Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 45 POZ 10

Tytuł:

Decyzja wykonawcza Rady z dnia 16 lutego 2010 r. upoważniająca Republikę Litewską do przedłużenia stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Data ogłoszenia:2010-02-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 45 POZ 10

L 45/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.2.2010

DECYZJA WYKONAWCZA RADY z dnia 16 lutego 2010 r. upoważniająca Republikę Litewską do przedłużenia stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

(Jedynie tekst w języku litewskim jest autentyczny)

(2010/99/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 291 ust. 2,

podatku VAT z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług. Jednakże odbiorca, o ile jest podatnikiem mającym prawo do odliczania podatku VAT, może odliczyć ten podatek, nawet jeśli dostawca nie zapłacił go organom podatkowym.

uwzględniając dyrektywę Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (1), w szczególności jej art. 395 ust. 1,

(5)

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

Ze względu na charakter rynku oraz działających na nim przedsiębiorstw, Litwa napotkała trudności na rynku drewna, zdominowanym przez małe przedsiębiorstwa, będące często odsprzedawcami i pośrednikami, które okazały się trudne do kontrolowania przez organy podat­ kowe. Najbardziej rozpowszechnioną formą uchylania się od zobowiązań jest wystawienie faktury przez przedsię­ biorstwo, które następnie znika nie płacąc podatku, pozostawiając klientom ważną fakturę dającą podstawę do odliczenia VAT.

(1)

W piśmie zarejestrowanym przez Sekretariat Generalny Komisji w dniu 9 września 2009 r. Litwa zwróciła się o upoważnienie do dalszego stosowania środka stanowią­ cego odstępstwo od przepisów dyrektywy 2006/112/WE dotyczących określenia podatnika zobowiązanego do zapłaty organom podatkowym podatku od wartości dodanej (VAT).

(2)

Zgodnie z art. 395 ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE pismem z dnia 27 października 2009 r. Komisja poin­ formowała pozostałe państwa członkowskie o wniosku złożonym przez Litwę. Pismem z dnia 29 października 2009 r. Komisja zawiadomiła Litwę, że posiada wszystkie informacje, które uważa za konieczne do rozpatrzenia wniosku.

Poprzez wyznaczenie jako osoby zobowiązanej do uisz­ czenia podatku VAT w wymienionych powyżej przypad­ kach odbiorcy – o ile ma on status podatnika - odstęp­ stwo likwiduje trudności związane z poborem VAT, nie wpływając na kwotę należnego podatku. Rezultatem tego jest, z jednej strony, ułatwienie pracy organów podatko­ wych przy poborze podatku oraz, z drugiej strony, zapo­ bieżenie niektórym rodzajom uchylania się od opodatko­ wania lub unikania opodatkowania. W tym względzie, środek ten stanowi odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE, stanowiącego, że do zapłaty podatku jest zwykle obowiązany podatnik dokonujący dostawy towarów lub świadczenia usług.

(7)

(3)

Celem środka jest, by do zapłaty podatku VAT należnego od dostawy towarów i świadczenia usług w przypadku postępowań dotyczących niewypłacalności lub postę­ powań restrukturyzacyjnych pod nadzorem sądowym oraz transakcji dotyczących drewna nadal zobowiązani byli odbiorcy.

(8)

Upoważnienie do stosowania tego środka zostało wcześ­ niej przyznane na mocy decyzji Rady 2006/388/WE (2), zgodnie z mającą wówczas zastosowanie dyrektywą Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmo­ nizacji ustawodawstw państw członkowskich w od­ niesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (3).

(4)

Trudności finansowe często uniemożliwiają podatnikom, w stosunku do których toczy się postępowanie dotyczące niewypłacalności lub postępowanie restrukturyzacyjne pod nadzorem sądowym, zapłatę organom podatkowym

Stan prawny i faktyczny uzasadniający obecne zastoso­ wanie przedmiotowego środka upraszczającego pozostaje wciąż bez zmian. Należy zatem upoważnić Litwę do stosowania środka w kolejnym określonym przedziale czasowym.

(1) Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1.

(2) Dz.U. L 150 z 3.6.2006, s. 13. (3) Dz.U. L 145 z 13.6.1977, s. 1.

20.2.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 45/11

(9)

Niniejsze odstępstwo nie wpłynie negatywnie na zasoby własne Unii uzyskane z tytułu VAT,

Niniejszą decyzję stosuje się ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W drodze odstępstwa od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE, upoważnia się Litwę do dalszego wyznaczania podatników, na rzecz których dokonywane są następujące dostawy towarów i świadczenia usług, jako osób zobowiązanych do zapłaty podatku VAT: a) dostawy towarów i świadczenia usług przez podatnika, w stosunku do którego toczy się postępowanie dotyczące niewypłacalności lub postępowanie restrukturyzacyjne pod nadzorem sądowym; b) dostawy drewna. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem powiadomienia o niej.

Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Litewskiej.

Artykuł 4 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 lutego 2010 r.

W imieniu Rady

E. SALGADO

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 45 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L45 - 17 z 201020.2.2010

  Zalecenie Rady z dnia 16 lutego 2010 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (dziesiąty EFR) za rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L45 - 16 z 201020.2.2010

  Zalecenie Rady z dnia 16 lutego 2010 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (dziewiąty EFR) za rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L45 - 15 z 201020.2.2010

  Zalecenie Rady z dnia 16 lutego 2010 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (ósmy EFR) za rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L45 - 14 z 201020.2.2010

  Zalecenie Rady z dnia 16 lutego 2010 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (siódmy EFR) za rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L45 - 12 z 201020.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 19 lutego 2010 r. zezwalająca Finlandii na przyznanie pomocy w odniesieniu do nasion i materiału siewnego zbóż na rok zbioru plonów 2010 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 946)

 • Dz. U. L45 - 5 z 201020.2.2010

  Decyzja Rady z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

 • Dz. U. L45 - 3 z 201020.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 144/2010 z dnia 19 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L45 - 1 z 201020.2.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 143/2010 z dnia 15 lutego 2010 r. czasowo wycofujące szczególne rozwiązanie motywacyjne dotyczące zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów ustanowione na mocy rozporządzenia (WE) nr 732/2008 w odniesieniu do Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.