Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 45 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 143/2010 z dnia 15 lutego 2010 r. czasowo wycofujące szczególne rozwiązanie motywacyjne dotyczące zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów ustanowione na mocy rozporządzenia (WE) nr 732/2008 w odniesieniu do Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki

Data ogłoszenia:2010-02-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 45 POZ 1

Strona 1 z 2
20.2.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 45/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 143/2010 z dnia 15 lutego 2010 r. czasowo wycofujące szczególne rozwiązanie motywacyjne dotyczące zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów ustanowione na mocy rozporządzenia (WE) nr 732/2008 w odniesieniu do Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 732/2008 z dnia 22 lipca 2008 r. wprowadzające ogólny system preferencji tary­ fowych na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. (1), w szczególności jego art. 19 ust. 4, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Ze sprawozdań, oświadczeń i informacji Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz innych publicznie dostęp­ nych sprawozdań i informacji z innych dostępnych Komisji Europejskiej (zwanej dalej „Komisją”) właściwych źródeł, w tym od organizacji pozarządowych, wynika, że prawodawstwo krajowe Sri Lanki włączające Międzyna­ rodowy pakt praw obywatelskich i politycznych, Konwencję w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego trakto­ wania albo karania oraz Konwencję o prawach dziecka, nie było skutecznie wdrażane. Trzy wymienione konwencje są wymienione jako podstawowe konwencje praw człowieka odpowiednio w pkt 1, 5 i 6 części A załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 732/2008.

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 732/2008, w szczególności jego art. 9 i art. 10 ust. 6, Demokra­ tyczno-Socjalistyczna Republika Sri Lanki (zwana dalej „Sri Lanką”) jest państwem beneficjentem szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważo­ nego rozwoju i dobrych rządów przyznanego w ramach ogólnego systemu preferencji taryfowych Unii Europejskiej. W decyzji Komisji 2008/938/WE (2) uwzględniającej Sri Lankę w wykazie państw beneficjentów szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważo­ nego rozwoju i dobrych rządów w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., odnoto­ wano, że spełnienie przez Sri Lankę kryteriów kwalifi­ kacji w odniesieniu do rozwiązania dotyczących trzech konwencji praw człowieka było przedmiotem docho­ dzenia wszczętego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 980/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. wprowa­ dzającego plan ogólnych preferencji taryfowych (3).

(4)

(2)

Artykuł 15 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 732/2008 przewiduje czasowe wycofanie szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów przyznanego na mocy tego rozporzą­ dzenia, w szczególności gdy prawodawstwo krajowe włączające konwencje, o których mowa w załączniku III do tego rozporządzenia, ratyfikowane zgodnie z wymogami art. 8 ust. 1 i 2 tego rozporządzenia, nie jest skutecznie wdrażane.

(5)

(1) Dz.U. L 211 z 6.8.2008, s. 1. (2) Decyzja Komisji 2008/938/WE z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu państw beneficjentów, które kwalifikują się do szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów, przewidzianego rozporządzeniem Rady (WE) nr 732/2008 wprowadzającym ogólny system preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. (Dz.U. L 334 z 12.12.2008, s. 90). (3) Dz.U. L 169 z 30.6.2005, s. 1.

Decyzją Komisji 2008/803/WE (4) wszczęto dochodzenie w celu „ustalenia, czy przepisy włączające Międzynaro­ dowy pakt praw obywatelskich i politycznych, Konwencję w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego trakto­ wania albo karania oraz Konwencję o prawach dziecka do krajowego prawodawstwa Demokratyczno-Socjalis­ tycznej Republiki Sri Lanki są skutecznie wprowadzane w życie”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 45 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L45 - 17 z 201020.2.2010

  Zalecenie Rady z dnia 16 lutego 2010 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (dziesiąty EFR) za rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L45 - 16 z 201020.2.2010

  Zalecenie Rady z dnia 16 lutego 2010 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (dziewiąty EFR) za rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L45 - 15 z 201020.2.2010

  Zalecenie Rady z dnia 16 lutego 2010 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (ósmy EFR) za rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L45 - 14 z 201020.2.2010

  Zalecenie Rady z dnia 16 lutego 2010 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (siódmy EFR) za rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L45 - 12 z 201020.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 19 lutego 2010 r. zezwalająca Finlandii na przyznanie pomocy w odniesieniu do nasion i materiału siewnego zbóż na rok zbioru plonów 2010 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 946)

 • Dz. U. L45 - 10 z 201020.2.2010

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 16 lutego 2010 r. upoważniająca Republikę Litewską do przedłużenia stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L45 - 5 z 201020.2.2010

  Decyzja Rady z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

 • Dz. U. L45 - 3 z 201020.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 144/2010 z dnia 19 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.