Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 47 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 146/2010 z dnia 23 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1122/2009 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 odnośnie do zasady wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli w ramach systemów wsparcia bezpośredniego przewidzianych w wymienionym rozporządzeniu oraz wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności w ramach systemu wsparcia ustanowionego dla sektora wina

Data ogłoszenia:2010-02-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 47 POZ 1

Strona 1 z 3
24.2.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 47/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 146/2010 z dnia 23 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1122/2009 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 odnośnie do zasady wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli w ramach systemów wsparcia bezpośredniego przewidzianych w wymienionym rozporządzeniu oraz wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności w ramach systemu wsparcia ustanowionego dla sektora wina

KOMISJA EUROPEJSKA, (3)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 85x i 103za w związku z art. 4, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchy­ lające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (2), w szczególności jego art. 142 lit. c), k) i n), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W art. 64 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 73/2009 usta­ nawia się odstępstwo, w przypadku gdy rolnik, którego dotyczy włączenie wsparcia związanego z wielkością produkcji, nie posiada żadnych uprawnień do płatności, lecz zgłasza pewną liczbę dzierżawionych uprawnień do płatności w pierwszym roku włączenia tego wsparcia. Takiemu rolnikowi należy przyznać uprawnienia, w odniesieniu do których stosuje się odstępstwo w zakresie ich aktywacji. W celu zagwarantowania skutecznej kontroli należy zapewnić identyfikowalność tych uprawnień.

(4)

Po przedstawieniu Radzie w kwietniu 2009 r. wniosków w sprawie uproszczenia określono pewną liczbę możli­ wych do wprowadzenia ulepszeń w zakresie skuteczności i uproszczenia przepisów regulujących wdrażanie zasady wzajemnej zgodności. Należy włączyć te ulepszenia do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1122/2009 (3). System identyfikacji działek rolnych stanowi kluczowy element procesu gwarantującego prawidłową realizację wypłat dla rolników i chroniącego unijne fundusze. W celu poprawy jakości tego systemu należy wprowadzić przepisy przewidujące obowiązek rocznej oceny systemu. Państwa członkowskie powinny dokonać oceny systemu zgodnie ze zharmonizowaną metodą i przedstawić spra­ wozdanie na tyle wcześnie, by umożliwić skuteczne wykorzystanie wyników oceny.

W celu przeprowadzenia kontroli w zakresie zasady wzajemnej zgodności, przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1122/2009, państwa członkowskie mogą korzystać jedynie z wyników kontroli na miejscu przeprowadzonych przez właściwe organy kontroli. W celu zapewnienia skuteczności państwa członkowskie powinny mieć możliwość wykorzystania również wyników kontroli na miejscu przeprowadzonych zgodnie z prawodawstwem mającym zastosowanie do odnośnych aktów prawnych i norm, tak aby osiągnąć minimalny poziom kontroli. Należy jednak zapewnić utrzymanie skutecznego systemu kontroli.

(5)

(2)

Przy wyborze próby poddawanej kontroli na miejscu pod kątem przestrzegania zasady współzależności państwo członkowskie może uwzględnić, w analizie ryzyka, uczestnictwo rolników we właściwych systemach certyfi­ kacji. Należy wyjaśnić skorzystanie z tej możliwości.

(6)

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 30 z 31.1.2009, s. 16. (3) Dz.U. L 316 z 2.12.2009, s. 65.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 47 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L47 - 16 z 201024.2.2010

  Decyzja Rady z dnia 16 lutego 2010 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznego biegłego rewidenta Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

 • Dz. U. L47 - 14 z 201024.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 150/2010 z dnia 23 lutego 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L47 - 12 z 201024.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 149/2010 z dnia 23 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L47 - 6 z 201024.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 148/2010 z dnia 23 lutego 2010 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy [Prosciutto di Parma (ChNP)]

 • Dz. U. L47 - 4 z 201024.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 147/2010 z dnia 23 lutego 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Pemento do Couto (ChOG)]

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.