Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 45 POZ 15

Tytuł:

Zalecenie Rady z dnia 16 lutego 2010 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (ósmy EFR) za rok budżetowy 2008

Data ogłoszenia:2010-02-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 45 POZ 15

20.2.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 45/15

ZALECENIE RADY z dnia 16 lutego 2010 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (ósmy EFR) za rok budżetowy 2008 (2010/102/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając czwartą Konwencję AKP-EWG podpisaną w Lomé dnia 15 grudnia 1989 r. (1) i zmienioną Umową zawartą na Mauritiusie dnia 4 listopada 1995 r. (2), uwzględniając Umowę wewnętrzną między przedstawicielami rządów państw członkowskich zebranych w Radzie w sprawie finansowania i zarządzania pomocą Wspólnoty na mocy drugiego protokołu finansowego do czwartej Konwencji AKPWE (3), dalej zwaną „Umową wewnętrzną”, ustanawiającą, między innymi, ósmy Europejski Fundusz Rozwoju (ósmy EFR), a w szczególności jej art. 33 ust. 3, uwzględniając rozporządzenie finansowe z dnia 16 czerwca 1998 r. dotyczące rozwoju współpracy finansowej w ramach czwartej Konwencji AKP-WE (4), a w szczególności jego art. 66–74, po zbadaniu rachunku dochodów i wydatków oraz bilansu dotyczących operacji ósmego EFR na dzień 31 grudnia

2008 r., a także sprawozdania Trybunału Obrachunkowego dotyczącego roku budżetowego 2008 wraz z odpowiedziami Komisji (5), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 33 ust. 3 Umowy wewnętrznej, Parlament Europejski, na zalecenie Rady, udziela Komisji absoluto­ rium z zarządzania finansowego ósmym EFR. Ogólna realizacja operacji ósmego EFR przez Komisję w roku budżetowym 2008 była zadowalająca,

(2)

NINIEJSZYM ZALECA Parlamentowi Europejskiemu udzielenie Komisji absolutorium z realizacji operacji ósmego EFR za rok budżetowy 2008.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 lutego 2010 r. W imieniu Rady

E. SALGADO

Przewodniczący

(1 ) (2 ) (3 ) (4 )

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

L L L L

229 156 156 191

z z z z

17.8.1991, s. 3. 29.5.1998, s. 3. 29.5.1998, s. 108. 7.7.1998, s. 53.

(5) Dz.U. C 269 z 10.11.2009, s. 257.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 45 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L45 - 17 z 201020.2.2010

  Zalecenie Rady z dnia 16 lutego 2010 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (dziesiąty EFR) za rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L45 - 16 z 201020.2.2010

  Zalecenie Rady z dnia 16 lutego 2010 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (dziewiąty EFR) za rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L45 - 14 z 201020.2.2010

  Zalecenie Rady z dnia 16 lutego 2010 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (siódmy EFR) za rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L45 - 12 z 201020.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 19 lutego 2010 r. zezwalająca Finlandii na przyznanie pomocy w odniesieniu do nasion i materiału siewnego zbóż na rok zbioru plonów 2010 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 946)

 • Dz. U. L45 - 10 z 201020.2.2010

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 16 lutego 2010 r. upoważniająca Republikę Litewską do przedłużenia stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L45 - 5 z 201020.2.2010

  Decyzja Rady z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

 • Dz. U. L45 - 3 z 201020.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 144/2010 z dnia 19 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L45 - 1 z 201020.2.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 143/2010 z dnia 15 lutego 2010 r. czasowo wycofujące szczególne rozwiązanie motywacyjne dotyczące zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów ustanowione na mocy rozporządzenia (WE) nr 732/2008 w odniesieniu do Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.