Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 46 POZ 12

Tytuł:

Decyzja Rady 2010/108/WPZiB z dnia 22 lutego 2010 r. przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Republice Mołdowy

Data ogłoszenia:2010-02-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 46 POZ 12

Strona 1 z 3
L 46/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.2.2010

DECYZJA RADY 2010/108/WPZiB z dnia 22 lutego 2010 r. przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Republice Mołdowy

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28, art. 31 ust. 2 i art. 33, uwzględniając wniosek Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

a) wnoszenie wkładu w pokojowe rozstrzygnięcie konfliktu naddniestrzańskiego i we wdrażanie takiego rozstrzygnięcia na podstawie wykonalnego rozwiązania, z poszanowaniem suwerenności i integralności terytorialnej Republiki Mołdowy w jej granicach uznanych przez społeczność międzynaro­ dową;

b) wnoszenie wkładu w umocnienie demokracji, praworząd­ ności oraz poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności wszystkich obywateli Republiki Mołdowy;

W dniu 15 lutego 2007 r. Rada przyjęła wspólne dzia­ łanie 2007/107/WPZiB (1) w sprawie mianowania Kálmána MIZSEIA Specjalnym Przedstawicielem Unii Europejskiej (SPUE) w Republice Mołdowy. W dniu 16 lutego 2009 r. Rada przyjęła wspólne dzia­ łanie 2009/132/WPZiB (2) przedłużające mandat SPUE do dnia 28 lutego 2010 r. Mandat SPUE należy przedłużyć do dnia 31 sierpnia 2010 r. Mandat SPUE może jednak zostać rozwiązany wcześniej, jeżeli Rada podejmie taką decyzję zgodnie z zaleceniem Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (WP) w następstwie wejścia w życie decyzji ustanawiającej Euro­ pejską Służbę Działań Zewnętrznych. SPUE będzie wykonywać swój mandat w sytuacji, która może ulec pogorszeniu i mogłaby zaszkodzić celom wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa okre­ ślonym w art. 21 Traktatu,

c) wspieranie dobrych i bliskich stosunków między Republiką Mołdowy a Unią na podstawie wspólnych wartości i interesów, jak określono w planie działań europejskiej poli­ tyki sąsiedztwa (EPS);

(2)

d) pomoc w zwalczaniu handlu ludźmi oraz nielegalnego handlu bronią i innymi towarami pochodzącymi z Republiki Mołdowy i przewożonymi przez jej terytorium;

(3)

e) wnoszenie wkładu we wzmocnienie stabilności i współpracy w regionie;

f) zwiększenie skuteczności i widoczności Unii w Republice Mołdowy i w regionie;

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

g) zwiększenie skuteczności kontroli granicznych i celnych oraz działań związanych z ochroną granic w Republice Mołdowy i na Ukrainie, prowadzonych w szczególności przez misję graniczną UE wzdłuż wspólnej granicy tych państw, ze szczególnym uwzględnieniem odcinka naddniestrzańskiego.

Artykuł 1 Specjalny Przedstawiciel Unii Europejskiej Niniejszym przedłuża się mandat Kálmána MIZSEIA jako Specjal­ nego Przedstawiciela Unii Europejskiej (SPUE) w Republice Mołdowy do dnia 31 sierpnia 2010 r. Mandat SPUE może zostać rozwiązany wcześniej, jeżeli Rada podejmie taką decyzję zgodnie z zaleceniem WP w następstwie wejścia w życie decyzji ustanawiającej Europejską Służbę Działań Zewnętrznych. Artykuł 2 Cele polityki 1. Mandat SPUE opiera się na celach polityki Unii Europej­ skiej (UE) w Republice Mołdowy. Cele te obejmują:

(1) Dz.U. L 46 z 16.2.2007, s. 59. (2) Dz.U. L 46 z 17.2.2009, s. 50.

2. SPUE wspiera działalność WP w Republice Mołdowy i w regionie.

Artykuł 3 Mandat 1. Dla osiągnięcia celów polityki mandat SPUE obejmuje:

a) zwiększenie wkładu Unii w rozstrzygnięcie konfliktu naddniestrzańskiego zgodnie z ustalonymi celami polityki Unii i w ścisłej koordynacji z OBWE, przez reprezentowanie Unii za pośrednictwem stosownych kanałów i na ustalonych forach oraz przez nawiązywanie i utrzymywanie bliskich kontaktów ze wszystkimi właściwymi podmiotami;

23.2.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 46 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L46 - 30 z 201023.2.2010

  Decyzja Rady 2010/113/WPZiB z dnia 22 lutego 2010 r. przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Regionie Wielkich Jezior Afrykańskich

 • Dz. U. L46 - 27 z 201023.2.2010

  Decyzja Rady 2010/112/WPZiB z dnia 22 lutego 2010 r. przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Azji Środkowej

 • Dz. U. L46 - 23 z 201023.2.2010

  Decyzja Rady 2010/111/WPZiB z dnia 22 lutego 2010 r. przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L46 - 20 z 201023.2.2010

  Decyzja Rady 2010/110/WPZiB z dnia 22 lutego 2010 r. przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie

 • Dz. U. L46 - 16 z 201023.2.2010

  Dezycja Rady 2010/109/WPZiB z dnia 22 lutego 2010 r. przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Regionie Południowego Kaukazu

 • Dz. U. L46 - 8 z 201023.2.2010

  Decyzja Rady 2010/107/WPZiB z dnia 22 lutego 2010 r. przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Bliskowschodniego Procesu Pokojowego

 • Dz. U. L46 - 5 z 201023.2.2010

  Decyzja Rady 2010/106/WPZiB z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie przedłużenia mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Kryzysu w Gruzji

 • Dz. U. L46 - 3 z 201023.2.2010

  Decyzja Rady 2010/105/WPZiB z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie rozszerzenia środków ograniczających skierowanych przeciwko kierownictwu regionu Naddniestrza w Republice Mołdowy

 • Dz. U. L46 - 1 z 201023.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 145/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.