Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 46 POZ 3

Tytuł:

Decyzja Rady 2010/105/WPZiB z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie rozszerzenia środków ograniczających skierowanych przeciwko kierownictwu regionu Naddniestrza w Republice Mołdowy

Data ogłoszenia:2010-02-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 46 POZ 3

23.2.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 46/3

DECYZJE

DECYZJA RADY 2010/105/WPZiB z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie rozszerzenia środków ograniczających skierowanych przeciwko kierownictwu regionu Naddniestrza w Republice Mołdowy

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 1. Stosowanie środków ograniczających przewidzianych we wspólnym stanowisku 2008/160/WPZiB jest niniejszym prze­ dłużone do dnia 27 lutego 2011 r. 2. Stosowanie środków ograniczających przewidzianych we wspólnym stanowisku 2008/160/WPZiB jest niniejszym zawie­ szone do dnia 30 września 2010 r. 3. Rada rozważy zasadność kontynuacji zawieszenia środków ograniczających oraz dokona przeglądu wykazów zamieszczonych w załącznikach I i II do wspólnego stanowiska 2008/160/WPZiB przed dniem 30 września 2010 r. Artykuł 2 1. Osoby wymienione w załączniku I do niniejszej decyzji zostają usunięte z wykazu zawartego w załączniku I do wspól­ nego stanowiska 2008/160/WPZiB. 2. Osoba wymieniona w załączniku II do niniejszej decyzji zostaje usunięta z wykazu zawartego w załączniku II do wspól­ nego stanowiska 2008/160/WPZiB. Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. Artykuł 4 Niniejszą decyzję publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W dniu 25 lutego 2008 r. Rada przyjęła wspólne stano­ wisko 2008/160/WPZiB dotyczące środków ograniczają­ cych skierowanych przeciwko kierownictwu regionu Naddniestrza w Republice Mołdowy (1). Obowiązywanie tych środków ograniczających zostało przedłużone na mocy wspólnego stanowiska Rady 2009/139/WPZiB (2) do dnia 27 lutego 2010 r. Jak wynika z przeglądu wspólnego stanowiska 2008/160/WPZiB, obowiązywanie środków ograniczają­ cych należy przedłużyć o kolejnych 12 miesięcy. W celu wsparcia postępów prowadzących do osiągnięcia politycznego rozwiązania konfliktu naddniestrzańskiego, pomyślnego zmierzenia się z pozostałymi problemami szkół posługujących się alfabetem łacińskim oraz przy­ wrócenia swobodnego przepływu osób, stosowanie środków ograniczających powinno zostać zawieszone do dnia 30 września 2010 r. Na koniec tego okresu Rada dokona przeglądu środków ograniczających w świetle aktualnej sytuacji, zwłaszcza w odniesieniu do kwestii wspomnianych powyżej. Rada może w dowolnym momencie podjąć decyzję o ponownym zastosowaniu lub zniesieniu ograniczeń w podróżowaniu. Nie ma już jednak podstaw, o których mowa w art. 1 ust. 1 ppkt (i) i (ii) wspólnego stanowiska 2008/160/WPZiB do utrzymywania pewnych osób na wykazach znajdujących się w załączniku I i II do tego wspólnego stanowiska. Wykazy te powinny zatem zostać odpowiednio zmienione,

(2)

(3)

(4)

Sporządzono w Brukseli dnia 22 lutego 2010 r. W imieniu Rady

C. ASHTON

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 51 z 26.2.2008, s. 23. (2) Dz.U. L 46 z 17.2.2009, s. 76.

L 46/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.2.2010

ZAŁĄCZNIK I Wykaz osób, o których mowa w art. 1 ust. 1 ppkt. (i) 4. MARAKUTSA, Grigory Stepanovich, 10. ZAKHAROV, Viktor Pavlovich,

ZAŁĄCZNIK II Wykaz osób, o których mowa w art. 1 ust. 1 ppkt. (ii) 1. URSKAYA, Galina Vasilyevna.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 46 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L46 - 30 z 201023.2.2010

  Decyzja Rady 2010/113/WPZiB z dnia 22 lutego 2010 r. przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Regionie Wielkich Jezior Afrykańskich

 • Dz. U. L46 - 27 z 201023.2.2010

  Decyzja Rady 2010/112/WPZiB z dnia 22 lutego 2010 r. przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Azji Środkowej

 • Dz. U. L46 - 23 z 201023.2.2010

  Decyzja Rady 2010/111/WPZiB z dnia 22 lutego 2010 r. przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L46 - 20 z 201023.2.2010

  Decyzja Rady 2010/110/WPZiB z dnia 22 lutego 2010 r. przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie

 • Dz. U. L46 - 16 z 201023.2.2010

  Dezycja Rady 2010/109/WPZiB z dnia 22 lutego 2010 r. przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Regionie Południowego Kaukazu

 • Dz. U. L46 - 12 z 201023.2.2010

  Decyzja Rady 2010/108/WPZiB z dnia 22 lutego 2010 r. przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Republice Mołdowy

 • Dz. U. L46 - 8 z 201023.2.2010

  Decyzja Rady 2010/107/WPZiB z dnia 22 lutego 2010 r. przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Bliskowschodniego Procesu Pokojowego

 • Dz. U. L46 - 5 z 201023.2.2010

  Decyzja Rady 2010/106/WPZiB z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie przedłużenia mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Kryzysu w Gruzji

 • Dz. U. L46 - 1 z 201023.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 145/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.