie Komisji z dnia 5 lutego 2009 r. doty­ czącym Planu działań Wspólnoty Europejskiej na rzecz ochrony rekinów i zarządzania ich zasobami (2) zalecono zbieranie wiarygodnych i szczegółowych danych ilościo­ wych oraz biologicznych na temat połowów przemysło­ wych, w których trakcie poławiane są ryby chrzęstnosz­ kieletowe (zwane dalej „rekinami”). Ponadto sugeruje się regularne monitorowanie połowów rekreacyjnych, w których trakcie poławiane są rekiny. Na podstawie wymienionego komunikatu Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (STECF) zalecił, aby dane dotyczące połowów przemysło­ wych i połowów rekreacyjnych zostały włączone do wykazu działań połowowych w podziale na regiony oraz wykazu zmiennych biologicznych, w odniesieniu do których mają być zbierane dane.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Wieloletni program wspólnotowy gromadzenia danych, zarzą­ dzania nimi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa na lata 2011–2013, o którym mowa w art. 3 ust. 1 rozporzą­ dzenia (WE) nr 199/2008, ustanawia się w załączniku. Artykuł 2 Decyzja 2008/949/WE traci moc z dniem 1 stycznia 2011 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli dnia 18 grudnia 2009 r. W imieniu Komisji

Joe BORG

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 60 z 5.3.2008, s. 1. (2) COM(2009) 40 wersja ostateczna.

(3) Dz.U. L 346 z 23.12.2008, s. 37.

16.2.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 41/9

ZAŁĄCZNIK WIELOLETNI PROGRAM WSPÓLNOTOWY ROZDZIAŁ I Przedmiot i definicje 1. Do celów niniejszego programu wspólnotowego stosuje się następujące definicje:

a) Statki aktywne: statki, które brały udział w dowolnych operacjach połowowych (przez więcej niż 0 dni) w trakcie roku kalendarzowego. Statek, który nie brał udziału w operacjach połowowych w trakcie roku, uznaje się za „nieaktywny”.

b) Równoczesne pobieranie próby: pobieranie prób ze wszystkich lub określonych skupisk gatunków jedno­ cześnie w połowach lub w wyładunkach statku.

c) Dni na morzu: dowolny nieprzerwany okres 24 godzin (lub jego część), w którym statek znajduje się w danym obszarze oraz znajduje się poza portem.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 41 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L41 - 75 z 201016.2.2010

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2010/75/UE z dnia 5 lutego 2010 r. dotyczącej wkładu finansowego Unii na rzecz skoordynowanego programu monitorowania występowania Listeria monocytogenes w niektórych rodzajach żywności gotowej do spożycia przeprowadzanego w państwach członkowskich (  Dz.U. L 37 z 10.2.2010)

 • Dz. U. L41 - 72 z 201016.2.2010

  Decyzja nr 1/2010 Wspólnego Komitetu UE-Szwajcaria z dnia 28 stycznia 2010 r. zastępująca tabele III i IV pkt b) protokołu nr 2 do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską

 • Dz. U. L41 - 6 z 201016.2.2010

  Decyzja Rady 2010/92/WPZiB z dnia 15 lutego 2010 r. rozszerzająca środki ograniczające w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L41 - 3 z 201016.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 131/2010 z dnia 15 lutego 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 lutego 2010 r.

 • Dz. U. L41 - 1 z 201016.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 130/2010 z dnia 15 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.