Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 46 POZ 20

Tytuł:

Decyzja Rady 2010/110/WPZiB z dnia 22 lutego 2010 r. przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie

Data ogłoszenia:2010-02-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 46 POZ 20

Strona 1 z 3
L 46/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.2.2010

DECYZJA RADY 2010/110/WPZiB z dnia 22 lutego 2010 r. przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28, art. 31 ust. 2 i art. 33, uwzględniając wniosek Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

w tym przez ułatwienie realizacji porozumienia pokojowego w sprawie Darfuru (DPA), jak również w celu ułatwiania reali­ zacji ogólnego porozumienia pokojowego (CPA) oraz wspierania dialogu pomiędzy stronami w południowej części Sudanu, a także ułatwiania realizacji porozumienia pokojowego w sprawie wschodniego Sudanu (ESPA), z należytym uwzględ­ nieniem regionalnych konsekwencji tych problemów oraz zasady samodzielnej odpowiedzialności Afryki. Artykuł 3 Mandat 1. Dla osiągnięcia wymienionych celów polityki mandat SPUE obejmuje: a) współdziałanie z UA, rządem Sudanu, rządem Sudanu Połu­ dniowego, ugrupowaniami zbrojnymi z Darfuru, innymi stronami w Sudanie oraz społeczeństwem obywatelskim i organizacjami pozarządowymi w Darfurze, a także utrzy­ mywanie ścisłej współpracy z ONZ i innymi stosownymi podmiotami międzynarodowymi z myślą o realizacji celów polityki Unii; b) reprezentowanie Unii podczas rozmów prowadzonych przez strony konfliktu w Darfurze, podczas posiedzeń wysokiego szczebla Wspólnej Komisji, jak również, jeśli będzie to wymagane, na innych stosownych posiedzeniach; c) reprezentowanie Unii, gdy jest to możliwe, w komisjach oceniających realizację porozumień CPA i DPA; d) śledzenie wydarzeń związanych z realizacją ESPA; e) zapewnianie spójności pomocy w zarządzaniu kryzysowym udzielanej przez Unię w Darfurze z ogólnymi stosunkami politycznymi Unii z Sudanem; f) w dziedzinie praw człowieka, w tym praw dzieci i kobiet, oraz w dziedzinie walki z bezkarnością w Sudanie – śledzenie sytuacji i utrzymywanie stałych kontaktów z władzami Sudanu, UA i ONZ, w szczególności z Biurem Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka, obserwatorami praw człowieka działającymi w regionie oraz z Urzędem Prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego. 2. W celu sprawowania swojego mandatu SPUE między innymi: a) obserwuje wszelkie działania Unii; b) wspiera proces polityczny oraz działania z realizacją porozumień CPA, DPA i ESPA; oraz związane

W dniu 19 kwietnia 2007 r. Rada przyjęła decyzję 2007/238/WPZiB (1) w sprawie mianowania Torbena BRYLLEGO Specjalnym Przedstawicielem Unii Europejskiej (SPUE) w Sudanie. W dniu 16 lutego 2009 r. Rada przyjęła wspólne dzia­ łanie 2009/134/WPZiB (2) zmieniające i przedłużające mandat SPUE do dnia 28 lutego 2010 r. Mandat SPUE należy przedłużyć do dnia 31 sierpnia 2010 r. Mandat SPUE może jednak wygasnąć wcześniej, jeżeli Rada podejmie taką decyzję zgodnie z zaleceniem Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (WP) w następstwie wejścia w życie decyzji ustanawiającej Europejską Służbę Działań Zewnętrznych.

SPUE będzie wykonywał swój mandat w sytuacji, która

(2)

(3)

(4)

może ulec pogorszeniu i zaszkodzić celom wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa określonym w art. 21 Traktatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Specjalny Przedstawiciel Unii Europejskiej Mandat Torbena BRYLLEGO, Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej (SPUE) w Sudanie, zostaje niniejszym przedłużony do dnia 31 sierpnia 2010 r. Mandat SPUE może wygasnąć wcześniej, jeżeli Rada podejmie taką decyzję zgodnie z zaleceniem WP w następstwie wejścia w życie decyzji ustana­ wiającej Europejską Służbę Działań Zewnętrznych. Artykuł 2 Cele polityki Podstawą mandatu SPUE są cele polityki Unii Europejskiej (UE) w Sudanie, w szczególności dotyczące: wysiłków podejmowa­ nych w ramach społeczności międzynarodowej i wspierania Unii Afrykańskiej (UA) i Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) w celu udzielenia stronom sudańskim, UA i ONZ pomocy w osiągnięciu politycznego rozwiązania konfliktu w Darfurze,

(1) Dz.U. L 103 z 20.4.2007, s. 52. (2) Dz.U. L 46 z 17.2.2009, s. 57.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 46 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L46 - 30 z 201023.2.2010

  Decyzja Rady 2010/113/WPZiB z dnia 22 lutego 2010 r. przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Regionie Wielkich Jezior Afrykańskich

 • Dz. U. L46 - 27 z 201023.2.2010

  Decyzja Rady 2010/112/WPZiB z dnia 22 lutego 2010 r. przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Azji Środkowej

 • Dz. U. L46 - 23 z 201023.2.2010

  Decyzja Rady 2010/111/WPZiB z dnia 22 lutego 2010 r. przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L46 - 16 z 201023.2.2010

  Dezycja Rady 2010/109/WPZiB z dnia 22 lutego 2010 r. przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Regionie Południowego Kaukazu

 • Dz. U. L46 - 12 z 201023.2.2010

  Decyzja Rady 2010/108/WPZiB z dnia 22 lutego 2010 r. przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Republice Mołdowy

 • Dz. U. L46 - 8 z 201023.2.2010

  Decyzja Rady 2010/107/WPZiB z dnia 22 lutego 2010 r. przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Bliskowschodniego Procesu Pokojowego

 • Dz. U. L46 - 5 z 201023.2.2010

  Decyzja Rady 2010/106/WPZiB z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie przedłużenia mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Kryzysu w Gruzji

 • Dz. U. L46 - 3 z 201023.2.2010

  Decyzja Rady 2010/105/WPZiB z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie rozszerzenia środków ograniczających skierowanych przeciwko kierownictwu regionu Naddniestrza w Republice Mołdowy

 • Dz. U. L46 - 1 z 201023.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 145/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.