Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 43 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 133/2010 z dnia 4 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 820/2008 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (1)

Data ogłoszenia:2010-02-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 43 POZ 1

18.2.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 43/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 133/2010 z dnia 4 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 820/2008 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiające wspólne zasady w dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa cywil­ nego (1), w szczególności jego art. 4 ust. 2,

W szczególności Komisja poddała weryfikacji niektóre normy ochrony lotnictwa w portach lotniczych w określonych krajach trzecich i uznała je za zadowala­ jące oraz stwierdziła, że kraje te mają dobre wyniki w zakresie współpracy ze Wspólnotą i jej państwami członkowskimi. Na tej podstawie Komisja zadecydowała o podjęciu kroków mających na celu złagodzenie okre­ ślonych powyżej problemów w przypadku pasażerów przewożących płyny pochodzące z określonych portów lotniczych znajdujących się w tych krajach.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 820/2008.

(1)

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 2320/2002 zadaniem Komisji jest przyjęcie, w razie konieczności, środków w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego we Wspólnocie. Tego typu szczegółowe środki ustanawia rozporządzenie Komisji (WE) nr 820/2008 (2).

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Ochrony Lotnictwa Cywil­ nego,

(2)

Środki ustanowione rozporządzeniem (WE) nr 820/2008, ograniczające przewóz płynów przez pasa­ żerów przylatujących z krajów trzecich i przesiadających się w portach lotniczych Wspólnoty, podlegają przeglądowi z punktu widzenia postępu tech­ nicznego, ich skutków dla funkcjonowania portów lotni­ czych i wpływu na pasażerów.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W załączniku 1 do rozporządzenia (WE) nr 820/2008 wpro­ wadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozpo­ rządzenia.

(3)

Przeprowadzony przegląd środków wykazał, że ograni­ czenia w zakresie przewozu płynów przez pasażerów przylatujących z krajów trzecich i przesiadających się w portach lotniczych Wspólnoty skutkują trudnościami w funkcjonowaniu tych portów lotniczych i powodują niedogodności dla pasażerów.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(1) Dz.U. L 355 z 30.12.2002, s. 1. (2) Dz.U. L 221 z 19.8.2008, s. 8.

L 43/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.2.2010

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 4 lutego 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK W załączniku 1 do załącznika do rozporządzenia (WE) nr 820/2008 dodaje się tekst w brzmieniu: „— Kanada: Calgary International (YYC) Edmonton International (YEG) Halifax International (YHZ) Montreal International (YUL) Ottawa-Macdonald-Cartier International (YOW) Toronto-Lester B. Pearson International (YYZ) Vancouver International (YVR) Winnipeg International (YWG) Moncton (YQM) Quebec (YQB) St. John's (YYT) Whitehorse (YXY)”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 43 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L43 - 7 z 201018.2.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (  Dz.U. L 30 z 31.1.2009)

  • Dz. U. L43 - 5 z 201018.2.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 135/2010 z dnia 17 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

  • Dz. U. L43 - 3 z 201018.2.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 134/2010 z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 820/2008 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.