Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 48 POZ 12

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 23 lutego 2010 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 972) (1)

Data ogłoszenia:2010-02-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 48 POZ 12

Strona 1 z 4
L 48/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.2.2010

DECYZJE

DECYZJA KOMISJI z dnia 23 lutego 2010 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 972)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/115/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (3)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2000/53/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (1), w szczególności jej art. 4 ust. 2 lit. b),

Ocena naukowo-techniczna wykazała, że te dwa zwol­ nienia należy podzielić na dziesięć dalszych, bardziej szczegółowych zastosowań. Z tej grupy pięć materiałów i części zawierających ołów powinno nadal podlegać czasowemu zwolnieniu z zakazu ustanowionego w art. 4 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2000/53/WE, ponieważ wykorzystania tych substancji w tych konkretnych mate­ riałach i częściach nadal nie można uniknąć ze względów technicznych lub naukowych. Należy zatem przesunąć datę wygaśnięcia tych wyłączeń, do czasu kiedy będzie można uniknąć wykorzystania zakazanych substancji.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4)

(1)

Dyrektywą 2000/53/WE wprowadzono zakaz stosowania ołowiu, rtęci, kadmu i sześciowartościowego chromu w materiałach i częściach pojazdów wprowadzanych na rynek po dniu 1 lipca 2003 r., z wyjątkiem przypadków wymienionych w załączniku II do tej dyrektywy i na określonych w nim warunkach. Na mocy art. 4 ust. 2 lit. b) dyrektywy 2000/53/WE załącznik II do tej dyrek­ tywy ma być regularnie aktualizowany przez Komisję w celu jego dostosowania do postępu naukowo-technicz­ nego.

(2)

W załączniku II do dyrektywy 2000/53/WE wymieniono materiały i części pojazdów, w stosunku do których nie obowiązuje zakaz, o którym mowa w jej art. 4 ust. 2 lit. a). Pojazdy wprowadzone na rynek przed datą wygaś­ nięcia danego zwolnienia mogą zawierać ołów, rtęć, kadm lub sześciowartościowy chrom w materiałach i częściach wymienionych w załączniku II do dyrektywy 2000/53/WE. Decyzja Komisji 2008/689/WE z dnia 1 sierpnia 2008 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (2) stanowi, że w przypadku stopu lutowniczego używanego w obwodach elektronicznych i innych zastosowaniach elektrycznych, z wyjątkiem szkła, o którym mowa w pozycji 8a, oraz stopu lutowniczego w zastosowaniach elektrycznych na szkle, o którym mowa w pozycji 8b, przegląd zwolnień należy przepro­ wadzić w 2009 r.

Pięć pozostałych materiałów i części zawierających ołów powinno nadal podlegać bezterminowemu zwolnieniu z zakazu ustanowionego w art. 4 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2000/53/WE, ponieważ wykorzystania tych substancji w tych konkretnych materiałach i częściach nie można uniknąć ze względów technicznych lub naukowych, a w bliskiej przyszłości nie przewiduje się powstania realnych rozwiązań alternatywnych. Przegląd tych zwolnień należy przeprowadzić w 2014 r. w kontekście postępu naukowo-technicznego w celu dokonania oceny, kiedy pojawi się możliwość uniknięcia stosowania tych substancji. Zwolnienie dotyczące ołowiu w stopach lutowniczych w zastosowaniach elektrycznych na szkle, z wyjątkiem lutowania w szkle wielowarstwowym, należy poddać przeglądowi do dnia 1 stycznia 2012 r., ponieważ pojawiły się zamienniki dla tego zastosowania, jednak ich parametry techniczne należy poddać dalszym badaniom i potwierdzić.

(5)

W przypadku ołowiu i związków ołowiu w komponentach środków wiążących elastomery w układach napędowych o zawartości ołowiu w masie nieprzekraczającej 0,5 %, zwolnienia nie należy prze­ dłużać, ponieważ istnieje możliwość uniknięcia wyko­ rzystania ołowiu w takich zastosowaniach.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 48 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L48 - 27 z 201025.2.2010

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 433/09/COL z dnia 30 października 2009 r. zmieniająca po raz siedemdziesiąty trzeci zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa

 • Dz. U. L48 - 19 z 201025.2.2010

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 660/07/COL z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie rekompensaty dla spółek „Hurtigruten” z tytułu wzrostu wysokości składek na ubezpieczenie społeczne (Norwegia)

 • Dz. U. L48 - 17 z 201025.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zakończenia postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych pochodzących z Tajlandii

 • Dz. U. L48 - 11 z 201025.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 156/2010 z dnia 24 lutego 2010 r. ustalające współczynnik akceptacji dla wydawania pozwoleń na wywóz, odrzucania wniosków o pozwolenie na wywóz i zawieszające składanie wniosków o pozwolenie na wywóz pozakwotowego cukru

 • Dz. U. L48 - 9 z 201025.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 155/2010 z dnia 24 lutego 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L48 - 7 z 201025.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 154/2010 z dnia 24 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L48 - 5 z 201025.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 153/2010 z dnia 23 lutego 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L48 - 3 z 201025.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 152/2010 z dnia 23 lutego 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L48 - 1 z 201025.2.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 151/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. kończące częściowy przegląd okresowy środków antydumpingowych stosowanych w przywozie niektórych rodzajów elektrod wolframowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.