Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 46 POZ 8

Tytuł:

Decyzja Rady 2010/107/WPZiB z dnia 22 lutego 2010 r. przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Bliskowschodniego Procesu Pokojowego

Data ogłoszenia:2010-02-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 46 POZ 8

Strona 1 z 4
L 46/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.2.2010

DECYZJA RADY 2010/107/WPZiB z dnia 22 lutego 2010 r. przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Bliskowschodniego Procesu Pokojowego

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Artykuł 2 Cele polityki 1. Mandat SPUE opiera się na celach polityki Unii Europej­ skiej (UE) w odniesieniu do bliskowschodniego procesu poko­ jowego.

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28, art. 31 ust. 2 i art. 33,

uwzględniając wniosek Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

2.

Cele te obejmują:

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 21 lipca 2003 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2003/537/WPZiB (1) w sprawie mianowania Marca OTTEGO Specjalnym Przedstawicielem Unii Europejskiej (SPUE) ds. Bliskowschodniego Procesu Pokojowego.

a) osiągnięcie rozwiązania opartego na koncepcji dwóch państw, w którym Izrael oraz demokratyczne, samodzielne, pokojowe i suwerenne państwo palestyńskie współistnieją w bezpiecznych i uznanych granicach, utrzymując normalne stosunki ze swoimi sąsiadami zgodnie z rezolucjami Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 242 (1967), 338 (1973), 1397 (2002) i 1402 (2002) oraz zgodnie z zasadami konferencji madryckiej;

(2)

W dniu 16 lutego 2009 r. Rada przyjęła wspólne dzia­ łanie 2009/136/WPZiB (2) zmieniające i przedłużające mandat SPUE do dnia 28 lutego 2010 r.

b) rozwiązanie problemu izraelsko-syryjskiego i izraelsko-libań­ skiego;

(3)

Mandat SPUE należy przedłużyć do dnia 31 sierpnia 2010 r. Mandat SPUE może jednak zostać rozwiązany wcześniej, jeżeli Rada podejmie taką decyzję zgodnie z zaleceniem Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Bezpieczeństwa (WP) w następstwie wejścia w życie decyzji ustanawiającej Europejską Służbę Działań Zewnętrznych.

c) uczciwe rozwiązanie złożonego problemu Jerozolimy i sprawiedliwe, trwałe i uzgodnione rozwiązanie problemu uchodźców palestyńskich;

(4)

SPUE będzie wykonywać swój mandat w sytuacji, która

może ulec pogorszeniu i mogłaby zaszkodzić celom wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa okre­ ślonym w art. 21 Traktatu,

d) dalsze działania w następstwie konferencji z Annapolis zmie­ rzające do uzgodnienia ostatecznego statusu i utworzenia państwa palestyńskiego, obejmujące także wzmocnienie roli kwartetu jako strażnika przestrzegania harmonogramu działań, zwłaszcza w zakresie bieżącego nadzorowania reali­ zacji zobowiązań obydwu stron w ramach tego harmono­ gramu i zgodnie ze wszystkimi staraniami na szczeblu międzynarodowym na rzecz zaprowadzenia ogólnego pokoju arabsko-izraelskiego;

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Specjalny Przedstawiciel Unii Europejskiej Niniejszym przedłuża się mandat Marca OTTEGO jako Specjal­ nego Przedstawiciela Unii Europejskiej (SPUE) ds. Blisko­ wschodniego Procesu Pokojowego do dnia 31 sierpnia 2010 r. Mandat SPUE może zostać rozwiązany wcześniej, jeżeli Rada podejmie taką decyzję zgodnie z zaleceniem WP w następstwie wejścia w życie decyzji ustanawiającej Europejską Służbę Działań Zewnętrznych.

(1) Dz.U. L 184 z 23.7.2003, s. 45. (2) Dz.U. L 46 z 17.2.2009, s. 65.

e) ustanowienie trwałych i skutecznych rozwiązań dotyczących sił policyjnych podlegających zwierzchnictwu palestyń­ skiemu, zgodnie z najwyższymi standardami międzynarodo­ wymi, we współpracy z programami rozwoju instytucjonal­ nego Unii, jak również zgodnie z innymi działaniami podej­ mowanymi na szczeblu międzynarodowym w obszarze bezpieczeństwa, w tym z reformą wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych;

f) ponowne otwarcie przejść granicznych w Strefie Gazy – w tym przejścia w Rafah m.in. po to, by zaspokoić ogromne potrzeby humanitarne ludności – oraz zapewnianie obec­ ności strony trzeciej, jeśli zostało to uzgodnione przez obydwie strony, we współpracy z Unią w ramach jej działań na rzecz tworzenia instytucji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 46 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L46 - 30 z 201023.2.2010

  Decyzja Rady 2010/113/WPZiB z dnia 22 lutego 2010 r. przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Regionie Wielkich Jezior Afrykańskich

 • Dz. U. L46 - 27 z 201023.2.2010

  Decyzja Rady 2010/112/WPZiB z dnia 22 lutego 2010 r. przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Azji Środkowej

 • Dz. U. L46 - 23 z 201023.2.2010

  Decyzja Rady 2010/111/WPZiB z dnia 22 lutego 2010 r. przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L46 - 20 z 201023.2.2010

  Decyzja Rady 2010/110/WPZiB z dnia 22 lutego 2010 r. przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie

 • Dz. U. L46 - 16 z 201023.2.2010

  Dezycja Rady 2010/109/WPZiB z dnia 22 lutego 2010 r. przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Regionie Południowego Kaukazu

 • Dz. U. L46 - 12 z 201023.2.2010

  Decyzja Rady 2010/108/WPZiB z dnia 22 lutego 2010 r. przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Republice Mołdowy

 • Dz. U. L46 - 5 z 201023.2.2010

  Decyzja Rady 2010/106/WPZiB z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie przedłużenia mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Kryzysu w Gruzji

 • Dz. U. L46 - 3 z 201023.2.2010

  Decyzja Rady 2010/105/WPZiB z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie rozszerzenia środków ograniczających skierowanych przeciwko kierownictwu regionu Naddniestrza w Republice Mołdowy

 • Dz. U. L46 - 1 z 201023.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 145/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.