Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 46 POZ 16

Tytuł:

Dezycja Rady 2010/109/WPZiB z dnia 22 lutego 2010 r. przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Regionie Południowego Kaukazu

Data ogłoszenia:2010-02-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 46 POZ 16

Strona 1 z 3
L 46/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.2.2010

DEZYCJA RADY 2010/109/WPZiB z dnia 22 lutego 2010 r. przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Regionie Południowego Kaukazu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Artykuł 2 Cele polityki 1. Mandat SPUE jest oparty na celach polityki Unii Europej­ skiej w odniesieniu do regionu Południowego Kaukazu. Cele te obejmują:

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28, art. 31 ust. 2 i art. 33,

uwzględniając wniosek Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

a) pomoc Armenii, Azerbejdżanowi i Gruzji w przeprowadzaniu reform politycznych i gospodarczych, zwłaszcza w dziedzinie praworządności, demokratyzacji, praw człowieka, dobrych rządów, rozwoju oraz zmniejszania ubóstwa;

(1)

W dniu 20 lutego 2006 r. Rada przyjęła wspólne dzia­ łanie 2006/121/WPZiB (1) w sprawie mianowania Petera SEMNEBY’EGO Specjalnym Przedstawicielem Unii Europej­ skiej (SPUE) w Regionie Południowego Kaukazu.

b) zgodnie z istniejącymi mechanizmami – zapobieganie konfliktom w regionie, przyczynianie się do pokojowego rozwiązywania konfliktów, również przez wspieranie powrotu uchodźców i przesiedleńców wewnętrznych;

(2)

W dniu 16 lutego 2009 r. Rada przyjęła wspólne dzia­ łanie 2009/133/WPZiB (2) zmieniające i przedłużające mandat SPUE do dnia 28 lutego 2010 r.

c) konstruktywne działania z głównymi zainteresowanymi podmiotami dotyczące regionu;

(3)

Mandat SPUE należy przedłużyć do dnia 31 sierpnia 2010 r. Mandat SPUE może być jednak rozwiązany wcześniej, jeżeli Rada podejmie taką decyzję zgodnie z zaleceniem Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Bezpieczeństwa (WP) w następstwie wejścia w życie decyzji ustanawiającej Europejską Służbę Działań Zewnętrznych.

d) zachęcanie do i wspieranie dalszej współpracy między państwami tego regionu, zwłaszcza między państwami regionu Południowego Kaukazu, w tym w zakresie kwestii gospodarczych, energii i transportu;

e) zwiększanie skuteczności i widoczności Unii w regionie.

(4) SPUE będzie wykonywać swój mandat w sytuacji, która

może ulec pogorszeniu i zaszkodzić celom wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa określonym w art. 21 Traktatu,

2.

SPUE wspiera działania WP w regionie.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 3 Mandat Dla osiągnięcia celów polityki mandat SPUE obejmuje:

Artykuł 1 Specjalny Przedstawiciel Unii Europejskiej Mandat Petera SEMNEBY’EGO jako Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Regionie Południowego Kaukazu zostaje niniejszym przedłużony do dnia 31 sierpnia 2010 r. Mandat SPUE może zostać rozwiązany wcześniej, jeżeli Rada podejmie taką decyzję zgodnie z zaleceniem WP w następstwie wejścia w życie decyzji ustanawiającej Europejską Służbę Działań Zewnętrznych.

(1) Dz.U. L 49 z 21.2.2006, s. 14. (2) Dz.U. L 46 z 17.2.2009, s. 53.

a) rozwijanie kontaktów z rządami, parlamentami, instytucjami sądowniczymi i społeczeństwem obywatelskim w regionie;

b) zachęcanie Armenii, Azerbejdżanu i Gruzji do współpracy w zakresie zagadnień regionalnych stanowiących wspólny przedmiot zainteresowania, takich jak wspólne zagrożenia bezpieczeństwa, zwalczanie terroryzmu, nielegalnego handlu i przestępczości zorganizowanej;

23.2.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 46/17

c) wkład w zapobieganie konfliktom i pomoc w stwarzaniu warunków do osiągania postępów w rozstrzyganiu konfliktów, w tym przez zalecenia dotyczące działań zwią­ zanych ze społeczeństwem obywatelskim i rewitalizacją tery­ toriów, bez uszczerbku dla Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

— pomoc gruzińskiej straży granicznej i innym instytucjom rządowym w Tbilisi w realizacji całościowej, zintegro­ wanej strategii kontroli granic,

d) wkład w rozstrzyganie konfliktów i ułatwianie realizacji takich rozstrzygnięć w ścisłej współpracy z Sekretarzem Generalnym Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz mobilnym zespołem ONZ, Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie i jej Grupą Mińską;

— współpraca z gruzińskimi władzami w celu usprawnienia komunikacji między Tbilisi i granicą, w tym mentoring. Służyć temu będą kontakty i bliska współpraca na wszystkich szczeblach struktury dowodzenia między Tbilisi a granicą (z wyłączeniem działań terenowych w Abchazji i Osetii Południowej);

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 46 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L46 - 30 z 201023.2.2010

  Decyzja Rady 2010/113/WPZiB z dnia 22 lutego 2010 r. przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Regionie Wielkich Jezior Afrykańskich

 • Dz. U. L46 - 27 z 201023.2.2010

  Decyzja Rady 2010/112/WPZiB z dnia 22 lutego 2010 r. przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Azji Środkowej

 • Dz. U. L46 - 23 z 201023.2.2010

  Decyzja Rady 2010/111/WPZiB z dnia 22 lutego 2010 r. przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L46 - 20 z 201023.2.2010

  Decyzja Rady 2010/110/WPZiB z dnia 22 lutego 2010 r. przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie

 • Dz. U. L46 - 12 z 201023.2.2010

  Decyzja Rady 2010/108/WPZiB z dnia 22 lutego 2010 r. przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Republice Mołdowy

 • Dz. U. L46 - 8 z 201023.2.2010

  Decyzja Rady 2010/107/WPZiB z dnia 22 lutego 2010 r. przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Bliskowschodniego Procesu Pokojowego

 • Dz. U. L46 - 5 z 201023.2.2010

  Decyzja Rady 2010/106/WPZiB z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie przedłużenia mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Kryzysu w Gruzji

 • Dz. U. L46 - 3 z 201023.2.2010

  Decyzja Rady 2010/105/WPZiB z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie rozszerzenia środków ograniczających skierowanych przeciwko kierownictwu regionu Naddniestrza w Republice Mołdowy

 • Dz. U. L46 - 1 z 201023.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 145/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.