Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 48 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 151/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. kończące częściowy przegląd okresowy środków antydumpingowych stosowanych w przywozie niektórych rodzajów elektrod wolframowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2010-02-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 48 POZ 1

Strona 1 z 2
25.2.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 48/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 151/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. kończące częściowy przegląd okresowy środków antydumpingowych stosowanych w przywozie niektórych rodzajów elektrod wolframowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

Wniosek został złożony przez Shandong Weldstone Tungsten Industry Co. Ltd. („SWT” lub „wnioskodawca”). Wnioskodawca przedstawił dowody prima facie wskazu­ jące, że na podstawie porównania skonstruowanych wartości normalnych z cenami eksportowymi stosowa­ nymi w wywozie do Unii margines dumpingu wydaje się być znacznie niższy niż obecny poziom środka i dalsze stosowanie środka na obecnym poziomie nie jest już konieczne w celu zrównoważenia skutków dumpingu. 1.3. Wszczęcie postępowania

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

(4)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podsta­ wowe”), w szczególności jego art. 11 ust. 3 i art. 9 ust. 1,

uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję Europejską po konsultacji z Komitetem Doradczym,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

1. PROCEDURA 1.1. Obowiązujące środki

(1)

Rozporządzeniem (WE) nr 260/2007 (2) Rada nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów elektrod wolframowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej. W przypadku trzech przedsiębiorstw objętych indywidualnymi stawkami celnymi stawki te wynoszą od 17 % do 38,8 %. Cło rezydualne wynosi 63,5 %.

(6)

Po konsultacji z Komitetem Doradczym i po ustaleniu, że istnieją wystarczające dowody uzasadniające wszczęcie częściowego przeglądu okresowego, Komisja ogłosiła, w drodze publikacji zawiadomienia („zawiadomienie o wszczęciu postępowania”) w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (3), wszczęcie częściowego przeglądu okresowego, zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego, ograniczonego do zbadania dumpingu w odniesieniu do SWT. „Produkt objęty postępowaniem” to ten sam produkt, którego dotyczy rozporządzenie Rady (WE) nr 260/2007, mianowicie spawalnicze elek­ trody wolframowe o zawartości wagowej wolframu co najmniej 94 %, inne niż otrzymane przez zwykłe spie­ kanie, przycięte na długość lub nie, objęte kodami CN ex 8101 99 10 i ex 8515 90 00 i pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej. Dochodzenie w sprawie dumpingu objęło okres od dnia 1 października 2007 r. do dnia 30 września 2008 r. Komisja oficjalnie powiadomiła wnioskodawcę, przedsta­ wicieli przemysłu unijnego oraz przedstawicieli kraju wywozu o wszczęciu przeglądu. Zainteresowanym stronom dano możliwość przedstawienia uwag na piśmie oraz zgłoszenia wniosku o przesłuchanie w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępo­ wania.

1.2. Wniosek o dokonanie przeglądu

(2)

W maju 2008 r. Komisja otrzymała od jednego z producentów eksportujących niektóre rodzaje elektrod wolframowych pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej wniosek o przeprowadzenie częściowego prze­ glądu okresowego na podstawie art. 11 ust. 3 rozporzą­ dzenia podstawowego.

(7)

(1) Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 51. (2) Dz.U. L 72 z 13.3.2007, s. 1.

(3) Dz.U. C 309 z 4.12.2008, s. 11.

L 48/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.2.2010

2. WYCOFANIE WNIOSKU I ZAKOŃCZENIE POSTĘPO­

WANIA (8)

(12)

Pismem z dnia 9 listopada 2009 r. skierowanym do Komisji SWT wycofało swój wniosek dotyczący wszczęcia częściowego przeglądu okresowego środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu niektórych rodzajów elektrod wolframowych pochodzą­ cych z Chińskiej Republiki Ludowej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 48 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L48 - 27 z 201025.2.2010

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 433/09/COL z dnia 30 października 2009 r. zmieniająca po raz siedemdziesiąty trzeci zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa

 • Dz. U. L48 - 19 z 201025.2.2010

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 660/07/COL z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie rekompensaty dla spółek „Hurtigruten” z tytułu wzrostu wysokości składek na ubezpieczenie społeczne (Norwegia)

 • Dz. U. L48 - 17 z 201025.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zakończenia postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych pochodzących z Tajlandii

 • Dz. U. L48 - 12 z 201025.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 23 lutego 2010 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 972) (1)

 • Dz. U. L48 - 11 z 201025.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 156/2010 z dnia 24 lutego 2010 r. ustalające współczynnik akceptacji dla wydawania pozwoleń na wywóz, odrzucania wniosków o pozwolenie na wywóz i zawieszające składanie wniosków o pozwolenie na wywóz pozakwotowego cukru

 • Dz. U. L48 - 9 z 201025.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 155/2010 z dnia 24 lutego 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L48 - 7 z 201025.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 154/2010 z dnia 24 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L48 - 5 z 201025.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 153/2010 z dnia 23 lutego 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L48 - 3 z 201025.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 152/2010 z dnia 23 lutego 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.