Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 47 POZ 16

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 16 lutego 2010 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznego biegłego rewidenta Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

Data ogłoszenia:2010-02-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 47 POZ 16

L 47/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.2.2010

DECYZJE

DECYZJA RADY z dnia 16 lutego 2010 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznego biegłego rewidenta Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (2010/114/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Protokół w sprawie statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Central­ nego, załączony do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 27 ust. 1, uwzględniając zalecenie EBC/2009/26 Europejskiego Banku Centralnego z dnia 14 grudnia 2009 r. udzielone Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (1), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Bank and Financial Services Authority of Ireland na lata obrachunkowe 2009–2011.

(5)

Właściwe jest dokonanie odpowiedniej zmiany decyzji 1999/70/WE (2) zgodnie z zaleceniem Rady Prezesów EBC,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Artykuł 1 ust. 5 decyzji 1999/70/WE otrzymuje brzmienie: „5. Firma Deloitte & Touche zostaje niniejszym zatwier­ dzona jako zewnętrzny biegły rewident Central Bank and Financial Services Authority of Ireland na lata obrachunkowe 2009–2011.”. Artykuł 2 O niniejszej decyzji powiadamia się EBC. Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sprawozdania finansowe Europejskiego Banku Central­ nego (EBC) oraz krajowych banków centralnych Eurosys­ temu podlegają badaniu przez niezależnych zewnętrz­ nych biegłych rewidentów rekomendowanych przez Radę Prezesów EBC i zatwierdzanych przez Radę Unii Europejskiej. Mandat obecnego zewnętrznego biegłego rewidenta Central Bank and Financial Services Authority of Ireland wygasa po przeprowadzeniu badania za rok obrachun­ kowy 2008. W związku z tym niezbędne jest powołanie zewnętrznego biegłego rewidenta, począwszy od roku obrachunkowego 2009. Central Bank and Financial Services Authority of Ireland wybrał firmę Deloitte & Touche na swojego zewnętrz­ nego biegłego rewidenta na lata obrachunkowe 2009–2011. Rada Prezesów EBC zaleciła wyznaczenie firmy Deloitte & Touche na zewnętrznego biegłego rewidenta Central

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli dnia 16 lutego 2010 r. W imieniu Rady

E. SALGADO

(4)

Przewodniczący

(1) Dz.U. C 308 z 18.12.2009, s. 1.

(2) Dz.U. L 22 z 29.1.1999, s. 69.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 47 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L47 - 14 z 201024.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 150/2010 z dnia 23 lutego 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L47 - 12 z 201024.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 149/2010 z dnia 23 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L47 - 6 z 201024.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 148/2010 z dnia 23 lutego 2010 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy [Prosciutto di Parma (ChNP)]

 • Dz. U. L47 - 4 z 201024.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 147/2010 z dnia 23 lutego 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Pemento do Couto (ChOG)]

 • Dz. U. L47 - 1 z 201024.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 146/2010 z dnia 23 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1122/2009 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 odnośnie do zasady wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli w ramach systemów wsparcia bezpośredniego przewidzianych w wymienionym rozporządzeniu oraz wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności w ramach systemu wsparcia ustanowionego dla sektora wina

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.