Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 46 POZ 30

Tytuł:

Decyzja Rady 2010/113/WPZiB z dnia 22 lutego 2010 r. przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Regionie Wielkich Jezior Afrykańskich

Data ogłoszenia:2010-02-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 46 POZ 30

Strona 1 z 4
L 46/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.2.2010

DECYZJA RADY 2010/113/WPZiB z dnia 22 lutego 2010 r. przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Regionie Wielkich Jezior Afrykańskich

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28, art. 31 ust. 2 i art. 33, uwzględniając wniosek Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

w regionie Wielkich Jezior Afrykańskich i koncentruje się szcze­ gólnie na wymiarze regionalnym wydarzeń w państwach poło­ żonych na tym obszarze. Cele te są związane w szczególności z propagowaniem przestrzegania podstawowych zasad demo­ kracji i dobrych rządów, w tym poszanowania praw człowieka i praworządności, i obejmują: a) wnoszenie aktywnego i skutecznego wkładu w konsekwentną, trwałą i odpowiedzialną politykę Unii w regionie Wielkich Jezior Afrykańskich i propagowanie ogólnego spójnego podejścia Unii w regionie; SPUE wspiera działania WP w tym regionie; b) zapewnienie stałego zaangażowania Unii w procesy stabili­ zacji i odbudowy w regionie, przez aktywną obecność w terenie i na odpowiednich forach międzynarodowych, utrzymywanie kontaktów z głównymi zainteresowanymi stronami, a także wnoszenie wkładu w zarządzanie kryzy­ sowe; c) wnoszenie wkładu po zakończeniu okresu przejściowego w Demokratycznej Republice Konga (DRK), w szczególności w odniesieniu do politycznego procesu umacniania nowych instytucji i definiowania szerszych międzynarodowych ram konsultacji i koordynacji politycznej z nowym rządem; d) wnoszenie wkładu, w ścisłej współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych/MONUC, w międzynarodowe wysiłki na rzecz wspierania realizacji kompleksowej reformy sektora bezpieczeństwa w DRK, w szczególności w świetle roli koordynatora, którą Unia gotowa jest odgrywać w tym kontekście; e) wnoszenie wkładu w odpowiednie działania następcze po konferencji międzynarodowej na temat regionu Wielkich Jezior, w szczególności przez nawiązanie bliskich kontaktów z Sekretariatem ds. Wielkich Jezior oraz jego sekretarzem wykonawczym, a także z trojką mechanizmu następczego, oraz przez propagowanie dobrosąsiedzkich stosunków w regionie; f) zajęcie się wciąż istotnym problemem ugrupowań zbrojnych działających ponad granicami, niosących ryzyko destabilizacji państw w regionie i zwiększania ich problemów wewnętrz­ nych; g) wnoszenie wkładu w stabilizację po konflikcie w Burundi, Rwandzie i Ugandzie, w szczególności przez uczestniczenie w negocjacjach pokojowych z ugrupowaniami zbrojnymi, takimi jak FNL czy LRA.

W dniu 15 lutego 2007 r. Rada przyjęła wspólne dzia­ łanie 2007/112/WPZiB (1), zgodnie z którym Roeland VAN DE GEER został mianowany Specjalnym Przedstawi­ cielem Unii Europejskiej (SPUE) w Regionie Wielkich Jezior Afrykańskich. W dniu 16 lutego 2009 r. Rada przyjęła wspólne dzia­ łanie 2009/128/WPZiB (2) zmieniające i przedłużające mandat SPUE do dnia 28 lutego 2010 r. Mandat SPUE należy przedłużyć do dnia 31 sierpnia 2010 r. Mandat SPUE może jednak wygasnąć wcześniej, jeżeli Rada podejmie taką decyzję zgodnie z zaleceniem Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (WP) w następstwie wejścia w życie decyzji ustanawiającej Europejską Służbę Działań Zewnętrznych.

SPUE będzie wykonywać swój mandat w sytuacji, która

(2)

(3)

(4)

może ulec pogorszeniu i zaszkodzić celom wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa określonym w art. 21 Traktatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Specjalny Przedstawiciel Unii Europejskiej Mandat Roelanda VAN DE GEERA jako Specjalnego Przedstawi­ ciela Unii Europejskiej (SPUE) w Regionie Wielkich Jezior Afry­ kańskich zostaje niniejszym przedłużony do dnia 31 sierpnia 2010 r. Mandat SPUE może wygasnąć wcześniej, jeżeli Rada podejmie taką decyzję zgodnie z zaleceniem WP w następstwie wejścia w życie decyzji ustanawiającej Europejską Służbę Działań Zewnętrznych. Artykuł 2 Cele polityki Mandat SPUE opiera się na celach polityki Unii Europejskiej (UE) związanych z dalszą stabilizacją i poprawą sytuacji po konflikcie

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 46 POZ 30 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L46 - 27 z 201023.2.2010

  Decyzja Rady 2010/112/WPZiB z dnia 22 lutego 2010 r. przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Azji Środkowej

 • Dz. U. L46 - 23 z 201023.2.2010

  Decyzja Rady 2010/111/WPZiB z dnia 22 lutego 2010 r. przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L46 - 20 z 201023.2.2010

  Decyzja Rady 2010/110/WPZiB z dnia 22 lutego 2010 r. przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie

 • Dz. U. L46 - 16 z 201023.2.2010

  Dezycja Rady 2010/109/WPZiB z dnia 22 lutego 2010 r. przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Regionie Południowego Kaukazu

 • Dz. U. L46 - 12 z 201023.2.2010

  Decyzja Rady 2010/108/WPZiB z dnia 22 lutego 2010 r. przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Republice Mołdowy

 • Dz. U. L46 - 8 z 201023.2.2010

  Decyzja Rady 2010/107/WPZiB z dnia 22 lutego 2010 r. przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Bliskowschodniego Procesu Pokojowego

 • Dz. U. L46 - 5 z 201023.2.2010

  Decyzja Rady 2010/106/WPZiB z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie przedłużenia mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Kryzysu w Gruzji

 • Dz. U. L46 - 3 z 201023.2.2010

  Decyzja Rady 2010/105/WPZiB z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie rozszerzenia środków ograniczających skierowanych przeciwko kierownictwu regionu Naddniestrza w Republice Mołdowy

 • Dz. U. L46 - 1 z 201023.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 145/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.