Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 44 POZ 20

Tytuł:

Decyzja Rady 2010/97/WPZiB z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie dostosowania środków przewidzianych w decyzji 2002/148/WE w sprawie zakończenia konsultacji z Zimbabwe na mocy art. 96 umowy o partnerstwie AKP-WE oraz przedłużenia okresu ich stosowania

Data ogłoszenia:2010-02-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 44 POZ 20

Strona 1 z 2
L 44/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.2.2010

DECYZJA RADY 2010/97/WPZiB z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie dostosowania środków przewidzianych w decyzji 2002/148/WE w sprawie zakończenia konsultacji z Zimbabwe na mocy art. 96 umowy o partnerstwie AKP-WE oraz przedłużenia okresu ich stosowania

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 217,

(3)

na mocy art. 1 decyzji 2007/127/WE (10), a następnie do dnia 20 lutego 2009 r. na mocy art. 1 decyzji 2008/158/WE (11), został przedłużony na kolejne 12 miesięcy do dnia 20 lutego 2010 r.

uwzględniając Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r. (1) i zmienioną w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r., (2) zwaną dalej „umową o partnerstwie AKP-WE”, w szczególności jej art. 96,

Powołanie rządu jedności narodowej należy uznać za zmianę, która umożliwi odnowienie pełnych stosunków między Unią Europejską a Zimbabwe oraz wsparcie dla procesu reform w tym kraju.

(4)

uwzględniając Umowę wewnętrzną między przedstawicielami rządów państw członkowskich, zebranymi w Radzie, w sprawie przyjęcia środków i ustanowienia procedur w celu wykonania umowy o partnerstwie AKP-WE (3), w szczególności jej art. 3,

Niemniej jednak, w świetle ostatnich wydarzeń na scenie politycznej Zimbabwe oraz uwzględniając fakt, że niektóre ważne środki dotyczące elementów zasadni­ czych umowy o partnerstwie AKP-WE, które zostały zawarte w ogólnym porozumieniu politycznym między trzema partiami politycznymi, nadal nie zostały odpo­ wiednio wdrożone, elementy zasadnicze wymienione w art. 9 umowy o partnerstwie AKP-WE nie są prze­ strzegane, a obecna sytuacja w Zimbabwe nie gwarantuje poszanowania praw człowieka, zasad demokratycznych i praworządności.

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

Z tego względu należy przedłużyć okres stosowania środków,

(1)

Decyzją 2002/148/WE (4) zakończono konsultacje z Republiką Zimbabwe prowadzone na mocy art. 96 ust. 2 lit. c) umowy o partnerstwie AKP-WE i przyjęto właściwe środki określone w załączniku do tej decyzji.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Środki, o których mowa w piśmie załączonym do niniejszej decyzji, przyjmuje się jako środki właściwe w rozumieniu art. 96 ust. 2 lit. c) umowy o partnerstwie AKP-WE.

(2)

Na mocy decyzji 2009/144/WE okres stosowania środków, o których mowa w art. 2 decyzji 2002/148/WE, przedłużony do dnia 20 lutego 2004 r. na mocy art. 1 decyzji 2003/112/WE (6), następnie do dnia 20 lutego 2005 r. na mocy art. 1 decyzji 2004/157/WE (7), następnie do dnia 20 lutego 2006 r. na mocy art. 1 decyzji 2005/139/WE (8), następnie do dnia 20 lutego 2007 r. na mocy art. 1 decyzji 2006/114/WE (9), następnie do dnia 20 lutego 2008 r.

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L L L L L 317 z 15.12.2000, s. 3. 209 z 11.8.2005, s. 26. 317 z 15.12.2000, s. 376. 50 z 21.2.2002, s. 64. 49 z 20.2.2009, s. 15. 46 z 20.2.2003, s. 25. 50 z 20.2.2004, s. 60. 48 z 19.2.2005, s. 28. 48 z 18.2.2006, s. 26.

(5)

Środki te stosuje się przez okres 12 miesięcy, od dnia 21 lutego 2010 r. do dnia 20 lutego 2011 r. Środki te poddawane są stałemu przeglądowi.

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) (8 ) (9 )

Pismo zamieszczone w załączniku do niniejszej decyzji skiero­ wane jest do prezydenta Zimbabwe Roberta Mugabe z kopią do premiera Morgana Tsvangirai oraz wicepremiera Arthura Mutambary.

(10) Dz.U. L 53 z 22.2.2007, s. 23. (11) Dz.U. L 51 z 26.2.2008, s. 19.

19.2.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 44/21

Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie w dniu jej przyjęcia. Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 44 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L44 - 16 z 201019.2.2010

  Decyzja Rady 2010/96/WPZiB z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia somalijskich sił bezpieczeństwa

 • Dz. U. L44 - 13 z 201019.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 142/2010 z dnia 18 lutego 2010 r. ustalające stawki refundacji stosowane do mleka i produktów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L44 - 11 z 201019.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 141/2010 z dnia 18 lutego 2010 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L44 - 10 z 201019.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 140/2010 z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L44 - 9 z 201019.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 139/2010 z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L44 - 5 z 201019.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 138/2010 z dnia 18 lutego 2010 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L44 - 3 z 201019.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 137/2010 z dnia 18 lutego 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L44 - 1 z 201019.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 136/2010 z dnia 18 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.