Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 43 POZ 7

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (  Dz.U. L 30 z 31.1.2009)

Data ogłoszenia:2010-02-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 43 POZ 7

18.2.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

SPROSTOWANIA

L 43/7

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 30 z dnia 31 stycznia 2009 r.) Strony 61 i 62, art. 132 ust. 2 lit. b) ppkt (ii) akapity trzeci i czwarty stają się art. 132 ust. 2 akapitami drugim i trzecim w sposób przedstawiony poniżej oraz uwzględnia się odpowiednie podkreślone zmiany: zamiast: „W celu obliczenia całkowitej kwoty, o której mowa w tiret pierwszym niniejszego podpunktu, uwzględnia się krajowe płatności bezpośrednie lub ich składowe odpowiadające wspólnotowym płatno­ ściom bezpośrednim lub ich składowym, które zostały wzięte pod uwagę przy wyliczaniu efektywnego pułapu danego nowego państwa członkowskiego zgodnie z art. 40 i art. 51 ust. 2. W przypadku każdej odnośnej płatności bezpośredniej nowe państwo członkowskie może dokonać wyboru stosowania lit. a) lub b) niniejszego akapitu. Całkowite bezpośrednie wsparcie, jakie może zostać przyznane rolnikowi w nowym państwie członkow­ skim po przystąpieniu w ramach odpowiednich płatności bezpośrednich, wraz z wszystkimi uzupełnia­ jącymi krajowymi płatnościami bezpośrednimi, nie przekracza poziomu wsparcia bezpośredniego, jakie przysługiwałoby rolnikowi na mocy odpowiadającego systemu płatności bezpośrednich mającego zasto­ sowanie w tym czasie w państwach członkowskich innych niż nowe państwa członkowskie, od roku 2012, z uwzględnieniem zastosowania art. 7 w związku z art. 10.”, powinno być: „W celu obliczenia całkowitej kwoty, o której mowa w tiret pierwszym niniejszego podpunktu, uwzględnia się krajowe płatności bezpośrednie lub ich składowe odpowiadające wspólnotowym płatno­ ściom bezpośrednim lub ich składowym, które zostały wzięte pod uwagę przy wyliczaniu efektywnego pułapu danego nowego państwa członkowskiego zgodnie z art. 40 i art. 51 ust. 2. W przypadku każdej odnośnej płatności bezpośredniej nowe państwo członkowskie może dokonać wyboru stosowania lit. a) lub b) niniejszego akapitu. Całkowite bezpośrednie wsparcie, jakie może zostać przyznane rolnikowi w nowym państwie członkow­ skim po przystąpieniu w ramach odpowiednich płatności bezpośrednich, wraz z wszystkimi uzupełnia­ jącymi krajowymi płatnościami bezpośrednimi, nie przekracza poziomu wsparcia bezpośredniego, jakie przysługiwałoby rolnikowi na mocy odpowiadającego systemu płatności bezpośrednich mającego zasto­ sowanie w tym czasie w państwach członkowskich innych niż nowe państwa członkowskie, z uwzględnieniem od roku 2012 zastosowania art. 7 w związku z art. 10.”; strona 89, załącznik XV, tabela, kolumna „2009”: a) siódmy rząd (Hiszpania): zamiast: „96 203”,

powinno być: „106 326”; b) dziewiąty rząd (Irlandia): zamiast: „18 441”,

powinno być: „20 188”; c) siedemnasty rząd (Portugalia): zamiast: „6 452”,

powinno być: „7 063”; d) dwudziesty pierwszy rząd (Finlandia): zamiast: „13 520”,

powinno być: „14 801”; e) dwudziesty trzeci rząd (Zjednoczone Królestwo): zamiast: „105 376”,

powinno być: „115 361”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 43 POZ 7 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L43 - 5 z 201018.2.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 135/2010 z dnia 17 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

  • Dz. U. L43 - 3 z 201018.2.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 134/2010 z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 820/2008 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (1)

  • Dz. U. L43 - 1 z 201018.2.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 133/2010 z dnia 4 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 820/2008 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.