Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 48 POZ 17

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zakończenia postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych pochodzących z Tajlandii

Data ogłoszenia:2010-02-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 48 POZ 17

25.2.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 48/17

DECYZJA KOMISJI z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zakończenia postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych pochodzących z Tajlandii (2010/116/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych objętych obecnie kodem CN ex 8305 10 00 i pochodzących z Tajlandii.

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

(5)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1), w szczególności jego art. 9,

po konsultacji z Komitetem Doradczym,

Komisja rozesłała kwestionariusze do przedstawicieli przemysłu unijnego oraz do wszystkich znanych zrze­ szeń producentów w Unii Europejskiej, do eksporterów/ producentów w Tajlandii, do wszystkich zrzeszeń eksporterów/producentów, do importerów, do wszystkich znanych zrzeszeń importerów oraz do władz odnośnego kraju wywozu. Zainteresowanym stronom dano możliwość przedstawienia uwag na piśmie oraz zgłoszenia wniosku o przesłuchanie w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępo­ wania.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

A. PROCEDURA (1)

W dniu 11 listopada 2008 r. Komisja otrzymała skargę dotyczącą dumpingu wyrządzającego szkodę w odniesieniu do przywozu niektórych kołowych mecha­ nizmów segregatorowych pochodzących z Tajlandii.

Uwzględniając potrzebę dalszego zbadania niektórych aspektów dochodzenia, zdecydowano o jego kontynuacji bez wprowadzenia środków tymczasowych. W dniu 16 września 2009 r. wszystkim zainteresowanym stronom dostarczono dokument informacyjny zawiera­ jący szczegółowe dane dotyczące wstępnych ustaleń na danym etapie dochodzenia oraz zaproszono strony do przedstawiania uwag na temat wymienionych ustaleń.

(2)

Skargę złożył producent unijny Ring Alliance Ringbuch­ technik GmbH, reprezentujący większą część, w tym przypadku ponad 50 %, łącznej unijnej produkcji niektó­ rych kołowych mechanizmów segregatorowych zgodnie z art. 4 ust. 1 i art. 5 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96 (2) („rozporządzenie podstawowe”).

B. WYCOFANIE SKARGI I ZAKOŃCZENIE POSTĘPO­ WANIA (7)

Przedsiębiorstwo Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH oficjalnie wycofało skargę skierowanym do Komisji pismem z dnia 18 grudnia 2009 r.

(3)

Wspomniana skarga zawierała dowody prima facie wska­ zujące na przywóz dumpingowy i wynikającą z niego znaczną szkodę, które uznano za wystarczające do wszczęcia postępowania antydumpingowego.

(8)

Zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia podstawowego w przypadku wycofania skargi postępowanie może zostać zakończone, o ile nie jest to sprzeczne z interesem Unii.

(4)

Komisja, po konsultacji, poprzez opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (3) zawiado­ mienie, wszczęła odpowiednio postępowanie antydum­ pingowe dotyczące przywozu do Unii Europejskiej

(9)

(1) Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 51. (2) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, s. 1. (3) Dz.U. C 322 z 17.12.2008, s. 13.

Komisja uznała, że obecne postępowanie powinno zostać zakończone, ponieważ dochodzenie nie ujawniło żadnych okoliczności wskazujących, iż takie zakończenie nie leżałoby w interesie Unii. Zainteresowane strony zostały odpowiednio poinformowane i umożliwiono im przedstawienie uwag. Nie wpłynęły żadne uwagi wskazu­ jące, że takie zakończenie nie leżałoby w interesie Unii.

L 48/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.2.2010

(10)

Komisja stwierdza zatem, że należy zakończyć postępo­ wanie antydumpingowe dotyczące przywozu do Unii Europejskiej niektórych kołowych mechanizmów segre­ gatorowych pochodzących z Tajlandii,

Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opub­ likowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Sporządzono w Brukseli dnia 24 lutego 2010 r. Artykuł 1 Postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych objętych obecnie kodem CN ex 8305 10 00 i pochodzących z Tajlandii zostaje niniejszym zakończone. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 48 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L48 - 27 z 201025.2.2010

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 433/09/COL z dnia 30 października 2009 r. zmieniająca po raz siedemdziesiąty trzeci zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa

 • Dz. U. L48 - 19 z 201025.2.2010

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 660/07/COL z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie rekompensaty dla spółek „Hurtigruten” z tytułu wzrostu wysokości składek na ubezpieczenie społeczne (Norwegia)

 • Dz. U. L48 - 12 z 201025.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 23 lutego 2010 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 972) (1)

 • Dz. U. L48 - 11 z 201025.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 156/2010 z dnia 24 lutego 2010 r. ustalające współczynnik akceptacji dla wydawania pozwoleń na wywóz, odrzucania wniosków o pozwolenie na wywóz i zawieszające składanie wniosków o pozwolenie na wywóz pozakwotowego cukru

 • Dz. U. L48 - 9 z 201025.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 155/2010 z dnia 24 lutego 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L48 - 7 z 201025.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 154/2010 z dnia 24 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L48 - 5 z 201025.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 153/2010 z dnia 23 lutego 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L48 - 3 z 201025.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 152/2010 z dnia 23 lutego 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L48 - 1 z 201025.2.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 151/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. kończące częściowy przegląd okresowy środków antydumpingowych stosowanych w przywozie niektórych rodzajów elektrod wolframowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.