Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 45 POZ 12

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 19 lutego 2010 r. zezwalająca Finlandii na przyznanie pomocy w odniesieniu do nasion i materiału siewnego zbóż na rok zbioru plonów 2010 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 946)

Data ogłoszenia:2010-02-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 45 POZ 12

L 45/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.2.2010

DECYZJA KOMISJI z dnia 19 lutego 2010 r. zezwalająca Finlandii na przyznanie pomocy w odniesieniu do nasion i materiału siewnego zbóż na rok zbioru plonów 2010 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 946)

(Jedynie teksty w języku fińskim i szwedzkim są autentyczne)

(2010/100/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (5)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (1), w szczególności jego art. 182 ust. 2 akapit pierwszy w związku z jego art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organi­ zacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Finlandii zezwala się, w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 r., na przyznanie pomocy producentom prowadzącym działalność na jej terytorium i produkującym kwalifikowane nasiona oraz kwalifikowany materiał siewny zbóż, o których mowa w załączniku, w ramach limitów ilościo­ wych określonych w tym załączniku. Zezwolenie dotyczy wyłącznie w krajowym rejestrze Finlandii w Finlandii. Artykuł 2 Finlandia zapewnia, za pomocą odpowiedniego systemu kontroli, przyznawanie pomocy wyłącznie w odniesieniu do odmian, o których mowa w załączniku. Artykuł 3 Finlandia przekazuje Komisji wykaz odnośnych kwalifikowa­ nych odmian i informuje o wszelkich zmianach dokonanych w tym wykazie oraz przekazuje Komisji informacje na temat obszarów i ilości nasion oraz materiału siewnego zbóż, w odniesieniu do których przyznano pomoc. Artykuł 4 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2010 r. Artykuł 5 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Finlandii. odmian wymienionych i uprawianych jedynie

Pismem z dnia 6 października 2009 r. rząd Finlandii zwrócił się z wnioskiem o zezwolenie na przyznanie pomocy rolnikom w 2010 r. w odniesieniu do określo­ nych ilości odmian nasion i materiału siewnego zbóż, produkowanych wyłącznie w Finlandii ze względu na jej specyficzne warunki klimatyczne. Wniosek Finlandii dotyczy zezwolenia na przyznanie pomocy na hektar w odniesieniu do określonych obszarów uprawy nasion gatunków należących do Gramineae (trawy) i Leguminosae (rośliny strączkowe), wymienionych w załączniku XIII do rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. usta­ nawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (2), z wyjątkiem Phleum pratense L. (Tymotka), oraz w odniesieniu do określonych obszarów uprawy materiału siewnego zbóż. Pomoc, której dotyczy wniosek, musi spełniać wymogi określone w art. 182 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007. Pomoc dotyczy nasion i materiału siewnego odmian zbóż przeznaczonych do uprawy w Finlandii, które zostały przystosowane do warunków klimatycz­ nych tego kraju i nie są uprawiane w pozostałych państwach członkowskich. Zezwolenie Komisji powinno ograniczać się do odmian zawartych w wykazie odmian fińskich, które są uprawiane jedynie w Finlandii. Należy przewidzieć wymóg przedłożenia Komisji infor­ macji na temat środków podjętych przez Finlandię celem zapewnienia zgodności z limitami określonymi w niniejszej decyzji.

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli dnia 19 lutego 2010 r. W imieniu Komisji

Dacian CIOLOȘ

(4)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 30 z 31.1.2009, s. 16.

20.2.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 45/13

ZAŁĄCZNIK Nasiona Kwalifikuje się: obszar uprawy kwalifikowanych nasion gatunków należących do Gramineae (trawa) i Leguminosae (rośliny strączkowe), wymienionych w załączniku XIII do rozporządzenia (WE) nr 73/2009, z wyjątkiem Phleum pratense L. (Tymotka). Maksymalna kwota pomocy na hektar: Maksymalny budżet: Materiał siewny zbóż Kwalifikuje się: obszar uprawy kwalifikowanego materiału siewnego pszenicy, owsa, jęczmienia i żyta. Maksymalna kwota pomocy na hektar: Maksymalny budżet: 73 EUR 2 190 000 EUR 220 EUR 442 200 EUR

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 45 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L45 - 17 z 201020.2.2010

  Zalecenie Rady z dnia 16 lutego 2010 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (dziesiąty EFR) za rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L45 - 16 z 201020.2.2010

  Zalecenie Rady z dnia 16 lutego 2010 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (dziewiąty EFR) za rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L45 - 15 z 201020.2.2010

  Zalecenie Rady z dnia 16 lutego 2010 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (ósmy EFR) za rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L45 - 14 z 201020.2.2010

  Zalecenie Rady z dnia 16 lutego 2010 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (siódmy EFR) za rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L45 - 10 z 201020.2.2010

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 16 lutego 2010 r. upoważniająca Republikę Litewską do przedłużenia stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L45 - 5 z 201020.2.2010

  Decyzja Rady z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

 • Dz. U. L45 - 3 z 201020.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 144/2010 z dnia 19 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L45 - 1 z 201020.2.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 143/2010 z dnia 15 lutego 2010 r. czasowo wycofujące szczególne rozwiązanie motywacyjne dotyczące zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów ustanowione na mocy rozporządzenia (WE) nr 732/2008 w odniesieniu do Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.